Ktl-icon-tai-lieu

sinh 12

Được đăng lên bởi masiromth
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoá học LTĐH KIT-1: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Quang Anh)

QT sinh vật và các MQH sinh thái trong QT

QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG QUẦN THỂ
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)

Giáo viên: NGUYỄN QUANG ANH
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Quần thể sinh vật và các mối quan hệ sinh thái trong
quần thể thuộc khóa học LTĐH KIT-1: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Quang Anh) tại website Hocmai.vn để giúp các
Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả,
Bạn cần học trước bài giảng Quần thể sinh vật và các mối quan hệ sinh thái trong quần thể sau đó làm đầy đủ các bài
tập trong tài liệu này.

Câu 1. Sự khác nhau giữa cây thông nhựa liền rễ với cây không liền rễ như thế nào?
A. Các cây liền rễ tuy sinh trưởng chậm hơn nhưng có khả năng chịu hạn tốt hơn và khi bị chặt ngọn
sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.
B. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn nhưng khả năng chịu hạn kém hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy
chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.
C. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn, nhưng khi bị chặt ngọn sẽ
nảy chồi mới muộn hơn cây không liền rễ.
D. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn, có khả năng chịu hạn tốt hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi
mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.
Câu 2. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?
A. Cây cỏ ven bờ
B. Đàn cá rô trong ao.
C. Cá chép và cá vàng trong bể cá cảnh
D. Cây trong vườn
Câu 3. Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm:
A. làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể.
B. làm tăng mức độ sinh sản.
C. làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng.
D. làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng.
Câu 4. Ý nào không đúng đối với động vật sống thành bầy đàn trong tự nhiên?
A. Phát hiện kẻ thù nhanh hơn.
B. Có lợi trong việc tìm kiếm thức ăn.
C. Tự vệ tốt hơn.
D. Thường xuyên diễn ra sự cạnh tranh.
Câu 5. Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?
A. Cá mập con khi mới nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn.
B. Động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau.
C. Tỉa thưa tự nhiên ở thực vật.
D. Các cây thông mọc gần nhau, có rễ nối liền nhau.
Câu 6. Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?
A. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây.
B. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo.
C. Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.
D. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng.
Câu 7. Tập hợp những sinh vật nào dưới đây được xem là một quần ...
Khoá hc LTĐH KIT-1: Môn Sinh hc (Thy Nguyn Quang Anh)
QT sinh vt và các MQH sinh thái trong QT
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1. S khác nhau gia cây thông nha lin r vi cây không lin r như thế nào?
A. Các cây lin r tuy sinh trưởng chậm hơn nhưng khả năng chịu hn tốt hơn và khi bị cht ngn
s ny chi mi sm và tốt hơn cây không liền r.
B. Các cây lin r sinh trưởng nhanh hơn nhưng khả năng chịu hạn kém hơn và khi bị cht ngn s ny
chi mi sm và tốt hơn cây không liền r.
C. Các cây lin r sinh trưởng nhanh hơn có khả năng chịu hn tốt hơn, nhưng khi bị cht ngn s
ny chi mi muộn hơn cây không liền r.
D. Các cây lin r sinh trưởng nhanh hơn, có khả năng chịu hn tốt hơn và khi bị cht ngn s ny chi
mi sm và tốt hơn cây không liền r.
Câu 2. Nhóm cá th nào dưới đây là một qun th?
A. Cây c ven b B. Đàn cá rô trong ao.
C. Cá chép và cá vàng trong b cá cnh D. Cây trong vườn
Câu 3. Hiện tượng cá th tách ra khi nhóm:
A. làm tăng khả năng cạnh tranh gia các cá th.
B. làm tăng mức độ sinh sn.
C. làm gim nh cnh tranh gia các cá th, hn chế s cn kit ngun thức ăn trong vùng.
D. làm cho ngun thức ăn cạn kit nhanh chóng.
Câu 4. Ý nào không đúng đối với động vt sng thành bầy đàn trong tự nhiên?
A. Phát hin k thù nhanh hơn. B. Có li trong vic tìm kiếm thức ăn.
C. T v tốt hơn. D. Thường xuyên din ra s cnh tranh.
Câu 5. Hiện tượng nào sau đây là biểu hin ca mi quan h h tr cùng loài?
A. Cá mp con khi mi n, s dng trứng chưa nở làm thức ăn.
B. Động vật cùng loài ăn thịt ln nhau.
C. Tỉa thưa tự nhiên thc vt.
D. Các cây thông mc gn nhau, có r ni lin nhau.
Câu 6. Tp hp sinh vật nào sau đây gọi là qun th?
A. Tp hp cá sng trong H Tây.
B. Tp hp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo.
C. Tp hp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.
D. Tp hp c di trên một cánh đồng.
Câu 7. Tp hp nhng sinh vật nào dưới đây được xem là mt qun th giao phi?
A. Nhng con mi sng trong mt t mi chân đê.
B. Nhng con gà trng và gà mái nht mt góc ch.
QUN TH SINH VT VÀ CÁC MI QUAN H TRONG QUN TH
(BÀI TP T LUYN)
Giáo viên: NGUYN QUANG ANH
Các bài tp trong tài liệu này được biên son kèm theo bài ging Qun th sinh vt và các mi quan h sinh thái trong
qun th thuc khóa hc LTĐH KIT-1: Môn Sinh hc (Thy Nguyn Quang Anh) tại website Hocmai.vn để giúp các
Bn kim tra, cng c li các kiến thức được giáo viên truyn đạt trong bài giảng tương ứng. Để s dng hiu qu,
Bn cn học trước bài ging Qun th sinh vt và các mi quan h sinh thái trong qun th sau đó làm đầy đủ các bài
tp trong tài liu này.
sinh 12 - Trang 2
sinh 12 - Người đăng: masiromth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
sinh 12 9 10 104