Ktl-icon-tai-lieu

sinh học

Được đăng lên bởi Mai Dao
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 1 lần
21. Giao phấn cây cà chua lưỡng bội thuần chủng có quả đỏ với cây cà chua lưỡng bội quả vàng thu
F1 đều có quả đỏ. Xử lý côsixin để tứ bội hóa các cây F1 rồi chọn 2 cây F1 tùy ý giao phấn với nhau. Ở
F2 thu 253 cây quả đỏ và 23 cây quả vàng. Phát biểu nào sau đây là đúng về 2 cây F1 này?
A.Một cây là 4n, cây còn lại là 2n do đa bội hóa không thành công
B.Cả 2 cây F1 đều là 4n do đa bội hóa thành công
C.Cả 2 cây F1 đều là 2n do đa bội hóa không thành công
D.Có 1 cây là 4n, 1 cây là 3n
23.Giao tử bình thường của loài vịt nhà có chứa 40 NST đơn. Một hợp tử của loài vịt nhà nguyên phân
bình thường 4 lần đã sử dụng của mt nguyên liệu tương đường 1185 NST đơn. Tên gọi đúng của hợp
tử trên là:
A.Thể đa bội lẻ 3n
B.Thể lưỡng bội
C.Thể một
D.Thể ba
24.Biết F1 chứa 1 cặp gen dị hợp trên 1 cặp NST thường, mỗi gen đều chứa 150 vòng xoắn.Gen trội có
20% Adenin và gen lặn có tỉ lệ 4 loại nu giống nhau. Khi cho F1 tự thụ phấn thấy ở F2 xuất hiện loại
hợp tử chứa 1950 A.Kết luận đúng là:
A.Cả 2 bên (đực và cái) F1 đều giảm phân bình thường
B. Cả 2 bên (đực và cái) F1 đều bị đột biến dị bội trong giảm phân
C.Một trong 2 bên F1 bị đột biến dị bội trong giảm phân
D. Một trong 2 bên F1 bị đột biến gen trong giảm phân
27.Ở 1 loài, hợp tử bình thường nguyên phân 3 lần không xảy ra đột biến, số NST chứa trong các tb
con bằng 624.Có 1 tế bào sinh dưỡng của loài trên chứa 77 NST.Cơ thể mang tb sinh dưỡng đó có thể
là:
A.Thể đa bội chẵn
B. Thể đa bội lẻ
C.Thể một
D.Thể ba
28.Trong tế bào ,xét 1 cặp NST tương đồng chứa 1 cặp gen dị hợp Dd.Gen D chứa 450 Adenin và 300
Guanin.Gen d chứa 200 Adenin và 550 Guanin.Nếu gây đa bội thành công trong quá trình nguyên phân
của tế bào trên thì số lượng từng loại nu trong tb con tạo ra là:
A. A=T= 1000; G=X=2000
B. A=T=1100; G=X=2000
C. A=T=1300; G=X=1700
D. A=T=850; G=X=1400
29.Một hợp tử của gà 2n=78 nguyên phân bình thường 5 lần liên tiếp và các tế bào con có chứa tổng
số 2528 NST đơn, biết quá trình phát sinh giao tử cái xảy ra bình thường. Kết luận nào đúng:
A.Hợp tử là thể một và xảy ra đột biến ở tế bào sinh trứng
B. Hợp tử là thể ba và xảy ra đột biến ở tế bào sinh trứng
C. Hợp tử là thể một và xảy ra đột biến ở tế bào sinh tinh
D. Hợp tử là thể ba và xảy ra đột biến ở tế bào sinh tinh
30.Sau khi thực hiện 6 lần nguyên phân bình thường,1 hợp tử của người đã được mt nội bào cung cấp
nguyên liệu tương đương 2961 cromatit.Hợp tử này phát triển thành:
A.Thể một
B.Thể hai
C.Thể ba
D.Thể bốn
31.Trong tế bào ,xét 1 cặp NST tương đồng chứa 1 cặp...
21. Giao phấn cây cà chua lưỡng bội thuần chủng có quả đỏ với cây cà chua lưỡng bội quả vàng thu
F1 đều có quả đỏ. Xử lý côsixin để tứ bội hóa các cây F1 rồi chọn 2 cây F1 tùy ý giao phấn với nhau. Ở
F2 thu 253 cây quả đỏ và 23 cây quả vàng. Phát biểu nào sau đây là đúng về 2 cây F1 này?
