Ktl-icon-tai-lieu

Sách tóm tắt hóa học 12 HKI

Được đăng lên bởi Dao Thuan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2203 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG KIẾN THỨC
Bộ môn HÓA HỌC LỚP 12CB

Năm học 2013-2014

Bài 1: ESTE

Chương I:

1/ KHÁI NIỆM : Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl -COOH của axit cacboxylic bằng nhóm
OR thì được este
R’COOH + HOR
R’COOR + H2O
Este đơn chức R’COOR Trong đó R và R’ là gốc hidrocacbon; R’ có thể là H
Este no đơn chức : CnH2nO2 ( với n  2)
Tên của este : Đọc tên gốc R+ tên gốc axit R’COO (đuôi at)
Vd : Phải thuộc nha
H-COO C2H5
: etyl fomat
CH2=CH- COO CH3 : metyl acrylat
CH3COO C2H5
: Etyl axetat
CH2=C(CH3)- COO CH3 : metyl Metacrylat
CH3COO CH=CH2 : vinyl axetat
CH3 –CH2-COO CH3 : metyl propionat
Lưu ý: Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2

( 1< n<5)

Ví dụ : Số đồng phân của este đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C2H4O2
= 22-2 = 1 đồng phân
b. C3H6O2 = 23-2 = 2 đồng phân
c. C4H8O2 = 24-2 = 4 đồng phân
2/ TÍNH CHẤT VẬT LÝ : nhiệt độ sôi ,độ tan trong nước thấp hơn axit và ancol có cùng số
cacbon: axit > ancol > este
3/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
a.Thủy phân trong môi trường axit : là phản ứng thuận nghịch (2 chiều )
H SO d

 R’COOH + ROH
R’COO R + H-OH 

2

4

to

NHỚ:
ESTE + dd AXIT

AXIT

→

+ ANCOL

b.Thủy phân trong môi trường bazơ ( Phản ứng xà phòng hóa ) : là phản ứng 1 chiều
t
R’COO R + NaOH 
R’COONa + ROH
NHỚ:
0

ESTE + dd BAZ

→

MUỐI

+

ANCOL

Lưu ý:
* ESTE đơn chức no + NaOH => neste = nNaOH = nmuối = nancol
* ESTE khi đốt cháy tạo ra nCO2  nH2O =>đó là este no đơn chức , nên có dạng CnH2nO2
* Thủy phân este X mạch hở, đơn chức: tạo ra
- Sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. =>X có dạng:
H-COO-R/ hoặc R-COO-CH=CH2, R-COO-CH=CH-R/
- Hỗn hợp sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. =>X có dạng:
H-COO-CH=CH2, H-COO-CH=CH-R/
- Sản phẩm sinh ra có xeton. =>X có dạng:
R-COO-C(R/)=CH2, R-COO-C(R/)=CH-R//
- Sản phẩm có 2 muối. =>X có dạng: R-COO-C6H5

BÀI TẬP ESTE
Câu 1. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n+2O2 (n ≥ 2)
B. CnH2n-2O2 (n ≥ 2)
C. CnH2nO2 (n ≥ 1)

D. CnH2nO2 (n ≥ 2)

Câu 2. Một hợp chất hữu cơ (X) có CT tổng quát R-COO-R', phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Thủy phân X trong môi trường axit có tạo ra RCOOH
B. Thủy phân X trong môi trường KOH có tạo ra RCOOK
C. Khi R, R/ là gốc cacbon no, mạch hở thì X có CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)
D. X là este khi R, R/ là gốc cacbon hoặc H
Câu 3. Vinyl fomat được điều chế bằng phản ứng nào sau đây ?
A. CH3COOH + C2H2
B. HCOOH + C2H5OH
C. HCOOH +...
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG KIẾN THỨC
Bộ môn HÓA HỌC LỚP 12CB
Năm học 2013-2014
Sách tóm tắt hóa học 12 HKI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách tóm tắt hóa học 12 HKI - Người đăng: Dao Thuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sách tóm tắt hóa học 12 HKI 9 10 740