Ktl-icon-tai-lieu

Sakai

Được đăng lên bởi nguyenlehoanvu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo
Giới thiệu:
Sakai là một cộng đồng các viện nghiên cứu, các tổ chức thương mại và các cá nhân hợp
tác với nhau để phát triển một Môi trường Cộng tác và Học tập chung (Collaboration and
Learning Environment - CLE). Sakai CLE là một phần mền giáo dục miễn phí, mã nguồn
mở được phân phối theo Giấy phép Giáo dục Cộng đồng (Educational Community License một kiểu của giấy phép mã nguồn mở). Sakai CLE được dùng để dạy học, để nghiên cứu và để
cộng tác nhiều người với nhau. Hệ thống này là một dạng của Hệ quản trị đào tạo (Learning
Management System - LMS).
Sakai là một ứng dụng dựa trên Java, một gói ứng dụng hướng dịch vụ được thiết kế theo
phương châm co giãn, tin cậy, tương tác và mở rộng.
Tính năng:
Sakai gồm nhiều tính năng chung của các hệ quản trị đào tạo, bao gồm đưa các tài liệu
hướng dẫn, sách giáo trình, mục thảo luận, chat trực tiếp, bài tập lớn và các bài kiểm tra
online.
Ngoài ra, Sakai còn cung cấp còn cung cấp một bộ làm việc dành cho nghiên cứu và dự
án nhóm. Để hỗ trợ các tính năng này, Sakai đã thêm vào khả năng thay đổi thiết lập của tất cả
mọi công cụ dựa trên vai trò, thay đổi quyền hệ thống tùy theo người dùng.
Bộ dụng cụ làm việc nhóm được tích hợp trong nhân của Sakai:
 Announcements - để thông báo cho người dùng nhưng vẫn đề quan trọng.
 Drop box - cho phép giảng viên và học viên trao đổi tài liệu với những thư mục riêng biệt
dành cho mỗi học viên.
 Email Archive – nơi lưu trữ những tin nhắn được gửi đến email của trang web.
 Resources – chia sẻ nhiều loại thông tin yêu cầu bảo mật với các thành viên trong trang,
hoặc cho phép mọi người được nhìn thấy.
 Chat Room – chat với thời gian thật cho tất cả thành viên đăng nhập vào website.
 Forums – giúp giảng viên và học viên tạo ra các mục thảo luận.
 Threaded discussion.
 Message Center – công cụ giao tiếp cho phép các thành viên có thể sử dụng email nội
bộ.
 Message Of The Day.
 News/RSS – công cụ đọc RSS
 Poll tool - cho phép người dùng bình chọn trực tuyến.
 Preferences






Presentation – cho phép thuyết trình trực tuyến.
Profile / Roster – hồ sơ người dùng: tên tuổi, hình ảnh, và các thông tin khác.
Repository Search – tìm kiếm thông tin được lưu trữ trên site.
Schedule – giúp giảng viên đưa thông tin dưới dạng thông tin trên lịch

Công cụ giảng dạy:
 Assignments
 Grade Book
 Module Editer
 QTI Authoring
 QTI Assessment
 Section Management
 Syllabus
Công cụ bổ trợ:
 Forms
 Evaluations
 Glossary
 Matrices
 Layouts
 Templates
 Reports
 Wizards
 Se...
Báo cáo
Giới thiệu:
Sakai
 !"#$%&'#()(*(+
,- .(- / #,.01 23 #,.   4 5( +67 89 
:;-(<=>?<(+6#'.+*(#(>,-@-/
3A=>?9:0123#,.+B+>%
5"1$;>+A$CDE((',-
--2>@-/, 201
23+6+FGH+6+E6I3I-(
(9*&>:1
Tính năng:
Sakai5JKACDE(()(
+L@(M6D(&F*I)&)3
(-1
N(23O=O=)+(+F
H1PQJK>239(3DK>I&A=D
%!6+FO>C>5;B>-("+B1
Bộ dụng cụ làm việc nhóm được !ch hợp trong nhân của Sakai:
R(--@/!)(("+BL5C%1
S()(T/(?D%(U6)
+(Q%1
.R-VUU*WXI-AY-)1
Z-@(-@V@[5(!*>4)D(&(
(\(?%"M=>1
#Z((V"&(=DK&(Y-)@-1
](@V^D%(6D(&1
_-+-++@@@(1
-@@-#--V!6(*I(?H@X+6-
)1
-@@-`a_-S>1
N-Y@bZ22V!6%Z22
c(((/(?"+B)M%F>I1
c-a---@
Sakai - Trang 2
Sakai - Người đăng: nguyenlehoanvu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sakai 9 10 419