A.Một cây là 4n, cây còn lại là 2n do đa bội hóa không thành công
B.Cả 2 cây F1 đều là 4n do đa bội hóa thành công
C.Cả 2 cây F1 đều là 2n do đa bội hóa không thành công
D.Có 1 cây là 4n, 1 cây là 3n
23.Giao tử bình thường của loài vịt nhà có chứa 40 NST đơn. Một hợp tử của loài vịt nhà nguyên phân
bình thường 4 lần đã sử dụng của mt nguyên liệu tương đường 1185 NST đơn. Tên gọi đúng của hợp
tử trên là:
A.Thể đa bội lẻ 3n
B.Thể lưỡng bội
C.Thể một
D.Thể ba
24.Biết F1 chứa 1 cặp gen dị hợp trên 1 cặp NST thường, mỗi gen đều chứa 150 vòng xoắn.Gen trội có
20% Adenin và gen lặn có tỉ lệ 4 loại nu giống nhau. Khi cho F1 tự thụ phấn thấy ở F2 xuất hiện loại
hợp tử chứa 1950 A.Kết luận đúng là:
A.Cả 2 bên (đực và cái) F1 đều giảm phân bình thường
B. Cả 2 bên (đực và cái) F1 đều bị đột biến dị bội trong giảm phân
C.Một trong 2 bên F1 bị đột biến dị bội trong giảm phân
D. Một trong 2 bên F1 bị đột biến gen trong giảm phân
27.Ở 1 loài, hợp tử bình thường nguyên phân 3 lần không xảy ra đột biến, số NST chứa trong các tb
con bằng 624.Có 1 tế bào sinh dưỡng của loài trên chứa 77 NST.Cơ thể mang tb sinh dưỡng đó có thể
là:
A.Thể đa bội chẵn
B. Thể đa bội lẻ
C.Thể một
D.Thể ba
28.Trong tế bào ,xét 1 cặp NST tương đồng chứa 1 cặp gen dị hợp Dd.Gen D chứa 450 Adenin và 300
Guanin.Gen d chứa 200 Adenin và 550 Guanin.Nếu gây đa bội thành công trong quá trình nguyên phân
của tế bào trên thì số lượng từng loại nu trong tb con tạo ra là:
A. A=T= 1000; G=X=2000
B. A=T=1100; G=X=2000
C. A=T=1300; G=X=1700
D. A=T=850; G=X=1400
29.Một hợp tử của gà 2n=78 nguyên phân bình thường 5 lần liên tiếp và các tế bào con có chứa tổng
số 2528 NST đơn, biết quá trình phát sinh giao tử cái xảy ra bình thường. Kết luận nào đúng:
A.Hợp tử là thể một và xảy ra đột biến ở tế bào sinh trứng
B. Hợp tử là thể ba và xảy ra đột biến ở tế bào sinh trứng
C. Hợp tử là thể một và xảy ra đột biến ở tế bào sinh tinh
D. Hợp tử là thể ba và xảy ra đột biến ở tế bào sinh tinh
30.Sau khi thực hiện 6 lần nguyên phân bình thường,1 hợp tử của người đã được mt nội bào cung cấp
nguyên liệu tương đương 2961 cromatit.Hợp tử này phát triển thành:
A.Thể một
B.Thể hai
C.Thể ba
D.Thể bốn
31.Trong tế bào ,xét 1 cặp NST tương đồng chứa 1 cặp gen dị hợp Dd.Gen D chứa 450 Adenin và 300
Guanin.Gen d chứa 200 Adenin và 550 Guanin.Nếu gây đa bội thành công trong quá trình nguyên phân
của tế bào trên thì số lượng từng loại nu trong tb con tạo ra là:
A. A=T= 1000; G=X=2000
B. A=T=1100; G=X=2000
C. A=T=1300; G=X=1700
D. A=T=850; G=X=1400
32.Một hợp tử của gà 2n=78 nguyên phân bình thường 5 lần liên tiếp và các tế bào con có chứa tổng
số 2528 NST đơn, biết quá trình phát sinh giao tử cái xảy ra bình thường. Kết luận nào đúng:
sinh học - Trang 2
sinh học - Người đăng: Mai Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
sinh học 9 10 57