Ktl-icon-tai-lieu

sả xuất khí tổng hợp

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Thành
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
85
COAL GASIFICATION AND THE PHENOSOLVAN PROCESS
Milton R.

Beychok

C o n s u l t i n g Engineer, I r v i n e , C a l i f o r n i a
On t h e b a s i s of c u r r e n t t r e n d s i n t h e s u p p l y and demand of energy,
t h e world f a c e s a s e r i o u s s h o r t a g e of petroleum crude o i l . I n t h e U . S . ,
t h e s h o r t a g e of c r u d e o i l i s compounded by an e q u a l l y s e r i o u s dwindl i n g of n a t u r a l g a s s u p p l i e s . Unless a l t e r n a t i v e energy s u p p l i e s a r e
developed, w e f a c e a tremendous economic d r a i n on our c a p i t a l r e s o u r c e s
from t h e h i g h c o s t of imported c r u d e o i l .
Because of t h i s s i t u a t i o n , t h e r e has been a d r a m a t i c a c c e l e r a t i o n
i n t h e development of p l a n s t o produce clean-burning g a s from c o a l ( 1 ) .
By 1976-1977, two such p r o j e c t s should be coming onstream i n t h e Four
Corners a r e a of N e w Mexico ( 1 , 2 ) , each producing 250 m i l l i o n s t a n d a r d
c u b i c f e e t p e r day of s u b s t i t u t e n a t u r a l g a s (SNG). Other c o a l g a s i f i c a t i o n p r o j e c t s a r e under c o n s i d e r a t i o n and d e s i g n f o r Wyoming, Montana and t h e Dakotas.
The N e w Mexico p r o j e c t s w i l l each g a s i f y about 25,000 t o n s per day
of c o a l , and w i l l each produce about 105-110 t o n s p e r day of byproduct
c r u d e phenol ( 2 ) -- a s w e l l a s o t h e r byproducts. The g a s i f i c a t i o n
p r o c e s s u s e s steam, a s a s o u r c e of hydrogen, t o produce methane SNG
from t h e c o a l carbon. Byproduct crude phenol is recovered from t h e
p h e n o l i c steam condensate ( g a s l i q u o r ) which r e s u l t s from condensing
and removing t h e e x c e s s g a s i f i c a t i o n p r o c e s s steam.

b

The p r o j e c t s i n N e w Mexico w i l l u s e t h e Lurgi* c o a l g a s i f i c a t i o n
p r o c e s s -- and t h e b u l k e x t r a c t i o n of c r u d e phenol from t h e p h e n o l i c
gas l i q u o r w i l l u t i l i z e L u r g i ' s Phenosolvan l i q u i d - l i q u i d e x t r a c t i o n
process.
COAL GASIFICATION

F i g u r e 1 p r e s e n t s a s i m p l i f i e d flow diagram of t h e p r o c e s s s t e p s
involved i n t h e Western G a s i f i c a t i o n Company's p r o j e c t i n N e w Mexico
( 2 , 3 ) . A s shown i n Table 1 , t h a t p r o j e c t w i l l p r o c e s s 52,700 tons/day
of c o a l , steam,...
85
b
COAL GASIFICATION
AND
THE
PHENOSOLVAN
PROCESS
Milton
R.
Beychok
Consulting Engineer, Irvine, California
On the basis of current trends in the supply and demand
of
energy,
the world faces a serious shortage
of
petroleum crude oil. In the
U.S.,
the shortage of crude oil
is
compounded by an equally serious dwind-
ling of natural gas supplies. Unless alternative energy supplies are
developed,
we
face a tremendous economic drain on our capital resources
from the high cost of imported crude oil.
Because of this situation, there has been a dramatic acceleration
in the development of plans to produce clean-burning gas from coal
(1).
By 1976-1977, two such projects should
be
coming onstream in the Four
Corners area of
New
Mexico
(1,2),
each producing 250 million standard
cubic feet per day of substitute natural gas (SNG). Other coal gasif-
ication projects are under consideration and design for Wyoming, Mont-
ana and the Dakotas.
The
New
Mexico projects
will
each gasify about 25,000 tons per day
of
coal, and
will
each produce about 105-110 tons per day of byproduct
crude phenol
(2)
--
as
well
as other byproducts. The gasification
process uses steam, as a source of hydrogen, to produce methane
SNG
from the coal carbon. Byproduct crude phenol
is
recovered from the
phenolic steam condensate (gas liquor) which results from condensing
and removing the excess gasification process steam.
The projects in
New
Mexico
will
use the Lurgi* coal gasification
process
--
and the bulk extraction
of
crude phenol from the phenolic
gas liquor
will
utilize Lurgi's Phenosolvan liquid-liquid extraction
process.
COAL
GASIFICATION
Figure
1
presents a simplified flow diagram of the process steps
involved in the Western Gasification Company's project in
New
Mexico
(2,3).
As
shown in Table
1,
that project
will
process 52,700 tons/day
of
coal,
steam,
water and oxygen
--
to produce 5,440 tons/day (250
MM
SCFD)
of
SNG,
plus 47,260 tons/day of byproducts which include the
105 tons/day of crude phenol
(2,3).
The pertinent process steps can
be
briefly summarized as (2,3):
Gasifiers
--
reaction
vessels
wherein coal,
steam
and oxygen are react-
ed under controlled conditions to yield a crude gas containing methane,
hydrogen, carbon oxides, excess
steam,
and various byproducts and
impurities. Only some 40% of the plant's endproduct methane SNG
is
*
Lurgi Mineraloltechnik GmbH, Frankfurt (Main), Germany. The projects
in Wyoming, Montana and the Dakotas also plan to use Lurgi technol-
om.
sả xuất khí tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sả xuất khí tổng hợp - Người đăng: Nguyễn Xuân Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
sả xuất khí tổng hợp 9 10 758