Ktl-icon-tai-lieu

Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương3: QThấpthụ

•Thiếtbịhấpthụ
•Hệthốngtbhấpthụ

Thiếtbịlọaiđĩa
(thápđĩa)

Đ/n:làtbcóthân(trụđứng
)vàđĩa(váchngănngang,
cáchđềunhau,cóthểcób
ộphậnc/c)
Tiếpxúcpha:theobậc

Thiếtbịlọaiđĩa
(thápđĩa)

Phânlọai:theokếtcấucủa
đĩavàchuyểnđộngcủaL:
Cóc/c:đĩachóp,đĩalỗ,đĩalư
ới,đĩasupáp…
Khôngcóc/c:đĩalỗ,đĩalưới,
…

Thápđĩalỗcóbộphậnc/c

Cấutạo: Bp
c/c(ống,máng…)đượcbốtrítạodò
ngchảyngượcchiềunhaucủaLtrê
n2đĩaliềnkề; vanthủylực
Họatđộng: Ltừtrênxuốngđĩatrêncùng,theobp
c/c ,điratừphíadưới;Ktừdướiquađĩadướicùng,theolỗha
yốnghơi,điratừphíatrên

Thápđĩalỗcóbộphậnc/c

Tiếpxúcpha: K
ởdạngbọthaytiasụcqua
Ltrênđĩa(traođổinhiệtvàc
hấtchủyếutrênđĩa)
Chếđộthủyđộng:quyếtđ
ịnhhiệuquảhọatđộngcủac
ácđĩavàtòantháp

Thápđĩalỗcóbộphận
c/c

Phânlọaichếđộthủy
độngtheovậntốccủaK
vàmậtđộtướicủaL
(ảnhhưởngcấutrúclớpL
trênđĩa,bmtxpha,trởlự
cvàchiềucaotháp)

Thápđĩalỗcóbộphậnc/c

Chếđộsủibongbóng:
VậntốcKnhỏ,K qua L
ởdạngtừngbongbóngri
êng,bmtxphanhỏ

Thápđĩalỗcóbộphậnc/c

Chếđộsủibọt:
Cácbongbóngsaukhe,lỗhayrãn
hdínhvớinhautạothànhchuỗi;c
áchlỗ(rãnh,khe)mộtkhỏangcá
chbịphávỡ(dotrởlựccủaL)tạon
hiềubongbóng
Txphalớn:bmbongbóng,bmtia

Thápđĩalỗcóbộphậnc/c

ChếđộtiaK:
ChiềudàitiaKtăng,khôngbịp
hávỡngaycảkhirakhỏiL,tạo
giọtbắntóelớn,giảmbmtxph
a

Thápđĩalỗcóbộphậnc/c

Qtchuyểnchếđộthủyđộng:từt
ừ,khôngcóppchungxđranhgiới
giữacácchếđộtđ(tínhtóanvàtk
thápnhờtn:xđgiớihạntrênvàd
ướicủavậntốcK,sauđóxđvậntố
clàmviệc)

Thápđĩalỗcóbộphậnc/c

(+), (-)
:cấutạođơngiản(lắpđặt,vận
hành,sửachữa,trởlực)
Làmviệcổnđịnhtrongmộtkh
ỏangrộngvềđộlớncủavậntố
cK
KhólàmviệcvớiLbẩn,khókhở
iđộnglạitháp

Thápđĩalỗkhôngcóbộph
ậnc/c

?
Phânlọai:Lỗ,Rãnh,ống(dễlấynhiệthơn,l
ắpđặtphứctạphơn),Sóng
Lỗ,rãnh,ống:khỏanglàmviệcổngđịnhn
hỏhơnsovớisóng

Thápđĩachóp

Khechóp:răngcưa,
tamgiáchaychữnhật
CườngđộtạobọtvàgiọtLp
hụthuộcvậntốcKvàđộnhú
ngsâucủachópvàoL
Đặtnhiềuchóptrênđĩađểt
ăngbmtxpha

Hệthốngtbht

Phânlọai:
TheochiềuK-L
Theosốbậc(tb)
Theoviệccóhaykhôngdungmô
iđượctuầnhòan
Theoviệccóhaykhôngkếthợpv
ớiqtnhảht

Hệthốngtbht
1bậc,ngượcchiềuc
ótuầnhòandungm
ôi

Lợiíchcủatuầnhòan
dm:làmgiảmnhiệtđộc
ủadm,tăngmậtđộtưới,t
ănghscấpkhốitrongph
aL

Hệthốngtbht
1bậc,ngượcchiềucótuầnh
òandungmôi

Lợiíchcủachuyểnđộngngượcchi
ều:
Krakhỏitháptxvớidungmôihầun
hưkhôngchứacấutửcầnht
(cóthểđạtmứcđộtáchcaohơn)
Mứcđộbãohòadungmôicóthểcao
hơn(giảmlượngdmtiêuhao

...
Chương3: QThấpth
Thiếtbịhấpthụ
Hệthốngtbhấpthụ
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN 9 10 454