Ktl-icon-tai-lieu

Sắc kí trao đổi ion

Được đăng lên bởi Zoomer Chan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Chương 2. Sự đẫn điện của dung dịch chất điện li
Trịnh Xuân Sén
Ăn mòn và bảo vệ kim loại. NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006.
Từ khoá: Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Độ dẫn điện, Linh độ ion, Số vận tải, Dung dịch chất
điện ly, Đo độ dẫn điện.

Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 2 Sự đẫn điện của dung dịch chất điện li..................................................2
2.1

Mở đầu ..........................................................................................................2

2.2

Độ dẫn điện riêng và độ dẫn điện đương lượng ..............................................2

2.2.1 Độ dẫn điện riêng .......................................................................................2
2.2.2 Độ dẫn điện đương lượng ...........................................................................3
2.3

Quan hệ giữa độ dẫn điện riêng và tốc độ chuyển động của ion......................4

2.4

Linh độ ion ....................................................................................................5

2.5

Sự phụ thuộc của độ dẫn điện vào nồng độ dung dịch chất điện li ..................7

2.6

Số vận tải.....................................................................................................10

2.7

Phương pháp đo độ dẫn diện và ứng dụng ....................................................13

2.7.1 Phương pháp đo độ dẫn điện ....................................................................13
2.7.2 Ứng dụng của phương pháp đo độ dẫn điện ..............................................14

2

Chương 2
Sự đẫn điện của dung dịch chất điện li
2.1 Mở đầu
Dung dịch chất điện li còn gọi là chất dẫn điện loại hai, sự dẫn điện của nó nhờ sự tải
điện của các ion. Kim loại và oxit kim loại dẫn điện bằng electron được gọi là chất dẫn điện
loại 1 và có điện trở khoảng 10−6 ÷ 10−3 Ω.cm.
Nghiên cứu về độ dẫn điện của dung dịch chất điện li có liên quan chặt chẽ với hiện
tượng ăn mòn điện hoá và cho phép giải thích sự khác biệt về tốc độ ăn mòn trong môi trường
nước biển và nước sông, ao, hồ.
Để đánh giá khả năng dẫn điện của dung dịch chất điện li người ta sử dụng hai đại lượng:
độ dẫn điện riêng và độ dẫn điện đương lượng của dung dịch chất điện li.

2.2 Độ dẫn điện riêng và độ dẫn điện đương lượng
2.2.1 Độ dẫn điện riêng
Độ dẫn điện ...
1
Ăn mòn và bo v kim loi. NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2006.
T khoá:
Ăn mòn và bo v kim loi, Độ dn đin, Linh độ ion, S vn ti, Dung dch cht
đin ly, Đo độ dn đin
.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 2 S đẫn đin ca dung dch cht đin li..................................................2
2.1 M đầu ..........................................................................................................2
2.2 Độ dn đin rngđộ dn đin đương lượng ..............................................2
2.2.1 Độ dn đin riêng.......................................................................................2
2.2.2 Độ dn đin đương lượng...........................................................................3
2.3 Quan h gia độ dn đin rng và tc độ chuyn động ca ion......................4
2.4 Linh độ ion ....................................................................................................5
2.5 S ph thu
c ca độ dn đin vào nng độ dung dch cht đin li ..................7
2.6 S vn ti.....................................................................................................10
2.7 Phương pháp đo độ dn din và ng dng....................................................13
2.7.1 Phương pháp đo độ dn đin ....................................................................13
2.7.2 ng dng ca phương pp đo độ dn đin..............................................14
Chương 2. S đẫn đin ca dung dch cht đin li
Tr
nh Xuân
S
én
Sắc kí trao đổi ion - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sắc kí trao đổi ion - Người đăng: Zoomer Chan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Sắc kí trao đổi ion 9 10 499