Ktl-icon-tai-lieu

sản xuất rượu

Được đăng lên bởi nguyenbinh2014
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG BÀI GIẢNG

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU
NĂNG CAO
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài này, NH có khả năng:
- Trình bày được khái niệm sắc ký lỏng hiệu năng cao
- Giải thích được qui trình sắc ký lỏng hiệu năng cao
- Mô tả được máy sắc ký lỏng hiệu nằn cao
- Phân tích được sắc ký đò và tính toán được các đại lượng đặc trưng của sắc ký
đồ
- Hình thành thái độ tích cực phát biểu xây dựng bài
B. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Cơ sở lý thuyết:
1. Khái niệm.
Là một phương pháp chia tách trong đó:
+pha động là chất lỏng - 1 chất hay nhiều chất- hòa tan và di chuyển chất cần phân
tích
+pha tĩnh chứa trong cột là chất rắn đã được phân chia dưới dạng tiểu phân hoặc một
chất lỏng phủ lên một chất mang rắn ,hay một chất mang đã được biến đổi bằng liên
kết hoá học với các nhóm chức hữu cơ, có tính chất là chất hấp phụ: giữ chất phân tích
2. Phân loại sắc ký:
Dựa vào bản chất của quá trình sắc ký của pha tĩnh trong cột tách mà người ta phân
loại:
+sắc ký phân bố
+hấp phụ: Quá trình sắc ký dựa trên sự hấp phụ mạnh ,yếu khác nhau của pha tĩnh đối
với các chất tan và sự rửa giải ( phản hấp phụ ) của pha động để kéo chất tan ra khỏi
cột .Sự tách một hỗn hợp phụ thuộc vào tính chất động học của chất hấp phụ .
2 loại hấp phụ :
=> Sắc ký hấp phụ pha thuận ( NP - HPLC) : Pha tĩnh phân cực ,pha động
không phân cực .
=> Sắc ký hấp phụ pha đảo (RP - HPLC) : Pha tĩnh không phân cực,pha động phân
cực .
(Loại sắc ký này được áp dụng rất thành công để tách các hỗn hợp các
chất có tính chất gần tương tự nhau và thuộc loại không phân cực,phân

1

cực yếu hay trung bình như các Vitamin,thuốc hạ nhiệt giảm đau ....
Hiện nay chúng ta đang sử dụng chỉ có loại sắc ký này: lọai sắc ký hấp phụ pha đảo)
+ phân bố
+ trao đổi ion
+ phân loại theo kích cỡ ( rây phân tử)
3. Quá trình sắc ký:
3.1.

Sự phân bố chất phân tích

Hình 1: sự phân bố chất phân tích

3.2.

quá trình tách chất phân tách:

Hình 2: quá trình tách chất phân tách

3.3.

Sắc ký đồ: là kết quả của quá trình tách các chất được detector phát hiên
ghi thành sắc ký đồ (hình 3)

Hình 3: sắc ký đồ

3.3.1. Thời gian lưu thực t’r: Retention time :
Thời gian lưu của một chất là thời gian tính từ khi bơm mẫu vào cột cho đến
khi chất đó ra khỏi cột đạt giá trị cực đại.

2

-Thời gian lưu của mỗi chất là hằng định và các chất khác nhau thì thời gian lưu sẽ
khác nhau trên cùng một điều kiện sắc ký đã chọn .Vì vậy thời gian lưu là đại lượng
để phát hiện định tính các chất.
-Thời gian lưu phụ thuộc vào các yếu tố :
+ Bản chất sắc ký của pha ...
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU
NĂNG CAO
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài này, NH có khả năng:
- Trình bày được khái niệm sắc ký lỏng hiệu năng cao
- Giải thích được qui trình sắc ký lỏng hiệu năng cao
- Mô tả được máy sắc ký lỏng hiệu nằn cao
- Phân tích được sắc ký đò và tính toán được các đại lượng đặc trưng của sắc ký
đồ
- Hình thành thái độ tích cực phát biểu xây dựng bài
B. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Cơ sở lý thuyết:
1. Khái niệm.
Là một phương pháp chia tách trong đó:
+pha động là chất lỏng - 1 chất hay nhiều chất- hòa tan và di chuyển chất cần phân
tích
+pha tĩnh chứa trong cột là chất rắn đã được phân chia dưới dạng tiểu phân hoặc một
chất lỏng phủ lên một chất mang rắn ,hay một chất mang đã được biến đổi bằng liên
kết hoá học với các nhóm chức hữu cơ, có tính chất là chất hấp phụ: giữ chất phân tích
2. Phân loại sắc ký:
Dựa vào bản chất của quá trình sắc của pha tĩnh trong cột ch người ta phân
loại:
+sắc ký phân bố
+hấp phụ: Quá trình sắc ký dựa trên sự hấp phụ mạnh ,yếu khác nhau của pha tĩnh đối
với các chất tan và sự rửa giải ( phản hấp phụ ) của pha động để kéo chất tan ra khỏi
cột .Sự tách một hỗn hợp phụ thuộc vào tính chất động học của chất hấp phụ .
2 loại hấp phụ :
=> Sắc ký hấp phụ pha thuận ( NP - HPLC) : Pha tĩnh phân cực ,pha động
không phân cực .
=> Sắc ký hấp phụ pha đảo (RP - HPLC) : Pha tĩnh không phân cực,pha động phân
cực .
(Loại sắc ký này được áp dụng rất thành công để tách các hỗn hợp các
chất có tính chất gần tương tự nhau và thuộc loại không phân cực,phân
1
sản xuất rượu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sản xuất rượu - Người đăng: nguyenbinh2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
sản xuất rượu 9 10 129