Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Toán lớp 4

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Toàn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải pháp 1: Với dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”
- Tôi lấy ví dụ ở ngay tiết học đầu tiên của dạng này (SGK toán 4 – Tr 47, 48).
Ở phần bài mới có bài toán như sau:
Bài toán: Tổng của hai số là 70, hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.
Thông thường giáo viên thường dạy như sau:
- Nêu bài toán
- Cho HS nêu lại bài toán.
- GV giới thiệu: Đây là dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.
- Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ.
- Hướng dẫn học sinh cách giải bài toán dựa vào sơ đồ.
- Rút ra công thức: Số lớn = ( Tổng + Hiệu) : 2
Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2
+ Với cách dạy trên là đúng, nhưng với tôi tôi sẽ dạy như sau:
Bước 1: Nêu bài toán. Cho HS nêu lại
Bước 2: Nêu câu hỏi cho học sinh trả lời:
H. Vì sao ta biết tổng là 70? ( Số lớn + Số bé = 70)
GV nêu: 70 là kết quả của phép cộng nên nó là tổng.
H. Vì sao biết hiệu là 10?

( Số lớn – số bé = 10)

GV nêu: 10 là kết quả của phép tính trừ, nên nó là hiệu.
Khi tôi thực hiện những câu hỏi này có một số ý kiến cho là thừa. Nhưng theo tôi,
bước này là rất quan trọng.. Với cách làm như vậy, tôi đã bước đầu hình thành thói
quen phân tích bài toán cho học sinh bằng cách đặt và trả lời câu hỏi để các em
nhận biết đâu là tổng, đâu là hiệu
Trong bài toán trên, SGK đã nói rõ, tổng là 70, hiệu là 10. Nhưng nếu học sinh
không có thói quen phân tích như vậy thì khi gặp một bài toán mà ngôn ngữ của
bài chưa nói rõ Tổng và Hiệu thì các em sẽ lúng túng ngay. Do đó đến đây, tôi
chưa hướng dẫn học sinh cách giải bài toán mà tôi tiếp tục nêu một đề toán nữa
cho học sinh tập đặt câu hỏi để phát hiện Tổng- Hiệu.
Bài toán: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có 315 học sinh, số học sinh nam ít hơn số
học sinh nữ 45 em. Tìm số nam, số nữ của trường?
Tôi hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi để phát hiện Tổng- Hiệu.
Chẳng hạn: Hỏi? Bài toán yêu cầu chúng ta tìm gì? ( Tìm số HS nam, số HS nữ)
Nêu: Như vậy là ta phải đi tìm hai số. Ở đây, số HS nữ chính là số lớn, số HS nam
là số nhỏ.
H. Làm thế nào để biết cả số nam và số nữ của trường là 315 HS? ( Số HS nam +
số HS nữ = 315 HS)
Nêu: 315 là kết quả của phép tính cộng nên chính là Tổng.Hỏi? Vì sao biết số HS
nam ít hơn số HS nữ 45 em? ( Số HS nữ - số HS nam = 45 em)

Nêu: 45 là kết quả của phép tính trừ, do đó nó là Hiệu. Vậy bài toán này thuộc
dạng toán gì? ( Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó)
Với việc thêm bài toán này sẽ làm mất thời gian cho tiết hoc, nhưng đây là tiết học
kiến thức mới và việc hướng dẫn các em cách để phát hi...
Giải pháp 1: Với dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”
- Tôi lấy ví dụ ở ngay tiết học đầu tiên của dạng này (SGK toán 4 – Tr 47, 48).
Ở phần bài mới có bài toán như sau:
Bài toán: Tổng của hai số là 70, hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.
Thông thường giáo viên thường dạy như sau:
- Nêu bài toán
- Cho HS nêu lại bài toán.
- GV giới thiệu: Đây là dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.
- Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ.
- Hướng dẫn học sinh cách giải bài toán dựa vào sơ đồ.
- Rút ra công thức: Số lớn = ( Tổng + Hiệu) : 2
Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2
+ Với cách dạy trên là đúng, nhưng với tôi tôi sẽ dạy như sau:
Bước 1: Nêu bài toán. Cho HS nêu lại
Bước 2: Nêu câu hỏi cho học sinh trả lời:
H. Vì sao ta biết tổng là 70? ( Số lớn + Số bé = 70)
GV nêu: 70 là kết quả của phép cộng nên nó là tổng.
H. Vì sao biết hiệu là 10? ( Số lớn – số bé = 10)
GV nêu: 10 là kết quả của phép tính trừ, nên nó là hiệu.
Khi tôi thực hiện những câu hỏi này có một số ý kiến cho là thừa. Nhưng theo tôi,
bước này là rất quan trọng.. Với cách làm như vậy, tôi đã bước đầu hình thành thói
quen phân tích bài toán cho học sinh bằng cách đặt và trả lời câu hỏi để các em
nhận biết đâu là tổng, đâu là hiệu
Trong bài toán trên, SGK đã nói rõ, tổng là 70, hiệu là 10. Nhưng nếu học sinh
không có thói quen phân tích như vậy thì khi gặp một bài toán mà ngôn ngữ của
bài chưa nói rõ Tổng và Hiệu thì các em sẽ lúng túng ngay. Do đó đến đây, tôi
chưa hướng dẫn học sinh cách giải bài toán mà tôi tiếp tục nêu một đề toán nữa
cho học sinh tập đặt câu hỏi để phát hiện Tổng- Hiệu.
Bài toán: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có 315 học sinh, số học sinh nam ít hơn số
học sinh nữ 45 em. Tìm số nam, số nữ của trường?
Tôi hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi để phát hiện Tổng- Hiệu.
Chẳng hạn: Hỏi? Bài toán yêu cầu chúng ta tìm gì? ( Tìm số HS nam, số HS nữ)
Nêu: Như vậy là ta phải đi tìm hai số. Ở đây, số HS nữ chính là số lớn, số HS nam
là số nhỏ.
H. Làm thế nào để biết cả số nam và số nữ của trường là 315 HS? ( Số HS nam +
số HS nữ = 315 HS)
Nêu: 315 là kết quả của phép tính cộng nên chính là Tổng.Hỏi? Vì sao biết số HS
nam ít hơn số HS nữ 45 em? ( Số HS nữ - số HS nam = 45 em)
Sáng kiến kinh nghiệm : Toán lớp 4 - Trang 2
Sáng kiến kinh nghiệm : Toán lớp 4 - Người đăng: Nguyễn Thị Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Toán lớp 4 9 10 80