Ktl-icon-tai-lieu

SẮT và HỢP CHẤT

Được đăng lên bởi mavanlam010685
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SẮT và HỢP CHẤT
I./ Vị trí – cấu hình electron:
Sắt ở ô thứ 26, nhóm VIIIB, chu kì 4
Cấu hình electron:
Fe (Z=26): 1s22s22p63s23p63d64s2
hay [Ar]3d64s2
2+
6
Fe : [Ar]3d
Fe3+: [Ar]3d5
II./Tính chất vật lí :
Sắt có tính nhiễm từ khí bị nam châm hút.Dẫn điện kém và giảm dần :Ag>Cu>Au>Al>Fe
II./ Tính chất hóa học:
Có tính khử trung bình
Fe ---> Fe+2 + 2e
Fe ---> Fe+3 + 3e
1./ Tác dụng với phi kim:
2./ Tác dụng với axit:
Chú ý: Fe không tác dụng với axit HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội
3. Tác dụng với dung dịch muối: Fe khử được ion của các kim loại đứng sau nó.
Thí dụ: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓
4./ Tác dụng với nước:
Ở nhiệt độ thường sắt không khử nước
Ở nhiệt độ cao:
Thí dụ: 3Fe + 4H2O  t570  Fe3O4 + 4H2↑
Fe + H2O  t570  FeO + H2↑
HỢP CHẤT CỦA SẮT
I./Hợp chất sắt (II)
Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt (II) là tính khử (dễ bị oxi hóa)
1./ Sắt (II) oxit: FeO
t
Thí dụ: 3FeO + 10HNO3 (loãng) 
3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O
t
Fe2O3 + CO  2FeO + CO2↑
2./ Sắt (II) hidroxit: Fe(OH)2
Thí dụ: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ---> 4Fe(OH)3↓
3./ Muối sắt (II):
Thí dụ: 2FeCl2 + Cl2 ---> 2FeCl3
Chú ý: FeO , Fe(OH)2 khi tác dụng với HCl hay H2SO4 loãng tạo muối sắt (II)
Thí dụ: FeO + 2HCl ---> FeCl2 + H2
Fe(OH)2 + 2HCl ---> FeCl2 + 2H2O
II./ Hợp chất sắt (III):
Hợp chất sắt (III) có tính oxi hóa.
1./ Sắt (III) oxit: Fe2O3
Là oxit bazơ: tác dụng với axit tạo muối sắt (III) và nước.
Thí dụ: Fe2O3 + 6HCl ---> 2FeCl3 + 3H2O
Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 2H2O
Bị CO, H2 , Al khử thành Fe ở nhiệt độ cao:
t
Thí dụ: Fe2O3 + 3CO 
2Fe + 3CO2
Điều chế: phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao.
t
Thí dụ: 2Fe(OH)3 
Fe2O3 + 3H2O
2./ Sắt (III) hidroxit: Fe(OH)3
Tác dụng với axit: tạo muối và nước
Thí dụ: Fe(OH)3 + 3H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + 6H2O
Điều chế: cho dung dịch kiềm tác dụng với muối sắt (III).
Thí dụ: FeCl3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl
3./ Muối sắt (III):
Có tính oxi hóa (dễ bị khử)
Thí dụ: Fe + 2FeCl3 ---> 3FeCl2
Cu + 2FeCl3 ---> 2FeCl2 + CuCl2
BAØI TAÄP
o

