Ktl-icon-tai-lieu

Slide Kinh Tế Lượng

Được đăng lên bởi mrt-trs-keepmoving
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – Tháng 1.2011

VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4
BỔ TRỢ SÁCH BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG
Biên soạn: Bùi Dương Hải
Tất cả các bài tập lấy mức α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy.
________________________________________
CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN
Ví dụ 2.2 trong sách Bài giảng
Năm
1990
1991
1992
1993
1994

Phân bón (X) Năng suất (Y)
6
40
10
44
12
46
14
48
16
52

Năm
1995
1996
1997
1998
1999

Phân bón (X) Năng suất (Y)
18
58
22
60
24
68
26
74
32
80

Bảng kết quả hồi quy bằng phần mềm Eviews4, và một số thống kê đánh giá về mô hình
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 10
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
27.12500
1.979265
13.70458
X
1.659722
0.101321
16.38082
R-squared
0.971049 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.967430 S.D. dependent var
S.E. of regression
2.431706 Akaike info criterion
Sum squared resid
47.30556 Schwarz criterion
Log likelihood
-21.95960 F-statistic
Durbin-Watson stat
1.783613 Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0000
57.00000
13.47426
4.791920
4.852437
268.3312
0.000000

Tiếng Anh
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1 10
Included observations: 10
Variable
C
X
Coefficient

Ý nghĩa
Biến phụ thuộc: Y
Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất
Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10
Số quan sát được sử dụng: 10
Biến số (các biến độc lập)
Biến hằng số, C ≡ 1
Biến độc lập X
Ước lượng hệ số: βˆ j

Std. Error

Sai số chuẩn của ước lượng hệ số: Se( βˆ j )

t-Statistic

Thống kê T: Tqs = βˆ j / Se( βˆ j )

Prob.
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
Mean dependent var

Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết
H0: βj = 0 ; H1: βj ≠ 0
Hệ số xác định (bội): R2
Hệ số xác định điều chỉnh R 2
Sai số chuẩn của hồi quy: σˆ
Tổng bình phương phần dư: RSS
Thống kê Durbin-Watson
Trung bình biến phụ thuộc: Y

KHOA TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1

VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – Tháng 1.2011

S.D. dependent var
F-statistic
Prob (F-statistic)

Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: SY = TSS /(n − 1)

R 2 /(k − 1)
Thống kê F: Fqs =
(1 − R 2 ) /(n − 1)
Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết:
H0: R2 = 0 ; H1: R2 > 0 (R2 ≠ 0)

Bài tập 2.12
Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) của hãng nước giải
khát A, thời gian từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2006, v...
VÍ D - BÀI TP KINH T LƯỢNG S DNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS – Tháng 1.2011
VÍ D - BÀI TP KINH T LƯỢNG S DNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4
B TR SÁCH BÀI GING KINH T LƯỢNG
Biên son: Bùi Dương Hi
Tt c các bài tp ly mc α = 5% vi mi kim định và khong tin cy.
________________________________________
CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HI QUY HAI BIN
Ví d 2.2 trong sách Bài ging
Năm Phân bón (X) Năng sut (Y) Năm Phân bón (X) Năng sut (Y)
1990 6 40 1995 18 58
1991 10 44 1996 22 60
1992 12 46 1997 24 68
1993 14 48 1998 26 74
1994 16 52 1999 32 80
Bng kết qu hi quy bng phn mm Eviews4, và mt s thng kê đánh giá v mô hình
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 10
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 27.12500 1.979265 13.70458 0.0000
X 1.659722 0.101321 16.38082 0.0000
R-squared 0.971049 Mean dependent var 57.00000
Adjusted R-squared 0.967430 S.D. dependent var 13.47426
S.E. of regression 2.431706 Akaike info criterion 4.791920
Sum squared resid 47.30556 Schwarz criterion 4.852437
Log likelihood -21.95960 F-statistic 268.3312
Durbin-Watson stat 1.783613 Prob(F-statistic) 0.000000
Tiếng Anh Ý nghĩa
Dependent Variable: Y Biến ph thuc: Y
Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nh nht
Sample (adjusted): 1 10 Mu (sau điu chnh): t 1 đến 10
Included observations: 10 S quan sát được s dng: 10
Variable Biến s (các biến độc lp)
C
Biến hng s, C 1
X Biến độc lp X
Coefficient
Ước lượng h s:
ˆ
j
β
Std. Error
Sai s chun ca ước lượng h s:
ˆ
()
j
Se
β
t-Statistic
Thng kê T:
ˆˆ
/(
qs j j
TSe
)
β
β
=
Prob.
Mc xác sut (P-value) ca cp gi thuyết
H
0
:
β
j
= 0 ; H
1
:
β
j
0
R-squared H s xác định (bi): R
2
Adjusted R-squared
H s xác định điu chnh
2
R
S.E. of regression
Sai s chun ca hi quy:
ˆ
σ
Sum squared resid Tng bình phương phn dư: RSS
Durbin-Watson stat Thng kê Durbin-Watson
Mean dependent var
Trung bình biến ph thuc:
Y
KHOA TOÁN KINH T - ĐẠI HC KINH T QUC DÂN
1
Slide Kinh Tế Lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Kinh Tế Lượng - Người đăng: mrt-trs-keepmoving
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Slide Kinh Tế Lượng 9 10 128