Ktl-icon-tai-lieu

Sách chemical principles

Được đăng lên bởi hivongcuatoi89
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.

Định luật Avogadro, n = kV.

2.

Áp suất của chất khí, đơn vị áp suất.

3.

Định luật Boyle liên hệ áp suất với thể tích. P = a/V.

4.

Định luật Charles liên hệ thể tích với nhiệt độ. V = bT. Nhiệt độ không tuyệt
đối và thang nhiệt độ Kelvin.

5.

Định luật khí kết hợp: PV = nRT. Nhiệt độ chiêu chuẩn, áp suất tiêu chuẩn.
Động thái lý tưởng và không lý tưởng.

6.

Thuyết động học phân tử. Chuyển động của phân tử, năng lượng phân tử, và
nhiệt độ.

7.

Những dự đoán suy ra từ thuyết động học phân tử. Kích thước và tốc độ của
phân tử. Định luật Dalton về áp suất riêng phần. Định luật Graham về hiện
tượng xì thoát khí.

8.

Khí thực và sự khác biệt so với động thái lý tưởng. Định luật van der Waal về
chất khí.

Từ “khí” (gas) xuất phát từ gaos, theo tiếng Hà Lan có nghĩa là “hỗn loạn” (chaos).
Các khí được xếp vào loại chất cuối cùng mà con người hiểu được về mặt hóa học.
Chất rắn và chất lỏng thì dễ nhận dạng và phân biệt, nhưng còn quan niệm về các
loại “khí” khác nhau mới chỉ hình thành từ từ. Đến mãi năm 1756, khí cacbonic mới
được điều chế từ đá vôi. Năm 1766 mới phát hiện ra hydro, năm 1772 phát hiện
nitơ và năm 1781, oxy. Mặc dù các khí đều được phát hiện muộn nhưng chúng là
những chất đầu tiên mà các thuộc tính vật lý có thể được trình bày theo những định
luật đơn giản. Thật may rằng dù các chất ở thể khí khó định hình nhưng dưới ảnh
hưởng của sự thay đổi nhiệt độ và áp suất, chúng sẽ biểu hiện hiện tuân theo quy
luật đơn giản hơn nhiều so với trường hợp các chất rắn và lỏng. Hơn nữa, một tỏng
những phép kiểm tra tốt nhất đối với lý thuyết nguyên tử là khả năng của nó trong
việc giải thích động thái của các chất khí. Đây chính là câu chuyện được đề cập
trong chương này.
Với một mẫu khí được thu giữ bất kì, ta có thể cân khối lượng, đo thể tích, đo áp suất
của khí tác dụng lên thành bình chứa, đo độ nhớt, nhiệt độ, cũng như tốc độ truyền
nhiệt và âm của khí này. Ta cũng có thể đo tốc độ thoát (xì) hơi qua một lỗ nhỏ vào
ngăn chứa kế bên, và tốc độ khuếch tán của khí vào trong một chất khí khác. Ở
chương này ta sẽ thấy được rằng những thuộc tính trên không phải độc lập lẫn nhau,
mà chúng liên hệ được qua lại bằng một lý thuyết đơn giản trong đó coi khí gồm có
những hạt chuyển động và va chạm lẫn nhau.

3-1 Định luật Avogadro
Một trong những giả thuyết đơn giản nhất trong quá trình phát triển lý thuyết
nguyên tử được Amedeo Avogadro (1776–1856) sáng lập năm 1811. Ông đã đề
xuất rằng những thể tích bằng nhau của mọi loại khí, ở...
NHNG KHÁI NIM CƠ BN
 nkV
 ơ
  ! P = a/V
" # !  V = bT$ %
& ' 
( ế)PV = nRT$  ! !
 *ưở&%*ưở
+ ,ế-#-.ượ-&
 
/ $ế-'ướ&
-0 !12 
ượ34
5 '&6   *ưở7

,89:gas;3gaos ế<&=>?&89:chaos;
#ượ3ế&  @2&ườượ2>
#&4&-6 ưAB 2
 892 4&ế2C .2/(+6 2
ượ ế% $.2/++2  .2// 
 ơ&.2/53D@ượ 2ưE&
 !2&*>ư46&
ơ ,2@>4ưướ
ưở  &E6   -B
ơ ơ  ườ&<ơ2
F 2  *ế!&.>
  -&-ượ
ươ&
G 22ượ 64>- ư
!&64 Hư
 &-2&,H>:34;ơ B2&
.ế6!&ế&2
ươ&ư!% 
2&E !ượB 62*ếơ> 2>
&2
Sách chemical principles - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách chemical principles - Người đăng: hivongcuatoi89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Sách chemical principles 9 10 241