Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học thực vật

Được đăng lên bởi nanacnsh94
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1082 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sinh học thực vật
TOPIC:Phân tích cấu tạo của rễ phù hợp với chức
năng dẫn truyền nước và muối khoáng. đánh giá
sự ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng,
độ ẩm đến quá trình đó ở cơ thể thực vật

I ) QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC
VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ:
• Thực vật thủy sinh hấp thụ nước từ môi trường
xung quanh thông qua bề mặt các tế bào biều bì
của cây, hệ rễ biến dạng và ít phát triển .
• Thực vật trên cạn hấp thụ nước dạng lỏng
( nước tự do và nước liên kết không chặt trong
đất) từ đất qua bề mặt tế bào biểu bì của rễ ,
trong đó chủ yếu qua các tế bào biểu bì đã phát
triển mạnh thành lông hút

1) Cấu tạo của rễ phù hợp với chức năng dẫn
truyền nước và muối khoáng ở cơ thể thực vật:
• - Rễ cây sinh trưởng,phát triển mạnh, phân
nhánh, ăn sâu ,lan rộng , đặc biệt tăng nhanh số
lượng lông hút để tăng diện tích tiếp xúc giữa rễ
và đất ( có thể lên tới hàng chục hàng trăm m2 )
đảm bảo hấp thụ nước và muối khoáng đạt hiệu
quả cao.
• - Rễ có khả năng hướng nước, hướng hoá có
thể chủ động tìm đến nguồn nước và chất dinh
dưỡng
• - Rễ của một số loài cây có khả năng tiết ra một
số chất làm biến đổi chất khó tiêu thành chất dễ
tiêu

• -Sơ lược cấu tạo giải phẫu rễ cây điển hình gồm 3
miền:
• +Miền sinh trưởng: các tế bào có khả năng phân chia
mạnh mẽ sinh ra các tế bào mới thay thế các tế bào
già, chết, làm rễ dài ra.
• + Miền lông hút: có rất nhiều lông hút, nhiệm vụ hút
nước và muối khoáng
• +Vùng chóp rễ: bảo vệ đầu rễ

• - Các tế bào lông hút của rễ có đặc điểm cấu tạo và
sinh lí phù hợp với chức năng nhận nước và muối
khoáng từ đất như:

• +Thành tế bào mỏng không thấm cutin.( bình thường
các tế bào biểu bì có lớp cutin bao phủ có tác dụng
bảo vệ đồng thời ngăn cản sự trao đổi chất )
•
+Chỉ có một không bào trung gian lớn chiếm gần
hết thể tích tế bào( thuận lợi cho việc vận chuyển
nước và muối khoáng theo con đường chất nguyên
sinh-không bào)
•
+Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp
của rễ mạnh
•
+Nhiều ti thể
• -Lưu ý : số lượng lông hút của một số cây lớn ( có thể
lên đến 14 tỉ cái như ở cây lúa mì đen) và lông hút rất
dễ bị tiêu biến trong môi trường quá ưu trương ,quá
axit hay thiếu oxi

• 2) Cơ chế hấp thụ nước :
•

Sự xâm nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút
theo cơ chế thụ động ( thẩm thấu) :nước di chuyển từ
môi trường nhược trương ( thế nước cao) trong đát
vào tế bào lông hút ( và các tế bào biểu bì còn non
khác ) nơi có dịch bào ưu trương (thế nước thấp hơn )
.
• Dịch của tế bào biểu bì dễ ưu trương hơn so vơi
dung dịch đất do 2 nguyê...
Sinh học thực vật
TOPIC:Phân tích cấu tạo của rễ phù hợp với chức
năng dẫn truyền nước và muối khoáng. đánh giá
sự ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng,
độ ẩm đến quá trình đó ở cơ thể thực vật
Sinh học thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học thực vật - Người đăng: nanacnsh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Sinh học thực vật 9 10 264