Ktl-icon-tai-lieu

SKKN : Những sai lầm của học sinh khi học chương ứng dụng dụng đạo hàm vào khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi trymybestlg
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
TRƯỜNG THPT ĐẶNG THAI MAI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NHỮNG SAI LẦM CỦA HỌC SINH
KHI HỌC CHƯƠNG ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
VÀO KHẢO SÁT HÀM SỐ.

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc sơn
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường THPT ĐẶNG THAI MAI
SKKN thuộc lĩnh mực (môn): Toán

THANH HOÁ NĂM 2013
1



PHẦN 1: MỞ ĐẦU
II. NGHIÊN CỨU THỰC TẾ.
1. Sai lầm khi xét tính đơn điệu của hàm số
 Các em thường mắc phải sai lầm khi không nắm vững định nghĩa về tính đơn
điệu của hàm số.
Xét tính đơn điệu của hàm số f  x  

Ví dụ minh họa 1:

x 1
x 1

Một số học sinh trình bày như sau:
+) Tập xác định: D   \ 1
+) Ta có: f   x  

2

 x  1

2

 0, x  D

+) Bảng biến thiên:
x

-∞

1

+∞

+

f'(x)

+
+∞

1

f(x)
1

-∞

+) Hàm số đồng biến trên  ;1  1;  
Phân tích:
Lời giải trên có vẻ như đúng rồi, nếu ta không chú ý đến kết luận của bài
toán. Chú ý rằng: nếu hàm số y  f  x  đồng biến trên tập D thì với mọi
x1 , x2  D ta có x1  x2  f  x1   f  x2  .
Trong kết luận của bài toán, nếu ta lấy x1  2  D và x2  2  D thì
x1  x2 nhưng f  x1   3 và f  x2  

1
3

Lời giải đúng:
Qua phân tích ta thấy để có lời giải đúng thì ta phải kết luận: Hàm số đồng
biến trên từng khoảng  ;1 và 1;   .
 Nhiều khi các em không chú ý đến các điểm tới hạn của hàm số, vì vậy việc
xét dấu của đạo hàm y' sẽ bị sai.
Ví dụ minh họa 2:

Xét tính đơn điệu của hàm số f  x   x  1  4  x 2

Một số học sinh trình bày như sau:
+) Tập xác định: D   2; 2
2


x

+) Ta có: f   x   1 

4  x2

Cho f   x   0  1 

x
4 x

2

 0  4  x2  x  4  x2  x2  x   2

+) Bảng biến thiên
x

- 2

-2
-

f'(x)

2
+

0

-3

2

0

-

2 2-1

f(x)
-1

1

+) Hàm số đồng biến trên khoảng ( 2; 2) và nghịch biến trên các khoảng
(2;  2) và ( 2; 2) .
Phân tích:
Nếu để ý ở bảng biến thiên ta thấy ngay một điều vô lý là trên đoạn  2; 2
giá trị của hàm số giảm từ -3 xuống - 1 ??? . Thực ra ở đây - 2 không phải là
điểm tới hạn của hàm số.
Mặt khác , đạo hàm không xác định tại x  2
Lời giải đúng là:
+) Tập xác định: D   2; 2
+) Ta có: f   x   1 

x
4  x2

Đạo hàm không xác định tại x  2
Cho f   x   0  1 

 x0
 0  4  x2  x  
x 2
2
2
4  x2
4  x  x
x

+) Bảng biến thiên
x

2

-2
+

f'(x)

0

2
-

2 2-1
f(x)
-3

1

+) Hàm số đồng biến trên nửa khoảng  2; 2  và nghịch biến trên nửa khoảng



2; 2 

3


2. Sai lầm khi chứng minh bất đẳng thức
 Khi sử d...
www.VNMATH.com
1
S
GIÁO D
ỤC V
À ĐÀO T
ẠO THANH HOÁ
TRƯỜNG THPT ĐẶNG THAI MAI
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NHỮNG SAI LẦM CỦA HỌC SINH
KHI HỌC CHƯƠNG ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
O KHẢO SÁT HÀM SỐ.
Người thc hiện: Nguyễn Ngọc sơn
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường THPT ĐẶNG THAI MAI
SKKN thuộc lĩnh mực (môn): Toán
THANH HOÁ NĂM 2013
SKKN : Những sai lầm của học sinh khi học chương ứng dụng dụng đạo hàm vào khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN : Những sai lầm của học sinh khi học chương ứng dụng dụng đạo hàm vào khảo sát hàm số - Người đăng: trymybestlg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
SKKN : Những sai lầm của học sinh khi học chương ứng dụng dụng đạo hàm vào khảo sát hàm số 9 10 953