Ktl-icon-tai-lieu

Sắt

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sắt
Sắt là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Fe và số
hiệu nguyên tử bằng 26. Nằm ở phân nhóm VIIIB chu kỳ 4. Sắt và Niken (Ni) được biết
là 2 nguyên tố cuối cùng có thể tạo thành qua tổng hợp ở nhân sao (hình thành qua
phản ứng hạt nhân ở tâm các vì sao) mà không cần phải qua một vụ nổ siêu tân tinh
hay các biến động lớn khác. Do đó sắt và Niken khá dồi dào trong các thiên thạch kim
loại và các hành tinh lõi đá (như Trái Đất, Sao Hoả)
Thuộc tính
Một nguyên tử sắt điển hình có khối lượng gấp 56 lần khối lượng một nguyên
tử hiđrô điển hình. Sắt là kim loại phổ biến nhất, và người ta cho rằng nó là nguyên
tố phổ biến thứ 10 trong vũ trụ. Sắt cũng là nguyên tố phổ biến nhất (theo khối lượng,
34.6%) tạo ra Trái Đất; sự tập trung của sắt trong các lớp khác nhau của Trái Đất dao
động từ rất cao ở lõi bên trong tới khoảng 5% ở lớp vỏ bên ngoài; có thể phần lõi của
Trái Đất chứa các tinh thể sắt mặc dù nhiều khả năng là hỗn hợp của sắt và niken; một
khối lượng lớn của sắt trong Trái Đất được coi là tạo ra từ trường của nó. Ký hiệu của
sắt Felà từ viết tắt của ferrum, từ Latinh của sắt.
Sắt là kim loại được tách ra từ các mỏ quặng sắt, và rất khó tìm thấy nó ở dạng tự do.
Để thu được sắt tự do, các tạp chất phải được loại bỏ bằng phương pháp khử hóa học.
Sắt được sử dụng trong sản xuất gang và thép, đây là các hợp kim, là sự hòa tan của
các kim loại khác (và một số á kim hay phi kim, đặc biệt là cacbon).
Hạt nhân của sắt có năng lượng liên kết cao nhất, vì thế nó là nguyên tố nặng nhất
được sản xuất trong các phản ứng nhiệt hạch và là nhẹ nhất trong phản ứng phân rã
hạt nhân. Các ngôi sao có khối lượng lớn khi gần cháy hết nhiên liệu hiđrô, sẽ bắt đầu
các chuỗi phản ứng hạt nhân tạo ra các chất có khối lượng nguyên tử tăng dần, bao
gồm cả sắt, trước khi bùng nổ thành các siêu tân tinh.
Các mô hình vũ trụ trong vũ trụ mở dự đoán rằng có một giai đoạn ở đó do kết quả của
các phản ứng nhiệt hạch và phân hạch chậm lại, mọi thứ sẽ trở thành sắt.
Lịch sử
Những dấu hiệu đầu tiên về việc sử dụng sắt là ở những người Sumeria và người Ai
Cập vào khoảng 4000 năm TCN, các đồ vật nỏ như mũi giáo và đồ trang trí, đã được
làm từ sắt lấy từ các thiên thạch. Vì các thiên thạch rơi từ trên trời xuống nên một số
nhà ngôn ngữ học phỏng đoán rằng từ tiếng Anh iron, là từ có cùng nguồn gốc với
nhiều ngôn ngữ ở phía bắc và tây châu Âu, có xuất xứ từ tiếng Etruria aisar có nghĩa là
"trời".
Vào khoảng những năm 3000 đến 2000 Trước Công Nguyên (TCN), đã xuấ...
St
St là tên mt nguyên t hóa hc trong bng tun hoàn nguyên t có ký hiu Fe và s
hiu nguyên t bng 26. Nm phân nhóm VIIIB chu k 4. St và Niken (Ni) được biết
là 2 nguyên t cui cùng có th to thành qua tng hp nhân sao (hình thành qua
phn ng ht nhân tâm các vì sao) mà không cn phi qua mt v n siêu tân tinh
hay các biến động ln khác. Do đó st và Niken khá di dào trong các thiên thch kim
loi và các hành tinh lõi đá (như Trái Đất, Sao Ho)
Thuc tính
Mt nguyên t st đin hình có khi lượng gp 56 ln khi lượng mt nguyên
t hiđ đin hình. St là kim loi ph biến nht, và người ta cho rng nó là nguyên
t ph biến th 10 trong vũ tr. St cũng là nguyên t ph biến nht (theo khi lượng,
34.6%) to ra Trái Đất; s tp trung ca st trong các lp khác nhau ca Trái Đất dao
động t rt cao lõi bên trong ti khong 5% lp v bên ngoài; có th phn lõi ca
Trái Đất cha các tinh th st mc dù nhiu kh năng là hn hp ca st và niken; mt
khi lượng ln ca st trong Trái Đất được coi là to ra t trường ca nó. Ký hiu ca
st Felà t viết tt ca ferrum, t Latinh ca st.
St là kim loi được tách ra t các m qung st, và rt khó tìm thy dng t do.
Để thu được st t do, các tp cht phi được loi b bng phương pháp kh hóa hc.
St được s dng trong sn xut gangthép, đây là các hp kim, là s hòa tan ca
các kim loi khác (và mt s á kim hay phi kim, đặc bit là cacbon).
Ht nhân ca st có năng lượng liên kết cao nht, vì thế nó là nguyên t nng nht
được sn xut trong các phn ng nhit hch và là nh nht trong phn ng phân
ht nhân. Các ngôi sao có khi lượng ln khi gn cháy hết nhiên liu hiđ, s bt đầu
các chui phn ng ht nhân to ra các cht có khi lượng nguyên t tăng dn, bao
gm c st, trước khi bùng n thành các siêu tân tinh.
Các mô hình vũ tr trong vũ tr m d đoán rng có mt giai đon đó do kết qu ca
các phn ng nhit hch và phân hch chm li, mi th s tr thành st.
Lch s
Nhng du hiu đầu tiên v vic s dng st là nhng người Sumeriangười Ai
Cp vào khong 4000 năm TCN, các đồ vt n như mũi giáo và đồ trang trí, đã được
làm t st ly t các thiên thch. Vì các thiên thch rơi t trên tri xung nên mt s
nhà ngôn ng hc phng đoán rng t tiếng Anh iron, là tcùng ngun gc vi
nhiu ngôn ng phía bc và tây châu Âu, có xut x t tiếng Etruria aisar có nghĩa là
"tri".
Vào khong nhng năm 3000 đến 2000 Trước Công Nguyên (TCN), đã xut hin hàng
lot các đồ vt làm t st nóng chy (phân bit rõ vi st t thiên thch do thiếu niken
trong sn phm) Lưỡng Hà, Anatolia và Ai Cp. Tuy nhiên, vic s dng chúng có l
là thuc v hình thc trong tế l, và st đã là kim loi rt đắt, hơn c vàng. Trong Illiad,
các vũ khí ch yếu làm t đồng thau, nhưng các thi st đã được s dng trong buôn
bán. Mt s ngun (xem phn tham kho Cái gì to ra thi đại đồ st? dưới đây) cho
Sắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sắt - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sắt 9 10 295