Ktl-icon-tai-lieu

Sinh trưởng ở thực vật

Được đăng lên bởi Quang Doan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG III.
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A. SINH TRƯỞNG VÀ
PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT
BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
I. Khái niệm sinh trưởng ở thực vật.

II. SINH TRƯởNG SƠ CấP VÀ SINH TRƯởNG
THứ CấP.
1. Các mô phân sinh(mps):
MPS đỉnh
1
chồi

MPS đỉnh
1
chồi

MPS
2
bên
MPS đỉnh
3
rễ

MPS4lóng

Hình 34.1 Các loại mô phân sinh
Hãy điền chú thích thích hợp về các loại mô phân sinh?

1. CÁC MÔ PHÂN SINH(MPS):
 Phiếu

học tập số 1
1. Nghiên cứu thông tin mục II.1 kết hợp quan sát hình
34.1 SGK để hoàn thành nội dung bảng “ các loại mô
phân sinh” sau:

1. CÁC MÔ PHÂN SINH(MPS):
Nội dung

Vị trí
Chức năng
Nhóm thực
vật

Mô phân
sinh đỉnh

Mô phân
sinh bên

(gồm tầng
sinh mạch và
tầng sinh
bần)

Mô phân
sinh lóng

1. CÁC MÔ PHÂN SINH(MPS):
NộI DUNG PHIếU HọC TậP Số 1
Nội dung
Vị trí
Chức năng

Nhóm thực
vật

Mô phân sinh
đỉnh

Mô phân sinh
bên

Mô phân sinh
lóng

Đỉnh thân, đỉnh Tầng sinh mạch,
Mắt lóng.
cành, đỉnh rễ. tầng sinh bần của
thân, cành, rễ.
Tăng chiều dài Tăng đường kính Tăng chiều dài
thân, cành, rễ.
thân, cành, rễ.
các lóng.
Cây 1 lá mầm,
cây 2 lá mầm.

Cây 2 lá mầm.

Cây 1 lá mầm.

2. CÁC HÌNH THứC SINH TRƯởNG ở THựC
VậT:

Hình 34.2 Sinh trưởng sơ cấp của thân.
A- Miền chồi đỉnh; B- quá trình sinh trưởng của cành

2. CÁC HÌNH THứC SINH TRƯởNG ở THựC
VậT:

Hình 34. 3 Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp của cây
thân gỗ

2. CÁC HÌNH THứC SINH TRƯởNG ở THựC
VậT:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1. Nghiên cứu thông tin mục II.2 kết hợp quan sát
hình 34.2 và 34.3 sách giáo khoa sinh học 11
cơ bản để nêu những điểm khác nhau của sinh
trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
2. Những đường vân trên đồ gỗ có xuất xứ từ
đâu?

2. CÁC HÌNH THứC SINH TRƯởNG ở THựC
VậT:
Tiêu chí
Sinh trưởng sơ Sinh trưởng
cấp
thứ cấp
Khái niệm
Nguyên nhân
Kết quả
Nhóm thực vật

2. CÁC HÌNH THứC SINH TRƯởNG ở THựC VậT:
NộI DUNG PHIếU HọC TậP Số 2
Tiêu chí

Sinh trưởng sơ cấp

Sinh trưởng thứ cấp

Khái niệm

Là sự sinh trưởng của
thân, rễ theo chiều dài
do hoạt động của mô
phân sinh đỉnh

Là sự sinh trưởng theo
chiều ngang (đường kính)
của thân, rễ do hoạt động
của mô phân sinh bên

Nguyên nhân Mô phân sinh đỉnh
Kết quả
Nhóm
vật

Mô phân sinh bên

Thân rễ sinh trưởng Thân rễ sinh trưởng theo
theo chiều dài.
chiều ngang.
thực Cây 1 lá mầm, cây 2 lá Cây 2 lá mầm.
mầm.

2. CÁC HÌNH THứC SINH TRƯởNG ở THựC
VậT:
CấU
CủA THÂN CÂY Gỗ GồM:
- Gỗ
lõiTạO
(ròng):
+ gồm những tế bào thứ cấp già.
+ chức năng: nâng đỡ cho cây.
- Gỗ dác:
+ gồm những tế bào thứ cấp trẻ.
+ chức năng:...
CHƯƠNG III.
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
BÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
A. SINH TRƯỞNG
PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT
Sinh trưởng ở thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh trưởng ở thực vật - Người đăng: Quang Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Sinh trưởng ở thực vật 9 10 790