Ktl-icon-tai-lieu

Slide sự phát triển phôi của lưỡng cư (amphibia)

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 7845 lần   |   Lượt tải: 24 lần
SEMINAR
SINH HỌC PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT
Đề tài

SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI CỦA
LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA)
Nhóm thực hiện:
Cáp Kim Cương
Lê Thị Đào
Bùi Thanh Long
Trần Thị Hoa Lương
Hoàng Hữu Tình

NỘI DUNG BÁO CÁO
Giới thiệu chung
II. Các giai đoạn phát triển ở Lưỡng cư
1. Sự phát sinh giao tử
2. Sự thụ tinh
3. Phát triển phôi:
I.

a, Sự phân cắt
b, Sự phôi vị hóa
c, Sự hình thành mô thần kinh
d, Sự phát sinh cơ quan

Phát triển hậu phôi
III.  Kết luận
4.

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Lưỡng cư là những động vật Có xương sống đầu tiên
chuyển từ môi trường nước lên cạn nên mang các đặc
điểm của các động vật Có xương sống ở cạn nhưng chưa
hoàn chỉnh và có các đặc điểm của động vật Có xương
sống ở nước.
            

II. Các giai đoạn phát triển ở Lưỡng Cư
         
A. Tạo giao tử
B. Thụ tinh

B

C

A
D

C. Phát triển phôi
D. Phát triển hậu
phôi

Hình 1: Các giai đoạn trong sự phát triển
và chu kỳ sống của ếch Xenopus laevis

1. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ
1.1. Các tế bào mầm.
Cực Thực vật

Tế bào mầm

Giao tử đực

Cực Thực vật

Tế bào mầm

Giao tử cái

1.2. Sự di cư của các tế bào mầm
Cực
động vật

Hình 2. Sự
di cư tế bào
chất mầm ở
Xenopus
Cực
Thực vật

1.3. Sự biệt hóa của các tế bào mầm
Các tế bào mầm di chuyển vào tuyến sinh dục có thể biệt hóa
thành tinh trùng hoặc trứng tùy thuộc vào tuyến.

1.4. Sự phát sinh giao
tử
* Sự sinh tinh
Tinh nguyên bào

di chuyển

Mào SD
của phôi

Ống sinh tinh

TB Sertoli Biệt hóa
Biểu mô
Dinh dưỡng
Tinh trùng

TB Sinh dục
Sinh sản

Biệt hóa
ở những gđ
khác nhau

Tinh trùng là một tế bào chuyên hoá cao với chức
năng tìm và thụ tinh với trứng.

* Sự sinh trứng

  Thành phần chính của noãn hoàng trong trứng ếch là
Tế bào trứng của lưỡng cư có thể duy trì ở giai đoạn
vitellogenin. Đây là một protein có khối lượng 470 kDa, được
diplotene của kì trước I giảm phân suốt cả năm. Trạng thái này
tổng Rana pipiens, sự sinh trứng xảy ra mất 3 năm.
đến trứng. Khi
Ở ếchhợp trong gan và theo dòng máu đi của chuTrong bào.trứng
giống như giai đoạn G2 ở kì trung gian
kì tế 2 Quá
năm đầu, tế bào trứng gia tăng kích2thước dần. Sang năm thứ 3, và
chín, vitellogenin bị tách thành protein nhỏ hơn: phosvitin
Trong tụ noãn hoàng tất cả các chất dinh dưỡng khi to lên
trình đoạn protein tế được trở gói” thành các tấm
sự tích giai giảm đầu, trong nàytiếp tục“đóng lại trứng những chất
lipovitellin. Hai phân được bào trứng làm cho và có mặt của
rất nhanh. cho sựnăm có một phôi đều nằm trong tế bào nang của ra
cần thiết Hàng phát triển nhómđượccủa noãn hoàng là glycogen
pr...
SEMINAR
SINH HỌC PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT
Nhóm th c hi n:
Cáp Kim C ngươ
Lê Th ào Đ
Bùi Thanh Long
Tr n Th Hoa L ng ươ
Hoàng H u Tình
tàiĐề
SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI CỦA
LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA)
Slide sự phát triển phôi của lưỡng cư (amphibia) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide sự phát triển phôi của lưỡng cư (amphibia) - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Slide sự phát triển phôi của lưỡng cư (amphibia) 9 10 911