Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học 10

Được đăng lên bởi huynhliemcb5
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU MÔN SINH HỌC LỚP 10
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN

1

I- Môc ®Ých
- Thèng nhÊt trªn ph¹m vi toµn quèc kÕ ho¹ch d¹y häc vµ néi dung d¹y häc m«n Sinh häc trong c¸c trêng THPT chuyªn.
- Thèng nhÊt trªn ph¹m vi toµn quèc néi dung båi dìng häc sinh giái cÊp THPT.
II- kÕ ho¹ch d¹y häc
Tæng sè tiÕt c¶ n¨m 105, trong ®ã dµnh cho néi dung chuyªn s©u lµ 53 tiÕt.
Häc k× I: 53 tiÕt
Häc k× II: 52 tiÕt
III- néi dung d¹y häc líp 10
Chñ ®Ó
KÕt qu¶ cÇn ®¹t ®îc
KiÕn thøc:
- Gi¶i thÝch ®îc nguyªn t¾c tè chøc thø bËc cña thÕ giíi sèng (cÊp tæ chøc thÊp h¬n
lµm nÒn t¶ng ®Ó cÊu t¹o nªn cÊp tæ chøc cao h¬n trong ®ã tÕ bµo lµ ®¬n vÞ c¬ b¶n).
- Tr×nh bµy ®îc ®Æc ®iÓm chung cña c¸c cÊp tæ chøc sèng.

1. Giíi thiÖu chung vÒ
thÕ giíi sèng và c¸c
c¸ch ph©n lo¹i sinh
vËt.

Ghi chó

* Nh÷ng ®o¹n g¹ch ch©n lµ néi
dung chuyªn s©u so víi CT n©ng
cao.
Ph©n tÝch chi tiÕt h¬n vÒ tõng cÊp
bËc thÕ giíi sèng.
- Gi¶i thÝch nguyªn t¾c ph©n lo¹i sinh vËt nãi chung vµ c¸ch ph©n lo¹i 5 giíi sinh Bíc ®Çu biÕt c¸ch sö dông khãa lvËt víi c¸c ®Æc ®iÓm cña tõng giíi.
ìng ph©n ®Ó ph©n lo¹i sinh vËt.
- Gi¶i thÝch ®îc c¸ch ph©n lo¹i theo 3 l·nh giíi.
- Tr×nh bµy ®îc sù ®a d¹ng cña thÕ giíi sinh vËt häc. HiÓu ®îc kh¸i niÖm ®a d¹ng
sinh häc, gi¶i thÝch t¹i sao l¹i ph¶i b¶o tån sù ®a d¹ng sinh häc.
KÜ n¨ng:
- Häc sinh cÇn ®îc rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p tù häc tËp m«n sinh häc ë trêng phæ
th«ng (c¸ch thu thËp th«ng tin, xö lÝ th«ng tin, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc, ph©n lo¹i,
liªn hÖ cÊu tróc- chøc n¨ng, sù tiÕn ho¸, thÝch nghi).
Th¸i ®é:
- NhËn thøc ®îc Sinh häc lµ m«n häc ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc cÇn cã sù tÝch hîp kiÕn
thøc nhiÒu m«n häc kh¸c nhau, tÝch hîp c¸c ph©n m«n sinh häc víi nhau m«n.
- Cã ý thøc vµ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng sèng, b¶o tån sù ®a d¹ng sinh häc.

KiÕn thøc:
- Nªu ®íc c¸c thµnh phÇn ho¸ häc cña tÕ bµo: c¸c nguyªn tè ®a lîng vµ vi lîng.
-

Nªu ®îc mét sè vi lîng vµ vai trß cña chóng ®èi víi c¬ thÓ ngêi.

2

-

Gi¶i thÝch ®îc cÊu tróc hãa häc cña ph©n tö n íc quyÕt ®Þnh ®Æc tÝnh hãa lÝ cña n íc
ra sao vµ qua ®ã gi¶i thÝch ®îc vai trß sinh häc cña níc ®èi víi tÕ bµo.
- Tr×nh bµy ®îc cÊu tróc ph©n tö vµ vai trß sinh häc cña c¸c chÊt h÷u c¬
Nªu ®îc cÊu tróc ph©n tö, cÊu tróc
2. Sinh häc tÕ bµo
(carbohidrate, lipid, protein, DNA vµ RNA) ®èi víi tÕ bµo vµ c¬ thÓ.
ho¸ häc vµ vai trß cña c¸c ®¬n
2.1. Thµnh phÇn ho¸
NhËn
biÕt
®îc
mét
sè
®¹i
ph©n
tö:
®êng,
lipid,
protein,
DNA.
ph©n cÊu t¹o nªn c¸c ®¹i ph©n tö.
häc cña tÕ bµo
- Ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i liªn ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU MÔN SINH HỌC LỚP 10
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
1
Sinh học 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học 10 - Người đăng: huynhliemcb5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Sinh học 10 9 10 242