Ktl-icon-tai-lieu

Sấy cà phê

Được đăng lên bởi ho7-confession
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án môn học sấy

HD.TS: Trần Văn Vang

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Nhiệm vụ: sấy cà phê nhân 1000 kg khô/h
Thiết bị: sấy hầm
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CƯÚ TÍNH CHẤT CỦA CÀ PHÊ (vật liệu sấy)
1.1.
Đặc tính chung của càphê
1.1.1. Cấu tạo giải phẫu quả cà phê
1.1.2. Cấu tạo của nhân cà phê:
1.1.3. Thành phần hóa học của nhân
1.1.4. Tính chất vật lý của càphê nhân.
1.2. Quy trình sản xuất
1.2.1. Gới thiệu các phương pháp sản xuất càphê.
1.2.1. Dây chuyền sản suất cà phê nhân (phương pháp khô)
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ SẤY.
2.1. Chọn phương pháp sấy.
2.1.1. Chọn thiết bị sấy.
2.1.2. Giới thiệu phương pháp sấy đối lưu.
2.1.3. Chọn tác nhân sấy và sấy chế độ sấy.
2.1.4. Chọn cách sắp xếp vật liệu.
2.1.5 Chọn thời gian sấy.
2.2. tính toán quá trình sấy lý thuyết.
2.2.1. Tính toán trạng thái không khí bên ngoài.
2.2.2. Tính toán trạng thái không khí vào buồng sấy.
2.2.3. Tính toán trạng thái không khí ra khỏi hầm sấy.
2.2.4. Tiêu hao không khí.
2.2.5. Lượng nhiệt tổn thất cho quá trình sấy lý thuyết.
2.3. Xác định kích thước hầm sấy.
2.3.1. Lượng ẩm bốc ra trong quá trình sấy
2.3.2. Tính kích thước của hầm sấy.
1. Tính hoặc chọn kích thước xe goòng.
2. Tính số xe goòng.
3. Tính kích thước hầm sấy.
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN NHIỆT QUÁ TRÌNH SẤY.
Nhóm sinh viên: (Nhóm 8)
Nguyễn Bá Hiệp (Tr. nhóm)
Nguyễn Hữu Hùng
Lê Sỹ Nghị

Đà Nãng: 30/10/2007
Trang 1

Đồ án môn học sấy

HD.TS: Trần Văn Vang

3.1. Mục đích tính toán nhiệt
3.2. Tính toán nhiệt hầm sấy.
3.2.1. Tổn thất do vật liệu sấu mang đi qv.
3.2.2. Tổn thất do thiết bị vận chuyển.
3.2.2.1. Tổn thất do xe goòng mang đi.
3.2.2.2. Tổn tjất do khay sấy mang đi.
3.2.3. Tổn thất ra môi trường.
1. Tổn thất qua hai tường bên.
2. Tổn thất nhiệt qua trần.
3. Tổn thất nhiệt qua cửa.
4. Tổn thất nhiệt qua nền.
5. Tổn thất ∆
3.3. Tính toán quá trình sấy thực tế.
3.4. Tính lượng tác nhân sấy trong quá trình sấy thực.
CHƯƠNG 4: TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRƠ.Ï
4.1. Tính chọn quạt gio.ù
4.2. Tính chọ calorife.

Nhóm sinh viên: (Nhóm 8)
Nguyễn Bá Hiệp (Tr. nhóm)
Nguyễn Hữu Hùng
Lê Sỹ Nghị

Đà Nãng: 30/10/2007
Trang 2

Đồ án môn học sấy

HD.TS: Trần Văn Vang

Kỹ thuật sấy là một ngành khoa học phát triển mãi từ những năm 50 đến 60 ở
các Viện và các trường đại học trên thế giới chủ yếu giải quyết những vấn đề
kỹ thuật sấy các vật liệu cho công nghiệp và nông nghiệp.
Trong những năm 70 trở lại đây người ta đã đưa kỹ nghệ sấy các nông sản
thành những sản phẩm khô, không những kéo dài thời gian bảo quản mà còn
làm phong phú thêm các mặt hàng sản phẩm như...
Đồ án môn hc sy HD.TS: Trn Văn Vang
Nhóm sinh viên: (Nhóm 8)
Nguyn Bá Hip (Tr. nhóm)
Nguyn Hu Hùng Đà Nãng: 30/10/2007
Lê S Ngh
Trang 1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT
Nhim v: sy cà phê nhân 1000 kg khô/h
Thiết b: sy hm
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CƯÚ TÍNH CHT CA CÀ PHÊ (vt liu sy)
1.1. Đặc tính chung ca càphê
1.1.1. Cu to gii phu qu cà phê
1.1.2. Cu to ca nhân cà phê:
1.1.3. Thành phn hóa hc ca nhân
1.1.4. Tính cht vt lý ca càphê nhân.
1.2. Quy trình sn xut
1.2.1. Gi thiu các phương pháp sn xut càphê.
1.2.1. Dây chuyn sn sut cà phê nhân (phương pháp khô)
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIT B SY.
2.1. Chn phương pháp sy.
2.1.1. Chn thiết b sy.
2.1.2. Gii thiu phương pháp sy đối lưu.
2.1.3. Chn tác nhân sy và sy chế độ sy.
2.1.4. Chn cách sp xếp vt liu.
2.1.5 Chn thi gian sy.
2.2. tính toán quá trình sy lý thuyết.
2.2.1. Tính toán trng thái không khí bên ngoài.
2.2.2. Tính toán trng thái không khí vào bung sy.
2.2.3. Tính toán trng thái không khí ra khi hm sy.
2.2.4. Tiêu hao không khí.
2.2.5. Lượng nhit tn tht cho quá trình sy lý thuyết.
2.3. Xác định kích thước hm sy.
2.3.1. Lượng m bc ra trong quá trình sy
2.3.2. Tính kích thước ca hm sy.
1. Tính hoc chn kích thước xe goòng.
2. Tính s xe goòng.
3. Tính kích thước hm sy.
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN NHIT QUÁ TRÌNH SY.
Sấy cà phê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sấy cà phê - Người đăng: ho7-confession
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Sấy cà phê 9 10 182