Ktl-icon-tai-lieu

SKKN : dạy học theo dự án sinh học 8

Được đăng lên bởi kimoanh2601
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS ĐÔNG THÁI
------------------------------

S¸ng kiÕn kinh
nghiÖm
ĐỀ TÀI:

SỬ DỤNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN
TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC 8

Lĩnh vực/ Môn: Sinh học
Tên tác giả: Nguyễn Thị Phương Hảo
GV môn: Sinh học

1

NĂM HỌC 2012 - 2013

MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU.......................................................................................1
1. Lí do chọn đề tài.................................................................................1
2. Lịch sử nghiên cứu.............................................................................1
3. Mục đích nghiên cứu..........................................................................3
4. Giả thuyết khoa học............................................................................3
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu....................................................3
5.1. Đối tượng nghiên cứu..................................................................3
5.2. Khách thể.....................................................................................3
6. Nhiệm vụ nghiên cứu.........................................................................3
6.1. Xác định cơ sở lí thuyết về dạy học dự án..................................3
6.2. Khảo sát thực trạng sử dụng dạy học dự án trong giảng dạy Sinh
học 8..............................................................................................................3
6.3. Xác định qui trình xây dựng triển khai một tiết học dự án..........3
6.4. Xây dựng 2 tiết học dự án...........................................................3
6.5. Đánh giá hiệu quả của phương pháp dạy học dự án....................3
7. Phương pháp nghiên cứu....................................................................3
7.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu.................................................3
7.2. Phương pháp khảo sát..................................................................3
7.3. Phương pháp thực nghiệm...........................................................4
7.4. Phương pháp thống kê.................................................................4
8. Phạm vi nghiên cứu............................................................................4
9. Cấu trúc của đề tài..............................................................................4
Phần 2. NỘI DUNG...................................................................................4
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.............4
1. Cơ sở ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS ĐÔNG THÁI
------------------------------
S¸ng kiÕn kinh
nghiÖm
ĐỀ TÀI:
SỬ DỤNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN
TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC 8
Lĩnh vực/ Môn: Sinh học
Tên tác giả: Nguyễn Thị Phương Hảo
GV môn: Sinh học
1
SKKN : dạy học theo dự án sinh học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN : dạy học theo dự án sinh học 8 - Người đăng: kimoanh2601
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
SKKN : dạy học theo dự án sinh học 8 9 10 754