Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học phân tử - Bộ Y Tế

Được đăng lên bởi babyrabbit-verystupid
Số trang: 249 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ

SINH HỌC PHÂN TỬ
(DÙNG CHO ðÀO TẠO DƯỢC SĨ ðẠI HỌC)
Mã số: ð.20.X.06

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Chỉ ñạo biên soạn:
VỤ KHOA HỌC VÀ ðÀO TẠO - BỘ Y TẾ
Chủ biên:
GS.TS. NGUYỄN VĂN THANH
Những người biên soạn:
GS.TS. NGUYỄN VĂN THANH
TS. TRẦN THU HOA
TS. TRẦN CÁT ðÔNG
ThS. HỒ THỊ YẾN LINH
Tham gia tổ chức bản thảo:

ThS. PHÍ VĂN THÂM



Bản quyền thuộc Bộ Y tế (Vụ Khoa học và ðào tạo)

770 - 2007/CXB/3 - 1676/GD

Mã số: 7K721M7 - DAI

Lời giới thiệu
Thực hiện một số ñiều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & ðào tạo và Bộ Y tế ñã ban hành chương
trình khung ñào tạo Dược sĩ ñại học. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học các môn cơ sở và
chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách ñạt chuẩn chuyên môn trong
công tác ñào tạo nhân lực y tế.
Sách SINH HỌC PHÂN TỬ ñược biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường ðại học Y
Dược Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung ñã ñược phê duyệt. Sách ñược các tác giả
GS.TS. Nguyễn Văn Thanh, TS. Trần Thu Hoa, TS. Trần Cát ðông, ThS. Hồ Thị Yến Linh biên soạn theo
phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa
học, kỹ thuật hiện ñại và thực tiễn ở Việt Nam.
Sách SINH HỌC PHÂN TỬ ñã ñược Hội ñồng chuyên môn thẩm ñịnh sách và tài liệu dạy - học
chuyên ngành Dược sĩ ñại học của Bộ Y tế thẩm ñịnh vào năm 2007. Bộ Y tế quyết ñịnh ban hành là tài
liệu dạy - học ñạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai ñoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 ñến 5
năm, sách phải ñược chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các tác giả và Hội ñồng chuyên môn thẩm ñịnh ñã giúp hoàn thành
cuốn sách; Cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Ty, PGS.TS. ðinh Hữu Dung ñã ñọc và phản biện, ñể cuốn
sách hoàn thành kịp thời phục vụ cho công tác ñào tạo nhân lực y tế.
Lần ñầu xuất bản, chúng tôi mong nhận ñược ý kiến ñóng góp của ñồng nghiệp, các bạn sinh viên
và các ñộc giả ñể lần xuất bản sau ñược hoàn thiện hơn.
VỤ KHOA HỌC VÀ ðÀO TẠO - BỘ Y TẾ

LỜI NÓI ðẦU
Năm 1909, Johansen W. xuất bản chuyên khảo "Các yếu tố của học thuyết ñúng ñắn về biến dị và di
truyền" (Element de exakten Erblichkeitslehre), trong ñó lần ñầu tiên xuất hiện từ gen. Năm 1953

Watson và Crick khám phá ra mô hình xoắn kép ADN ñã thúc ñẩy nhanh chóng sự phát triển của di
truyền học ở mức ñộ phân tử. Năm 1965, J. Watson xuất bản sách "Sinh học phân tử của gen" dày 494
trang và ñến năm 1976, trong lần tái bản lần thứ ba ñã dày lên 739 trang. Tiếp sau ñó, hàng loạt tài liệu về
Sinh học ph...
BỘ Y TẾ
SINH HỌC PHÂN TỬ
(DÙNG CHO ðÀO TẠO DƯỢC SĨ ðẠI HỌC)
Mã số: ð.20.X.06
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
Chỉ ñạo biên soạn:
VỤ KHOA HỌC VÀ ðÀO TẠO - BỘ Y TẾ
Chủ biên:
GS.TS. NGUYỄN VĂN THANH
Những người biên soạn:
GS.TS. NGUYỄN VĂN THANH
TS. TRẦN THU HOA
TS. TRẦN CÁT ðÔNG
ThS. HỒ THỊ YẾN LINH
Tham gia tổ chức bản thảo:
Sinh học phân tử - Bộ Y Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học phân tử - Bộ Y Tế - Người đăng: babyrabbit-verystupid
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
249 Vietnamese
Sinh học phân tử - Bộ Y Tế 9 10 227