Ktl-icon-tai-lieu

SÁCH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ 11

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 8538 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

HOÁ HỮU CƠ 11

MỤC LỤC
Trang
Phần 1: Bài tập

2 - 62

Chuyên đề 1 : Đại cương hoá hữu cơ

2

Chuyên đề 2 : Hiđrocacbon no

10

Chuyên đề 3 : Hiđrocacbon không no

16

Chuyên đề 4 : Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon
thiên nhiên

29

Chuyên đề 5 : Dẫn xuất halogen - Phenol - Ancol

35

Chuyên đề 6 : Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

49

Phần 2 : Đáp án

63- 65

Phần 1: Bài tập
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Câu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
A. nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...
B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.
C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.
Câu 2: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là
1) Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.
2) Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
3) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
4) Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
5) Dễ bay hơi, khó cháy.
6) Phản ứng hoá học xảy ra nhanh.
Nhóm các ý đúng là:
A. 4, 5, 6.
B. 1, 2, 3.
C. 1, 3, 5.
D. 2, 4, 6.
Câu 3: Cấu tạo hoá học là
A. số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
B. các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
D. bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Câu 4: Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ?
A. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
B. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên
tố trong phân tử.
C. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố
trong phân tử.
D. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.
Câu 5: Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :
A. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.
B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.
C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.
D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.
Câu 6: Đặc điểm chung của các cacbocation và cacbanion là:
A. kém bền và có khả năng phản ứng rất kém.
B. chúng đều rất bền vững và có khả năng phản ứng cao.
C. có thể dễ dàng tách được ra khỏi hỗn hợp phản ứng.
D. ...
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
HOÁ HỮU CƠ 11
SÁCH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁCH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ 11 - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
SÁCH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ 11 9 10 671