Ktl-icon-tai-lieu

Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
3.Tốcđộchuyểnkhối
3.7.Phươngtrìnhck,hệsốck

•Quátrìnhchuyểnkhốigồm:

2

q/tcấpkhốitrong2phavàq/tvậnchuyểnchấtquabềmặtphânpha.

•Tínhtoánq/tchuyểnkhốiphứctạpdothựctếkhôngthểđođượcnồngđộchấtph
ânbốngaysátbềmặtphânpha→ptchuyểnkhốicódạngsau:
M =KyF(y – y*)

(1.12)

M =KxF(x*- x)

(1.12a)

y*vàx*nồngđộcânbằngcủachấtphânbốtrongmộtpha,tươngứngvớinồngđộcủachấ
tphânbốtrongnhânphakia;KyvàKx–
hệsốchuyểnkhối,đượcbiểuthịquanồngđộphaΦyvàΦx.

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
3.Tốcđộchuyểnkhối
3.7.Phươngtrìnhck,hệsốck

•

NX:

1)Độnglựcq/tphảnánhmứcđộlệchcủahệsovớitrạngtháicânbằng.
2)Vềýnghĩavậtlýthìhệsốchuyểnkhốikháchệsốcấpkhối,nhưngđượcbiểuthị
quacùngmộtsốđơnvịđo
3) y*vàx*thựctếkhôngtồntạitrongdòngpha. (tracứutrongsổtay)

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
3.Tốcđộchuyểnkhối
3.7.Phươngtrìnhck,hệsốck

•Nồngđộcácphavàđộnglựccủaq/t

ckthayđổikhicácphachuyểnđộngdọctheobềmặtphânpha→trongptchuyển
khốiđưavàođạilượngđộnglựctrungbình(ΔytbhayΔxtb)→cácpt
(1.12)và(1.12a)códạng:
M =KyFΔytb(1.13)
M =KxFΔxtb(1.13a)

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
3.Tốcđộchuyểnkhối
3.7.Phươngtrìnhck,hệsốck

•Dựatrêncácpt (1.13)và(1.13a)đểtínhtóantbck:
CBVC→ x/đ M
x/đKy,Δytb(hayKx,Δxtb
→ F →cáck/thchínhcủatbck

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
3.Tốcđộchuyểnkhối
3.8.Quanhệhschuyểnkhối-hscấpkhối

•Đểthiếtlậpquanhệnàygiảthiết:
1)đốivớiqtchuyểnkhối:
+
ởbiêngiớiphânphađạtđượccânbằng→trởlựcđ/v
q/tvậnchuyểnchấtquabềmặtphânphabằng0→tínhcộngđượcđốivớitrởlựcc
ủacácpha;
+sựphụthuộcnồngđộtrongcácphalàcânbằng→
y*=mx; x = y*/ m (y*-nồngđộphaΦycânbằngvớinồngđộxcủaphaΦx)
2)đốivớiqtcấpkhối:nồngđộchấtphânbốtrongcácphangaysátbềmặtphânp
ha(xbiênvàybiên)cânbằngvớinhau→xbiên=ybiên/ m

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
3.Tốcđộchuyểnkhối
3.8.Quanhệhschuyểnkhối-hscấpkhối

•Xéttrườnghợp:

q/t
ckổnđịnh;chấtphânbốdịchchuyểntừphaΦyvàophaΦx;độnglựccủaq/tbiểudi
ễnquanồngđộcủaphaΦy
Từptcấpkhối(1.7a) : M =βxF(xbiên–xtb)
HayđơngiảnM =βxF(xbiên– x)
→M =βxF(ybiên– y*)/m
yb– y*= Mm/βxF(A)
Từptcấpkhối(1.7a) :y –yb= M/βyF(B)
(A) + (B)→y – y*= (M/F).(1/βy+ m/βx)

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
3.Tốcđộchuyểnkhối
3.8.Quanhệhschuyểnkhối-hscấpkhối
Từptchuyểnkhối(1.12):M =KyF(y – y*)
→y – y*= (M/F).(1/Ky)
1/Ky= 1/βy+ m/βx(1.14)
NếubiểudiễnhệsốchuyểnkhốiquanồngđộcủaphaΦx:
1/Kx= 1/βx+ 1/(mβy)(1.15)

•

NX:
1)Vếtráicủacácpt
(1.14)và(1.15)làtrởlựctổngđốivớiq/tvậnchuyểnvậtchấttừphanàyvàophaki
a,tứctổngtrởlựcđốivớiq/tchuyểnkhối,cònvếphảitổngcáctrởlựcđốivớiq/tcấpkhốitrongcácpha.
Dođócácptđólàcácpttínhcộngđượccủatrởlựccácpha.

ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
3.Tốcđộchuyểnkhối
3.8.Quanhệhschuyể...
ChươngI:Cơsởchuyểnkhối
3.Tốcđộchuyểnkhối
3.7.Pơngtrìnhck,hệsốck
Quátrìnhchuyểnkhốigồm: 2
q/tcấpkhốitrong2phavàq/tvậnchuyểnchấtquabềmặtphânpha.
Tínhtoánq/tchuyểnkhốiphứctạpdothựctếkhôngthểđođượcnồngđộchấtph
ânbốngaysátbềmặtphânphaptchuyểnkhốidạngsau:
M =K
y
F(y – y
*
) (1.12)
M =K
x
F(x
*
- x) (1.12a)
y
*
vàx
*
-
nồngđộcânbằngcủachấtphânbốtrongmtpha,tươngứngvớinồngđộcủachấ
tphânbốtrongnhânphakia;K
y
vàK
x
hệsốchuyểnkhối,đượcbiểuthịquanồngđộphaΦ
y
vàΦ
x
.
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Slide hóa công 3 cô Phương Anh ĐHBKHN 9 10 968