Ktl-icon-tai-lieu

Sinh thái quần thể

Được đăng lên bởi nhu-hoang
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2555 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 9. Sinh thái học quần thể

Chương 9

SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

9.1. MỞ ĐẦU
Một quần thụ Dầu rái, hoặc một đàn Thỏ rừng bao gồm nhiều cá thể cùng
chung sống trên một không gian nhất định. Ở một số quần thể thực vật và động
vật, một vài cá thể có thể sống cách xa quần thể nhiều trăm mét, thậm chí nhiều
kilômét. Tuy vậy, các thành viên của một nhóm cá thể cùng loài ít khi tồn tại độc
lập. Chúng có thể tạo ra một quần thể mới, trở về quần thể mà từ đó chúng ra đi,
hoặc kết hợp với một nhóm cá thể khác, hoặc có thể chết. Cũng giống như một
yếu tố môi trường nào đó, những cá thể khác trong một quần thể có thể là môi
trường cho sự tồn tại của một cá thể. Do đó, sinh thái quần thể loài là một bộ phận
quan trọng của khoa học sinh thái. Việc tìm hiểu sinh thái học quần thể (thực vật,
động vật, vi sinh vật) đem lại lợi ích to lớn cho kinh doanh rừng, bảo tồn và quản
lý tài nguyên rừng.
Chương 9 trình bày những vấn đề về sau đây: (1) sự hình thành quần thể,
(2) những lợi thế và bất lợi của cá thể trong quần thể, (3) sinh trưởng của quần thể
theo thời gian, (4) những nhân tố sinh thái ấn định sự tăng trưởng quần thể, (5) ý
nghĩa của sinh thái quần thể trong kinh doanh rừng.
Vì đối tượng chủ yếu của kinh doanh rừng là quần thể cây gỗ, do đó trong
chương này chúng ta cũng chỉ tập trung nghiên cứu chi tiết sinh thái quần thể cây
gỗ.
9.2. QUẦN THỂ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NÓ
Quần thể là một nhóm cá thể của một loài (hoặc đơn vị phân loại trong
loài) định cư trong một không gian hay lãnh thổ nhất định. Mỗi quần thể có nhiều
đặc trưng, nhưng xét về tính chất và số lượng, chúng ta có thể chia ra hai loại sau
đây: (1) những đặc trưng có liên quan đến tương quan số lượng và cấu trúc; (2)
những đặc trưng biểu thị thuộc tính di truyền của quần thể như: mật độ, sinh sản
và tử vong, thành phần tuổi, sự phân bố trong không gian và kiểu sinh trưởng, sự
dao động số lượng cá thể... Sau đây chúng ta xem xét một số đặc trưng cơ bản
nhất của quần thể.

155

Chương 9. Sinh thái học quần thể

9.2.1. Mật độ quần thể
Mật độ quần thể chỉ số lượng cá thể (hoặc thể tích, trọng lượng, sinh
khối...) của loài trên đơn vị diện tích hoặc thể tích nhất định (m 2, m3, ha...). Ví dụ:
(1) Quần thể cây Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) trong một khoảnh rừng
trồng có mật độ 2500 cây/ha, (2) mật độ quần thể Dầu rái (Dipterocarpus alatus)
tronng một khoảnh rừng tự nhiên hỗn loài là 105 cây/ha, (3) mật độ cá Mè hoa là
1500 con/ha… Mật độ quần thể là một chỉ tiêu quan trọng được nhà lâm học sử
dụng để đánh...
Chương 9. Sinh thái học quần thể
Chương 9
SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ
9.1. MỞ ĐẦU
Một quần thụ Dầu rái, hoặc một đàn Thỏ rừng bao gồm nhiều cá thể cùng
chung sống trên một không gian nhất định. mt s quần thể thực vật và động
vật, một vài thể thể sống cách xa quần thể nhiều trămt, thậm chí nhiều
kilômét. Tuy vậy, các thành viên của một nhóm cá thể cùng loài ít khi tồn tại độc
lập. Chúng có thể tạo ra một quần thể mới, trở về quần thểtừ đó chúng ra đi,
hoặc kết hợp với một nhóm thể khác, hoặc thể chết. Cũng giống như một
yếu tố môi trường nào đó, những thể khác trong một quần thể thể môi
trường cho sự tồn tại của một cá thể. Do đó, sinh thái quần thể loài là một bộ phận
quan trọng của khoa học sinh thái. Việc tìm hiểu sinh thái học quần thể (thực vật,
động vật, vi sinh vật) đem lại lợi ích to lớn cho kinh doanh rừng, bảo tồn và quản
lý tài nguyên rừng.
Chương 9 trình bày những vấn đề về sau đây: (1) sự hình thành quần thể,
(2) những lợi thế và bất lợi của cá thể trong quần thể, (3) sinh trưởng của quần thể
theo thời gian, (4) những nhân tố sinh thái ấn định sự tăng trưởng quần thể, (5) ý
nghĩa của sinh thái quần thể trong kinh doanh rừng.
đối tượng chủ yếu của kinh doanh rừng là quần thể cây gỗ, do đó trong
chương này chúng ta cũng chỉ tập trung nghiên cứu chi tiết sinh thái quần thể cây
gỗ.
9.2. QUẦN THỂ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NÓ
Quần thể một nhóm thể của một loài (hoặc đơn vị phân loại trong
loài) định cư trong một không gian hay lãnh thổ nhất định. Mỗi quần thể có nhiều
đặc trưng, nhưng xét về tính chất và số lượng, chúng ta có thể chia ra hai loại sau
đây: (1) những đặc trưng có liên quan đếnơng quan số lượng cấu trúc; (2)
những đặc trưng biểu thị thuộc tính di truyền của quần thể như: mật độ, sinh sản
tử vong, thành phần tuổi, s phân bố trong không gian và kiểu sinh trưởng, sự
dao động số lượng thể... Sau đây chúng ta xem xét một số đặc trưng bản
nhất của quần thể.
155
Sinh thái quần thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh thái quần thể - Người đăng: nhu-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Sinh thái quần thể 9 10 403