Ktl-icon-tai-lieu

sách đỏ việt nam

Được đăng lên bởi mbcgoo32je
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 6805 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bộ Công Cụ
Xác định Rừng có giá trị bảo tồn cao

Việt Nam

Cơ quan xuất bản: Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên - WWF Chương trình Việt Nam, Hà Nội,
Việt Nam
Qui định sao chép: Có thể sao chép, trích dẫn cuốn sách này nhằm phục vụ hoạt động giáo dục
hoặc vì các mục đích phi thương mại khác mà không cần xin phép WWFChương trình Việt Nam. Tuy nhiên cần ghi rõ nguồn tài liệu khi sao chép hay
trích dẫn.
Trích dẫn:

WWF Chương trình Việt Nam. 2008. Bộ Công cụ xác định rừng có giá trị
bảo tồn cao Việt Nam. Hà Nội, WWF Chương trình Việt Nam.

Xuất bản lần đầu:

2008

Địa chỉ liên hệ:

Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên Nhiên (WWF)Chương trình Việt Nam
39 Xuân Diệu, Tây Hồ,
Hà Nội,
Việt Nam
Điện thoại: +84 43 7193049
Fax: +84 43 7193048
Email: Public@wwfgreatermekong.org
Website: 

IBSN
Mã số

12 - 382
01 - 12

Giấy phép xuất bản số: 1097-2008/CXB/12-382/LĐXH
In 500 cuốn Khổ: 20,5 x 29,5cm
In tại Công ty TNHH In và Thương mại Việt Anh, tháng 11/2008

QUỸ QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN - WWF
CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

BỘ CÔNG CỤ
XÁC ĐỊNH RỪNG CÓ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CAO
VIỆT NAM

HÀ NỘI - 2008

Mục lục
Trang
Lời cảm ơn

iii

Các từ viết tắt

iv

Thuật ngữ

v

1. Giới thiệu
1.1 Rừng có giá trị bảo tồn cao là gì?
1.1.1 Rừng có giá trị bảo tồn cao và quy hoạch cảnh quan
1.1.2 Rừng có giá trị bảo tồn cao tại Đông Nam Á và Việt Nam
1.2 Bộ công cụ
1.3 Xây dựng Bộ công cụ HCVF cho Việt Nam
1.4 Sử dụng Bộ công cụ HCVF Việt Nam
1.4.1 Nguồn lực
1.4.2 Phương pháp tiếp cận phòng ngừa

1
1
2
2
2
3
4
6
6

2. Xác định các giá trị bảo tồn cao (HCV)
2.1 Giá trị HCV 1. Rừng chưa đựng các giá trị đa dạng sinh học có ý nghĩa quốc gia,
khu vực, toàn cầu
2.2 Giá trị HCV 2. Rừng cấp cảnh quan lớn có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn
cầu, nằm trong, hoặc bao gồm đơn vị quản lý rừng, nơi mà nhiều quần xã của hầu hết
nếu không phải là tất cả các loài xuất hiện tự nhiên tồn tại trong những mẫu chuẩn tự
nhiên
2.3 Giá trị HCV 3. Rừng thuộc về hoặc bao gồm những hệ sinh thái hiếm, đang bị đe
dọa hoặc nguy cấp.
2.4 Giá trị HCV 4. Rừng cung cấp các dịch vụ cơ bản của tự nhiên trong những tình
huống quan trọng.
2.5 Giá trị HCV 5. Rừng đóng vai trò nền tảng trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ
bản của cộng đồng địa phương.
2.6 Giá trị HCV 6. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện văn hoá truyền
thống của cộng đồng địa phương.

7
7

13

3. Quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) tại Việt Nam

26

4. Giám sát rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) tại Việt Nam

31

5. Tài liệu...
B Công C
Xác định Rng có giá tr bo tn cao
Vit Nam
sách đỏ việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sách đỏ việt nam - Người đăng: mbcgoo32je
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
sách đỏ việt nam 9 10 219