Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm vật lí lớp 12

Được đăng lên bởi trannhung477
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ thống công thức Lý 12 Cơ bản – Dùng để giải nhanh các câu trắc nghiệm định lượng

Trang 1

A - PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Hiện nay, khi mà hình thức thi trắc nghiệm được áp dụng trong các kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh
đại học, cao đẳng thì yêu cầu về phương pháp giải nhanh và tối ưu các câu hỏi trắc nghiệm, đặc biệt là
các câu hỏi trắc nghiệm định lượng là rất cấp thiết để các em có thể đạt kết quả cao trong các kì thi đó.
Để giúp các em học sinh nắm được một cách có hệ thống các công thức trong chương trình Vật
Lý 12 Cơ bản từ đó suy ra một số công thức, kiến thức khác dùng để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm
định lượng, tôi tập hợp ra đây các công thức có trong sách giáo khoa theo từng phần, kèm theo đó là một
số công thức, kiến thức rút ra được khi giải một số bài tập khó, hay và điển hình. Hy vọng rằng tập tài
liệu này giúp ích được một chút gì đó cho các quí đồng nghiệp trong quá trình giảng dạy và các em học
sinh trong quá trình kiểm tra, thi cử.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
1) Đối tượng sử dụng đề tài:
Học sinh học lớp 12 ôn thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.
2) Phạm vi áp dụng:
Toàn bộ chương trình Vật Lý 12 – Ban Cơ bản.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Xác định đối tượng học sinh áp dụng đề tài.
Tập hợp các công thức trong sách giáo khoa một cách có hệ thống theo từng phần.
Đưa ra một số công thức, kiến chưa ghi trong sách giáo khoa nhưng được suy ra khi giải một số
bài tập điển hình.
Kiểm tra sự tiếp thu của học sinh bằng các đề ôn luyện.
Đánh giá, đưa ra sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
B - NỘI DUNG
I. DAO ĐỘNG CƠ
1. Dao động điều hòa
Li độ (phương trình dao động): x = Acos(ωt + ϕ).
Vận tốc: v = x’ = - ωAsin(ωt + ϕ) = ωAcos(ωt + ϕ +

π

2
Gia tốc: a = v’ = - ω2Acos(ωt + ϕ) = - ω2x; amax = ω2A.

Vận tốc v sớm pha

π

).

so với li độ x; gia tốc a ngược pha với li độ x (sớm pha

2

Liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số của dao động: ω =
2

2

Công thức độc lập: A = x +

v2

ω2

=

a2

ω4

+

v2

ω2

2π
= 2πf.
T

π
2

so với vận tốc v).

.

Ở vị trí cân bằng: x = 0 thì |v| = vmax = ωA và a = 0.
vm2 ax
Ở vị trí biên: x = ± A thì v = 0 và |a| = amax = ω A =
.
A
Lực kéo về: F = ma = - kx.
Quỹ đạo chuyển động của vật dao động điều hòa là một đoạn thẳng có chiều dài L = 2A.
Trong một chu kì, vật dao động điều hòa đi được quãng đường 4A. Trong nữa chu kì, vật đi được quãng
đường 2A. Trong một phần tư chu kì tính từ vị trí biên hoặc vị trí cân bằng, vật đi được quãng đường A,
còn tính từ vị trí khác thì vật đi được qu...
H thng công thc Lý 12 Cơ bn – Dùng để gii nhanh các câu trc nghim định lượng
Trang 1
Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Bùi Th Xuân, Bình Thun
A - PHN M ĐẦU
I. LÝ DO CHN ĐỀ TÀI.
Hin nay, khi mà hình thc thi trc nghim được áp dng trong các kì thi tt nghip và tuyn sinh
đại hc, cao đẳng thì yêu cu v phương pháp gii nhanh ti ưu các câu hi trc nghim, đặc bit
các câu hi trc nghim định lượng là rt cp thiết để các em có th đạt kết qu cao trong các kì thi đó.
Để giúp các em hc sinh nm được mt cách h thng các công thc trong chương trình Vt
12 Cơ bn t đó suy ra mt s công thc, kiến thc khác dùng để gii nhanh các bài tp trc nghim
định lượng, tôi tp hp ra đây các công thc có trong sách giáo khoa theo tng phn, kèm theo đó mt
s công thc, kiến thc rút ra được khi gii mt s bài tp khó, hay đin hình. Hy vng rng tp tài
liu y giúp ích được mt chút đó cho các quí đồng nghip trong quá trình ging dy các em hc
sinh trong quá trình kim tra, thi c.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHM VI ÁP DNG
1) Đối tượng s dng đề tài:
Hc sinh hc lp 12 ôn thi tt nghip và thi tuyn sinh đại hc, cao đẳng.
2) Phm vi áp dng:
Toàn b chương trình Vt Lý 12 – Ban Cơ bn.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
Xác định đối tượng hc sinh áp dng đề tài.
Tp hp các công thc trong sách giáo khoa mt cách có h thng theo tng phn.
Đưa ra mt s công thc, kiến chưa ghi trong sách giáo khoa nhưng được suy ra khi gii mt s
bài tp đin hình.
Kim tra s tiếp thu ca hc sinh bng các đề ôn luyn.
Đánh giá, đưa ra s điu chnh, b sung cho phù hp.
B - NI DUNG
I. DAO ĐỘNG CƠ
1. Dao động điu hòa
Li độ (phương trình dao động): x = Acos(ωt + ϕ).
Vn tc: v = x’ = - ωAsin(ωt + ϕ) = ωAcos(ωt + ϕ +
2
π
).
Gia t
c: a = v’ = -
ω
2
Acos(
ω
t +
ϕ
) = -
ω
2
x; a
max
=
ω
2
A.
V
n t
c v s
m pha
2
π
so v
i li
độ
x; gia t
c a ng
ượ
c pha v
i li
độ
x (s
m pha
2
π
so v
i v
n t
c v).
Liên h
gi
a t
n s
góc, chu kì và t
n s
c
a dao
độ
ng:
ω
=
T
π
2
= 2
π
f.
Công th
c
độ
c l
p: A
2
= x
2
+
2
2
v
ω
=
2 2
4 2
a v
+
.
v
trí cân b
ng: x = 0 thì |v| = v
max
=
ω
A và a = 0.
v
trí biên: x =
±
A thì v = 0 và |a| = a
max
=
ω
2
A =
2
ax
m
v
A
.
L
c kéo v
: F = ma = - kx.
Qu
đạ
o chuy
n
độ
ng c
a v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa là m
t
đ
o
n th
ng có chi
u dài L = 2A.
Trong m
t chu kì, v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa
đ
i
đượ
c quãng
đườ
ng 4A. Trong n
a chu kì, v
t
đ
i
đượ
c quãng
đườ
ng 2A. Trong m
t ph
n t
ư
chu tính t
v
trí biên ho
c v
trí cân b
ng, v
t
đ
i
đượ
c quãng
đườ
ng A,
còn tính t
v
trí khác thì v
t
đ
i
đượ
c quãng
đườ
ng khác A.
Quãng
đườ
ng dài nh
t v
t
đ
i
đượ
c trong m
t ph
n t
ư
chu
2
A, quãng
đườ
ng ng
n nh
t v
t
đ
i
đượ
c
trong m
t ph
n t
ư
chu kì là (2 -
2
)A.
sáng kiến kinh nghiệm vật lí lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm vật lí lớp 12 - Người đăng: trannhung477
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm vật lí lớp 12 9 10 227