o

o

o

o

o

o

o

Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyªn tö Fe?
A. [Ar] 4s23d6.
B. [Ar]3d64s2.
C. [Ar]3d8.
D. [Ar]3d74s1.
2+
Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe ?
A. [Ar]3d6.
B. [Ar]3d5.
C. [Ar]3d4.
D. [Ar]3d3.
3+
Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe ?
A. [Ar]3d6.
B. [Ar]3d5.
C. [Ar]3d4.
D. [Ar]3d3.
Câu 4: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe3O4 → cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a,
b, c, d là A. 25.
B. 24.
C. 27.
D. 26.
Câu 5: Trong các loại...
SẮT và HỢP CHẤT
I./ Vị trí – cấu hình electron:
Sắt ở ô thứ 26, nhóm VIIIB, chu kì 4
Cấu hình electron: Fe (Z=26): 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
hay [Ar]3d
6
4s
2
Fe
2+
: [Ar]3d
6
Fe
3+
: [Ar]3d
5
II./Tính chất vật lí :
Sắt có tính nhiễm từ khí bị nam châm hút.Dẫn điện kém và giảm dần :Ag>Cu>Au>Al>Fe
II./ Tính chất hóa học:
Có tính khử trung bình Fe ---> Fe
+2
+ 2e Fe ---> Fe
+3
+ 3e
1./ Tác dụng với phi kim:
2./ Tác dụng với axit:
Chú ý: Fe không tác dụng với axit HNO
3
đặc nguội và H
2
SO
4
đặc nguội
3. Tác dụng với dung dịch muối: Fe khử được ion của các kim loại đứng sau nó.
Thí dụ: Fe + CuSO
4
→ FeSO
4
+ Cu↓
4./ Tác dụng với nước:
Ở nhiệt độ thường sắt không khử nước
Ở nhiệt độ cao:
Thí dụ: 3Fe + 4H
2
O
oo
t 570
Fe
3
O
4
+ 4H
2
Fe + H
2
O
oo
t 570
FeO + H
2
HỢP CHẤT CỦA SẮT
I./Hợp chất sắt (II)
Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt (II) là tính khử (dễ bị oxi hóa)
1./ Sắt (II) oxit: FeO
Thí dụ: 3FeO + 10HNO
3
(loãng)
o
t
3Fe(NO
3
)
3
+ NO↑ + 5H
2
O
Fe
2
O
3
+ CO
o
t
2FeO + CO
2
2./ Sắt (II) hidroxit: Fe(OH)
2
Thí dụ: 4Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O ---> 4Fe(OH)
3
3./ Muối sắt (II):
Thí dụ: 2FeCl
2
+ Cl
2
---> 2FeCl
3
Chú ý: FeO , Fe(OH)
2
khi tác dụng với HCl hay H
2
SO
4
loãng tạo muối sắt (II)
Thí dụ: FeO + 2HCl ---> FeCl
2
+ H
2
Fe(OH)
2
+ 2HCl ---> FeCl
2
+ 2H
2
O
II./ Hợp chất sắt (III):
Hợp chất sắt (III) có tính oxi hóa.
1./ Sắt (III) oxit: Fe
2
O
3
Là oxit bazơ: tác dụng với axit tạo muối sắt (III) và nước.
Thí dụ: Fe
2
O
3
+ 6HCl ---> 2FeCl
3
+ 3H
2
O
Fe
2
O
3
+ 6HNO
3
---> 2Fe(NO
3
)
3
+ 2H
2
O
Bị CO, H
2
, Al khử thành Fe ở nhiệt độ cao:
Thí dụ: Fe
2
O
3
+ 3CO
o
t
2Fe + 3CO
2
Điều chế: phân hủy Fe(OH)
3
ở nhiệt độ cao.
Thí dụ: 2Fe(OH)
3
o
t
Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
2./ Sắt (III) hidroxit: Fe(OH)
3
Tác dụng với axit: tạo muối và nước
Thí dụ: Fe(OH)
3
+ 3H
2
SO
4
---> Fe
2
(SO
4
)
3
+ 6H
2
O
Điều chế: cho dung dịch kiềm tác dụng với muối sắt (III).
Thí dụ: FeCl
3
+ 3NaOH ---> Fe(OH)
3
↓ + 3NaCl
3./ Muối sắt (III):
Có tính oxi hóa (dễ bị khử)
Thí dụ: Fe + 2FeCl
3
---> 3FeCl
2
Cu + 2FeCl
3
---> 2FeCl
2
+ CuCl
2
BAØI TAÄP
SẮT và HỢP CHẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SẮT và HỢP CHẤT - Người đăng: mavanlam010685
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
SẮT và HỢP CHẤT 9 10 735