Ktl-icon-tai-lieu

Seminar 2: MBTT

Được đăng lên bởi fnaticnike
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1691 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

1

QU
Y HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XNCN

Quy hoạch tổng mặt bằng XNCN (còn được gọi là qui hoạch mặt bằng chung
XNCN) về cơ bản là đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng XNCN tỷ lệ 1/500.
Qui hoạch tổng mặt bằng XNCN là một trong những giai đoạn quan trọng trong
quá trình đầu tư xây dựng công nghiệp. Đây là giai đoạn chuyển các đề xuất, các
phương án lý tưởng về cơ cấu tổ chức các khu chức năng sang các giải pháp kiến
trúc - xây dựng thực tế, theo điều kiện địa hình cụ thể của lô đất và đặt cơ sở cho
việc triển khai xây dựng các tòa nhà và công trình trong các bước thiết kế tiếp theo.
Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng XNCN tại Việt Nam tuân theo Thông tư số
07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê
duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng và các quy định khác có liên quan
Người phê duyệt các đồ án quy hoạch tổng mặt bằng XNCN gồm chủ đầu tư
và Ban quản lý KCN (trong trường hợp XNCN nằm trong KCN).

1.1 CƠ SỞ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XNCN
1) Các tài liệu có liên quan đến lô đất xây dựng XNCN:
Đặc điểm của lô đất xây dựng là điều kiện quan trọng nhất cho việc chuyển từ
giải pháp qui hoạch tổng mặt bằng lý tưởng sang giải pháp tổng mặt bằng thực tế.
Đặc điểm của khu đất được phân thành đặc điểm tự nhiên và đặc điểm nhân tạo.
a) Đặc điểm tự nhiên của khu đất : Thể hiện chủ yếu qua địa hình của khu
đất như hình dáng, hướng khu đất, độ bằng phẳng của khu đất, khả năng chịu lực
của nền đất v.v.
b) Đặc điểm nhân tạo của khu đất :
- Vị trí, đặc điểm của hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên
ngoài hàng rào lô đất xây dựng XNCN;
- Những công trình đã tồn tại bên trong khu đất như nhà cửa, đường điện cao
thế, kênh, mương v.v. trong trường hợp là XNCN cần cải tạo;
- Các quy định về kiểm soát phát triển của KCN và đô thị quy định cho lô đất
xây dựng, đặc biệt là các quy định về: hướng tiếp cận với giao thông bên ngoài, mật
độ xây dựng, khoảng xây lùi, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc theo yêu cầu
của KCN và đô thị; lưu vực thoát nước mưa và cao độ san nền khống chế; điểm đấu
nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào...
- Ảnh hưởng mức độ độc hại của các nhà máy ở lân cận;
- Khoảng cách với các khu dân cư lân cận...
2) Các tài liệu về công nghệ sản xuất của XNCN:
Các tài liệu này là kết quả nghiên cứu, thiết kế của các nhà tư vấn công nghệ.
Đây là cơ sở hết sức quan trọng cho việc thiết kế mặt bằng chung XNCN cũng như
thiết kế công trình sản xuất sau này. Các tài liệu chủ yếu về ...
THIẾT K KIẾN TRÚC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
1 QU
Y HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XNCN
Quy hoạch tổng mặt bằng XNCN (còn được gọi qui hoạch mt bng chung
XNCN) về cơ bản là đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng XNCN tỷ lệ 1/500.
Qui hoạch tổng mặt bằng XNCN là một trong những giai đoạn quan trọng trong
quá trình đầu xây dựng ng nghiệp. Đây giai đoạn chuyển các đề xuất, các
phương án tưởng về cấu tổ chức c khu chức năng sang c giải pháp kiến
trúc - xây dựng thực tế, theo điều kiện địa hình cụ thể của lô đất đặt sở cho
việc triển khai xây dựng các tòa n và công trình trong các bước thiết kế tiếp theo.
Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng XNCN tại Việt Nam tuân theo Tng tư số
07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, p
duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng và các quy định khác có liên quan
Người phê duyệt các đồ án quy hoạch tổng mặt bằng XNCN gồm chủ đầu
và Ban quản lý KCN (trong trường hợp XNCN nằm trong KCN).
1.1 CƠ SỞ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XNCN
1) Các tài liệu có liên quan đến lô đất xây dựng XNCN:
Đặc điểm của đt xây dựng điều kiện quan trọng nhất cho việc chuyển từ
giải pháp qui hoạch tổng mặt bằng lý tưởng sang giải pháp tổng mặt bằng thực tế.
Đặc điểm của khu đất được phân thành đặc điểm tự nhiên và đặc điểm nhân tạo.
a) Đặc điểm tự nhiên của khu đất : Thể hiện ch yếu qua địa hình của khu
đất như hình dáng, hướng khu đất, độ bằng phẳng của khu đất, khả ng chịu lực
của nền đất v.v.
b) Đc điểm nhân tạo của khu đất :
- Vị trí, đặc điểm của hệ thống giao thông hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên
ngoài hàng rào lô đất xây dựng XNCN;
- Những công trình đã tồn tại bên trong khu đất nnhà cửa, đường điện cao
thế, kênh, mương v.v. trong trưng hợp là XNCN cần cải tạo;
- c quy định về kiểm soát phát triển của KCN đô thị quy định cho lô đất
xây dựng, đặc biệt là c quy định về: hướng tiếp cận với giao thông bên ngoài, mật
độ xây dựng, khoảng y lùi, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc theo u cầu
của KCN và đô thị; lưu vực thoát nước mưa và cao độ san nền khống chế; điểm đấu
nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào...
- Ảnh hưởng mức độ độc hại của các nhà máy ở lân cận;
- Khoảng cách với các khu dân cư lân cận...
2) Các tài liệu về công nghệ sản xuất ca XNCN:
Các tài liệu này kết quả nghiên cứu, thiết kế của c nhà vấn công nghệ.
Đây sở hết sức quan trọng cho việc thiết kế mt bằng chung XNCN cũng như
thiết kế công trình sản xuất sau này. Các tài liệu chủ yếu về ng nghệ sản xuất
trong giai đoạn này gồm:
- Tài liệu liên quan đến hệ thống sản xuất như: Sản phẩm; nguyên tc hoàn
thành; sơ đồ bố trí dòng vật liệu và đồ bố trí các bộ phận chức năng;
- Nhu cầu giao thông vận chuyển phương tiện giao thông vận chuyển được
chọn lưạ;
-c tài liệu về nhu cầu đối với hệ thống cung cấp và đm bảo kỹ thuật;
- Các tài liệu liên quan đến điều kiện vệ sinh môi trường đảm bảo an
toàn;
- Các chỉ dẫn về các tòa nhà ng trình, được trình bày theo theo dạng các
thống gồm hạng mục ng trình, qui , các thông số y dựngbản, c đặc
điểm sản xuất, điều kiện lao động, chế độ vi khí hậu và các vấn đề liên quan khác...
bmktcn.com – Thiết kế tổng mặt bằng XNCN- 1
Seminar 2: MBTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Seminar 2: MBTT - Người đăng: fnaticnike
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Seminar 2: MBTT 9 10 976