Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ phản ứng hóa học

Được đăng lên bởi ledinhcuong-203
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 1 lần
S¬ ®å ph¶n øng
*Câu1: Viết các PTHH thực hiện chuyển hoá sau:
Fe FeCl
3
Fe(OH)
3
Fe
2
O
3
CO
2
*Câu1: Viết các PTHH thực hiện chuyển hoá sau:
Fe FeCl
2
Fe(OH)
2
FeSO
4
FeCl
2
Bài 18 : Viết phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau :
a. C CH
4
CH
3
Cl CCl
4
b. CH
3
COONa CH
4
CO
2
CaCO
3
c. Al
4
C
3
CH
4
C
2
H
2
Câu 127:Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau:
Cacbon
2
O

X
CuO

Y
Z

T
Nung

CaO +
Y
X, Y, Z, T có thể lần lượt là (Chương 3/bài 32/mức 3)
a. Tinh bt - Glucozo --- >rượu etylic- etyl axetat----- axit
axetic
c. C CH
4
CH
3
Cl CH
2
Cl
2
CHCl
3
CCl
4
CO
2
BaCO
3
(CH
3
COO)
2
Ba
d. C CO CO
2
CaCO
3
Ca(HCO
3
)
2
CO
2
H
2
CO
3
Câu 24: Viết phương trình thực hiện chuỗi biến hóa
sau.
a. Al AlCl
3
Al(OH)
3
Al
2
O
3
Al
6 5
7 NaAlO
2
b. MgCO
3
MgSO
4
MgCl
2
6 3
Mg(NO
3
)
2
MgO Mg(OH)
2
d, C
2
H
5
OH
)1(
CH
3
COOH
)2(
CH
3
COONa
e, C
12
H
22
O
11
)1(
C
6
H
12
O
6
)2(
C
2
H
5
OH
)3(
C
2
H
5
ONa
b) Na Na
2
O NaOH Na
2
CO
3
NaHCO
3
Na
2
CO
3
NaCl NaNO
3
.
c) FeS
2
SO
2
SO
3
H
2
SO
4
SO
2
H
2
SO
4
BaSO
4.
a) Na NaCl NaOH NaNO
3
NO
2
NaNO
3
.
Câu 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau đây.
a.
1 2 3 4 5 6
2 3 3 3 2 3 3
( )Al Al O AlCl Al OH Al O Al AlCl   
b.
1 2 3
4 2 2
( )Fe FeSO Fe OH FeCl  
c.
Câu 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: ( 2 đ )
Saccarozơ
)1(
glucozơ
)2(
rượu etilic
)3(
Axit.
C
)1(
CO
2
)2(
CaCO
3
)3(
CaO
)4(
Ca(OH)
2
7) CaCl
2
Ca
Ca(OH)
2
CaCO
3
Ca(HCO
3
)
2
Clorua voâi Ca(NO
3
)
2
8) KMnO
4
Cl
2
nöôùc Javen
Cl
2
Câu 15. Viết phương trình hoá học thực hiện
dãy chuyển hoá sau :Tinh bột Glucozơ (2) rượu
etylic (3)→ axitaxetic (4)→ etylaxetat
Câu 7. Viết phương trình h học thể hiện những chuyển h
sau :
(1) (2) (3) (4)
Saccarozơ → Glucozơ → rượu etylic → axit axetic natri
axetat.
Câu 9. (1,5 điểm) Viết phương trình hoá học thực hiện dãy
chuyển hoá sau :
(1) (2) (3)
Glucozơ -->u etylic → axitaxetic → etylaxetat.
1. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau:
a. H
2
H
2
O H
2
SO
4
H
2
b. Cu CuO CuSO
4
Cu(OH)
2
c. Fe Fe
3
O
4
Fe H
2
FeCl
3
Fe(OH)
3
d) Al Al
2
O
3
Al NaAlO
2
Al(OH)
3
Al
2
O
3
Al
2
(SO
4
)
3
AlCl
3
Al.
Câu 5: Viết ptpứ cho những chuyển đổi hóa học sau.
a. B.
FeCl
3
CuO
Fe
2
(SO
4
)
3
Fe(OH)
3
↓ Cu CuCl
2
Fe
2
O
3
Cu(OH)
2
e. Tinh boät glucozô -- röôïu etylic -- etyl axetat - natri axetat-metan
f. Ñaù voâi
(1)

voâi soáng
(2)

ñaát ñeøn
(3)

axetylen

(4)
etylen

(5)
P.E
PVC

(7)
CH
2
=CHCl röôïu etylic
g. Etilen
(1)

rượu etylic
(2)

axit axetic
(3)

etylaxetat
(4)

natriaxetat
kẽm axetat
C©u 6 (2 ®iÓm): ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn d·y biÕn ho¸ sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng, nÕu cã).
(-C
6
H
10
O
5
-)n C
6
H
12
O
6
C
2
H
5
OH CH
3
COOH CH
3
COOC
2
H
5
(6)
(8)
(5)
Sơ đồ phản ứng hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ đồ phản ứng hóa học - Người đăng: ledinhcuong-203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sơ đồ phản ứng hóa học 9 10 375