Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

Được đăng lên bởi tntriet
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Nuôi trồng thủy sản
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm
Mã học phần:
Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Qui hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản, Di truyền chọn giống
thủy sản, Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thuỷ sản, Dinh dưỡng và thức ăn thủy
sản, Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản
Đào tạo trình độ: Đại học và Cao đẳng
Giảng dạy cho các ngành: Nuôi trồng Thủy sản
Bộ môn quản lý: Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 30
- Làm bài tập trên lớp:
- Thảo luận: 15
- Thực hành, thực tập:
- Tự nghiên cứu: 90
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
Họ và tên: Ngô Anh Tuấn
Chức danh, học vị: Giảng viên chính-Tiến sĩ
Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm: Các ngày trong tuần
Làm việc tại văn phòng Khoa Nuôi trồngthủy sản-Đại học Nha Trang
Điện thoại, email: 0989691454 ngoanhtuandhtsnt@yahoo.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính (nếu có): Sản xuất giống và nuuôi hải sản (chuyên sâu: sản
xuất giống và nuôi động vật thân mềm)
Thông tin về trợ giảng: họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email (nếu có):
3. Thông tin về lớp học
Tên lớp: Nuôi 51
Sĩ số: 41
Giảng đường:G3-P 201
Học kỳ, năm học: Học kỳ I năm học 2012-2013
Thời khóa biểu:
Thứ 2
Buổi chiều

Thứ 3
Tiết 3,4

Thứ 4

Thứ 5
Tiết 3,4

Thứ 6

4. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đ c điểm sinh học chủ yếu, kỹ
thuật sản xuất giống và nuôi thư ng ph m các nhóm động vật thân mềm có giá trị kinh
tế; nhằm giúp người học hiểu được c sở khoa học và ứng dụng các quy trình sản xuất
giống, nuôi thư ng ph m.
5. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
5.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Đ c điểm sinh học của động vật thân mềm (ĐVTM).
2. Sản xuất giống động vật thâm mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia).

3. Sản xuất giống động vật thân mềm chân bụng (Gastropoda).
4. Nuôi động vật thâm mềm thư ng ph m ở vùng triều và trên biển.
5. Nuôi động vật thân mềm thư ng ph m trong ao, đầm.
5.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Đặc điểm sinh học của động vật thân mềm
Nội dung

Mức độ

Kiến thức:
1. Đ c điểm hình thái cấu tạo
2. Đ c điểm phân bố, sinh trưởng và dinh dưỡng
3. Đ c điểm sinh sản
Thái độ:
1. Động vật thân mềm có vai trò quan trọng trong tự nhiên và đời sống
con người
2. Đ c đi...
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa:  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bn: kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần

:





các 
 
 
- 
- 
- 
-  :
- 
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
H và tê
Chc danh, h v-
Th gian làm vi b môn i
-
i tho, email: 0989691454 ngoanhtuandhtsnt@yahoo.com.vn
Các h nghiên c chính (n 

Thông tin v tr gi: h và tên,  ch liên h, i tho, email (n):
3. Thông tin về lớp học
 Nuôi 51
 41
GG3-P 201
 -2013









4. Mô tả tóm tắt học phần
, 



5. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
5.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. m sinh hc cng vt thân m

Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm - Người đăng: tntriet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm 9 10 571