Ktl-icon-tai-lieu

Sắc kí trao đổi ion - Bài 5: PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ: ĐO pH VÀ CHUẨN ĐỘ ĐO THẾ

Được đăng lên bởi Zoomer Chan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 12156 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Họ tên: Phạm Thị Phương
Võ Thị Hải Phượng
Hoàng Hải Quý
Phạm Hoàng Đan Quỳnh
Lê Minh Tâm

Bài 5: PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ: ĐO pH VÀ CHUẨN
ĐỘ ĐO THẾ
I.Mục tiêu:
-Trình bày đuợc bản chất của phép đo pH bằng đo thế và
phương pháp chuẩn đo thế.
-Thực hành được động tác đo pH. Đo đạt sai không cao hoặc
thấp hơn 0.2 đơn vị pH.
-Làm được phép chuẩn độ đo thế.

II.Nguyên tắc:
-Bản chất phương pháp đo thế là đo suất điện động của một
pin tạo bởi một điện cực có thế thay đổi và phụ thuộc vào nồng độ các
ion và một điện cực không thay đổi là điện cực so sánh.
E=Echỉ thị-Eso sánh
Và dựa vào phương pháp đo thế của dung dịchtrong chuẩn độ rối
suy ra điêm tương và tính toán ra nồng độ dung dịch.
Dùng điện cực chỉ thị là thuỷ tinh hay Pt. Điện cực so sánh là
calomen hay Ag/AgCl.Khi nhúng các cực vào dung dịch đo có pH(0-12)
thì quan hệ giữa thế của cực chỉ thị và pH là tuyến tính:
E=EH2o – 2.303xRT/FxpH
Ở 25oC trị số 2.303xRT/F = 59.16mV
Và trên nguyên tắc đó máy sẽ hiển thị pH của dung dich cần thử.

III.Tiền hành:
1. Đo pH của dung dịch cần đo:
-Để máy ở chế độ đo pH. điều chỉnh nhiệt độ phù hợp
-Chuẩn máy vời các dung dịch đệm (pH=7, pH=6.85, pH=4,
pH=4.01)
-Dùng giấy chỉ thị thử dung dịch cần đo rồi điều dung dịch đệm
gẩn bằng dung dịc đo. Đo pH dung dịch đệm.
-Rồi thay dung dịch đêm bằng dung dịch cần đo.
*Chú ý: Rửa sạch điện cực trước khi đo dung dịch mới.

2.Chuẩn độ acid H3PO4 bằng dung dịch NaOH theo phương pháp đo
thế:
* Nguyên tắc: -Chọn cặp điện cực so sánh:
Phương trình phản ứng định lượng:
H3PO4 + NaOH =NaH2PO4 +H2O
NaH2PO4 + NaOH = Na2HPO4 +H2O
Na2HPO4 +NaOH = Na3PO4 + H2O
Như vậy trong quá trình định lượng, pH của dung dịc lên tục thay đổi
và thay đổi đột ngột tại các điểm tương đương. Dựa vào môí quan hệ
giữa thể tích VNaOH chuẩn và pH ta vẽ được đồ thị và xác định được nồng
độ dung dịch NaOH.

IV. Kết quả:
1. Đo pH dung dịc cần đo:
pH=7.01
2.Kết quả chuẩn độ:
2.1:Kết quả sơ bộ:

Đồ thi thay đổi pH theo V(NaOH)
1
2
1
0
8
6

Series1

4
2
0
0

5

1
0

1
5

pH

Kết quả đo được:
V(NaOH 0
)
pH
2.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.0

3.2

3.5

5.9

6.6

7.1

7.5

8.6

10.1

10.

5

4

3

7

5

8

4

8

2

2

6

Nhận xét: Phản ưng có 3 điểm tương đương nhưng chỉ thể hiện rõ ở 2
điểm đầu tiên ở khoảng (2.5-4.5) và (7-9). Như vậy ta sẽ thiết lập đồ thị
ở 2 khoảng này để xác định chính xác 2 điểm tương đương.
2.2.Kết quả cho 2 điểm tương đương:

*Khoảng 1:
V(NaOH)
pH

2.5
3.6

V(NaOH) 3.6
pH
6.03

2.6
3.6
3

2.7
3.7
0

3.7
6.16

3.8
6.2
5

2.8
3.7
8

2.9
3.8
8

3.9...
Họ tên: Phạm Thị Phương
Võ Thị Hải Phượng
Hoàng Hải Quý
Phạm Hoàng Đan Quỳnh
Lê Minh Tâm
i 5: PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ: ĐO pH VÀ CHUẨN
ĐỘ ĐO THẾ
I.Mục tiêu:
-Trình bày đuợc bản chất của phép đo pH bằng đo thế và
phương pháp chuẩn đo thế.
-Thực hành được động tác đo pH. Đo đạt sai không cao hoặc
thấp hơn 0.2 đơn vị pH.
-Làm được phép chuẩn độ đo thế.
II.Nguyên tắc:
-Bản chất phương pháp đo thế là đo suất điện động của một
pin tạo bởi một điện cực có thế thay đổi và phụ thuộc vào nồng độ các
ion và một điện cực không thay đổi là điện cực so sánh.
E=E
chỉ thị
-E
so sánh
Và dựa vào phương pháp đo thế của dung dịchtrong chuẩn độ rối
suy ra điêm tương và tính toán ra nồng độ dung dịch.
Dùng điện cực chỉ thị là thuỷ tinh hay Pt. Điện cực so sánh là
calomen hay Ag/AgCl.Khi nhúng các cực vào dung dịch đo có pH(0-12)
thì quan hệ giữa thế của cực chỉ thị và pH là tuyến tính:
E=E
H2
o
– 2.303xRT/FxpH
Ở 25
o
C trị số 2.303xRT/F = 59.16mV
Và trên nguyên tắc đó máy sẽ hiển thị pH của dung dich cần thử.
III.Tiền hành:
1. Đo pH của dung dịch cần đo:
-Để máy ở chế độ đo pH. điều chỉnh nhiệt độ phù hợp
-Chuẩn máy vời các dung dịch đệm (pH=7, pH=6.85, pH=4,
pH=4.01)
-Dùng giấy chỉ thị thử dung dịch cần đo rồi điều dung dịch đệm
gẩn bằng dung dịc đo. Đo pH dung dịch đệm.
-Rồi thay dung dịch đêm bằng dung dịch cần đo.
*Chú ý: Rửa sạch điện cực trước khi đo dung dịch mới.
Sắc kí trao đổi ion - Bài 5: PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ: ĐO pH VÀ CHUẨN ĐỘ ĐO THẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sắc kí trao đổi ion - Bài 5: PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ: ĐO pH VÀ CHUẨN ĐỘ ĐO THẾ - Người đăng: Zoomer Chan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sắc kí trao đổi ion - Bài 5: PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ: ĐO pH VÀ CHUẨN ĐỘ ĐO THẾ 9 10 995