Ktl-icon-tai-lieu

Sách HTK "Hướng dẫn nhận dạng giọng nói"

Được đăng lên bởi dduuyy
Số trang: 384 trang   |   Lượt xem: 7946 lần   |   Lượt tải: 1 lần
The HTK Book
Steve Young
Gunnar Evermann
Mark Gales
Thomas Hain
Dan Kershaw
Xunying (Andrew) Liu
Gareth Moore
Julian Odell
Dave Ollason
Dan Povey
Valtcho Valtchev
Phil Woodland
The HTK Book (for HTK Version 3.4)
c COPYRIGHT 1995-1999 Microsoft Corporation.
c COPYRIGHT 2001-2009 Cambridge University Engineering Department.
All Rights Reserved
First published December 1995
Reprinted March 1996
Revised for HTK Version 2.1 March 1997
Revised for HTK Version 2.2 January 1999
Revised for HTK Version 3.0 July 2000
Revised for HTK Version 3.1 December 2001
Revised for HTK Version 3.2 December 2002
Revised for HTK Version 3.3 April 2005
Revised for HTK Version 3.4 March 2009

Contents
I

Tutorial Overview

1 The
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

2
3
3
6
6
9
10
13

Overview of the HTK Toolkit
HTK Software Architecture . . . . . .
Generic Properties of a HTK Tool . .
The Toolkit . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Data Preparation Tools . . . .
2.3.2 Training Tools . . . . . . . . .
2.3.3 Recognition Tools . . . . . . .
2.3.4 Analysis Tool . . . . . . . . . .
2.4 What’s New In Version 3.4.1 . . . . .
2.4.1 New In Version 3.4 . . . . . . .
2.4.2 New In Version 3.3 . . . . . . .
2.4.3 New In Version 3.2 . . . . . . .
2.4.4 New In Version 3.1 . . . . . . .
2.4.5 New In Version 2.2 . . . . . . .
2.4.6 Features Added To Version 2.1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14
14
...
The HTK Book
Steve Young
Gunnar Evermann
Mark Gales
Thomas Hain
Dan Kershaw
Xunying (Andrew) Liu
Gareth Moore
Julian Odell
Dave Ollason
Dan Povey
Valtcho Valtchev
Phil Woodland
The HTK Book (for HTK Version 3.4)
c
COPYRIGHT 1995-1999 Microsoft Corporation.
c
COPYRIGHT 2001-2009 Cambridge University Engineering Depart-
ment.
All Rights Reserved
First published December 1995
Reprinted March 1996
Revised for HTK Version 2.1 March 1997
Revised for HTK Version 2.2 January 1999
Revised for HTK Version 3.0 July 2000
Revised for HTK Version 3.1 December 2001
Revised for HTK Version 3.2 December 2002
Revised for HTK Version 3.3 April 2005
Revised for HTK Version 3.4 March 2009
Sách HTK "Hướng dẫn nhận dạng giọng nói" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách HTK "Hướng dẫn nhận dạng giọng nói" - Người đăng: dduuyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
384 Vietnamese
Sách HTK "Hướng dẫn nhận dạng giọng nói" 9 10 820