Ktl-icon-tai-lieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Được đăng lên bởi myviolet1006tt-l-i
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 5 lần
XÂY DNG “LP HC THÂN THIN, HC SINH TÍCH CC”
THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI TRONG NHNG TIT DY HC MÔN
TOÁN THCS
TH
C I. M Đ U
:
1. Cơ svà lí do chn đtài:
Như
chúng ta đã biết, năm hc 2010-2011 ý nghĩa đc bit quan trng,
năm hc thnht thc hin phương pháp dy hc tích cc,năm thnăm cuc vn
đng “Hai không” ca B
GD&ĐT, năm hc th ba thc hin ch th ca B
GD&ĐT v
“Xây dng trường hc thân thin, hc sinh tích cc”. Mc tiêu ch
yếu ca vic “Xây dng trường hc thân thin, hc sinh tích cc” là làm sao to
nên mt i trường giáo dc an toàn, nh đng, lành mnh, đm bo sgn gũi,
gn vi nhân dân, hi, phhuynh, hc sinh, luôn to được stha mái, bình
yên, hng khi cho tng hc sinh, phát huy được tính chđng, ch cc, sáng to
ca hc sinh trong hc tp trong các hot đng tp th, hot đng hi mt
cách phù hp và có hiu qucao,…
góc đ
nhng giáo viên dy hc b môn Toán bc THCS, chúng ta suy
nghĩ, nhn thc và đóng góp cho phong trào “Xây dng trưng hc thân thin,
hc sinh tích cc” B GD&ĐT đã phát đng trong ba m qua? Theo tôi, trước
hết chúng ta cn nhn thy rõ rng: Nếu trong tng tiết dy hc b
môn Toán,
mi giáo viên b
môn đu tư xây dng được Lp hc thân thin, hc sinh ch
cc” thì nghĩa chúng ta đã đóng góp được mt phn “Nguyên liu” đ
dng nên: “Trường hc thân thin, hc sinh tích cc”.
xây
Thế thì mt câu hi đt ra đây là: Làm sao đxây dng được “Lp hc thân
thin, hc sinh tích cc” mt ch hiu qunht ? Trong ba năm thc hin bn
thân tôi đã nhn ra mt điu: Vic đưa c trò chơi vui nhn, trí tutrên tinh thn
“Hc mà chơi, chơi hc” vào các tiết dy hc nói chung tiết dy hc môn
Toán nói riêng, slà mt trong nhng yếu trt quan trng đxây dng nên: “Lp
Trường THCS n Tây
GV: PHAN THTHU
BA
Sáng kiến kinh nghim-Môn toán
- 11 -
Năm học
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Người đăng: myviolet1006tt-l-i
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 9 10 226