Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ phản ứng

Được đăng lên bởi Mất Niềm Tin
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1881 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Sơ đồ phản ứng và cặp chất vô cơ

Tài liệu học tập chia sẻ

SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG VÀ CẶP CHẤT VÔ CƠ
Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC

Câu 1: Cho các dãy ion sau đây:
1) Na+, Mg2+, OH-, NO3-.
2) HSO4-, Na+, Ca2+, CO32-.
3) OH-, Na+, Ba2+, Cl-.
4) Ag+, H+, Cl-, NO3-.
5) Al3+, NO3-, Cl-, SO42-, S2-.
Số trường hợp các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 2: Cho các cặp chất sau đây tác dụng với nhau:
(1) O2 + Cl2
(2) H2S + SO2
(3) CuS + dung dịch HCl
(4) tinh thể NaNO3 + dung dịch H2SO4 đặc, nóng
(5) HI + dung dịch H2SO4 đặc, nóng
(6) dung dịch hỗn hợp NaOH và H2O2 + dung dịch CrCl3
Các cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. (1), (3)
B. (2), (3), (4)
C. (1), (3), (6)
D. (1), (3), (5), (6)
Câu 3: Cho các cặp dung dịch sau: (1) BaCl2 và Na2CO3; (2) NaOH và AlCl3; (3) BaCl2 và NaHSO4; (4)
Ba(OH)2 và H2SO4; (5) AlCl3 và K2CO3; (6) Pb(NO3)2 và H2S. Những cặp nào xảy ra phản ứng khi trộn
các dung dịch trong từng cặp với nhau?
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6
B. 1, 2, 4, 5, 6
C. 1, 2, 4, 6.
D. 1, 2, 4, 5
Câu 4: Cho các cặp dung dịch sau: (1) Na2CO3 và AlCl3, (2) NaNO3 và FeCl2, (3) HCl và Fe(NO3)2, (4)
NaHCO3 và BaCl2, (5) NaHCO3 và NaHSO4. Các cặp xảy ra phản ứng khi trộn các chất trong các cặp đó
với nhau là
A. (1), (4), (5).
B. (1), (3), (4).
C. (1), (3), (5).
D. (3), (2), (5).
Câu 5: Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeCl3;H2S và dung dịch Pb(NO3)2; H2S và dung dịch ZnCl2;
dung dịch AgNO3 và dung dịch FeCl3.Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 6: Có các thí nghiệm sau:
(1) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
(2) Sục khí SO2 vào nước brom.
(3) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3.
(4) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
(5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.
Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hoá học là
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 7: Cho Fe vào H2SO4đặc, nguội;SO2 lội vào thuốc tím;CO2 lội vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hoặc
NaAlO2); Al vào HNO3 đặc, nguội, Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học
là
A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Câu 8: Có các sơ đồ phản ứng tạo ra các khí như sau:
MnO2 + HClđặc  khí X + … ;

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

t
KClO3 
 khí Y + …;
MnO2
0

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Sơ đồ phản ứng và cặp chất vô cơ

Tài liệu học tập chia sẻ

t
t
 khí Z + … ; FeS + HCl 
 khí M + ...;
NH4Cl(r) +NaNO2(r) 
Cho các khí X, Y, Z, M tiếp xúc với nhau (từng đôi một) ở điều kiện thích hợp thì số cặp chất có phản ứng
là
A. 5.
B. 2....
Tài liệu học tập chia sẻ
Sơ đồ phản ứng và cặp chất vô cơ
Hocmai.vn Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1: Cho các dãy ion sau đây:
1) Na
+
, Mg
2+
, OH
-
, NO
3
-
. 2) HSO
4
-
, Na
+
, Ca
2+
, CO
3
2-
.
3) OH
-
, Na
+
, Ba
2+
, Cl
-
. 4) Ag
+
, H
+
, Cl
-
, NO
3
-
.
5) Al
3+
, NO
3
-
, Cl
-
, SO
4
2-
, S
2-
.
Số trường hợp các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 2: Cho các cặp chất sau đây tác dụng với nhau:
(1) O
2
+ Cl
2
(2) H
2
S + SO
2
(3) CuS + dung dch HCl
(4) tinh th NaNO
3
+ dung dch H
2
SO
4
đặc, nóng
(5) HI + dung dch H
2
SO
4
đặc, nóng
(6) dung dch hn hp NaOH và H
2
O
2
+ dung dch CrCl
3
Các cp cht không xy ra phn ng là
A. (1), (3) B. (2), (3), (4) C. (1), (3), (6) D. (1), (3), (5), (6)
Câu 3: Cho các cặp dung dịch sau: (1) BaCl
2
Na
2
CO
3
; (2) NaOH AlCl
3
; (3) BaCl
2
NaHSO
4
; (4)
Ba(OH)
2
H
2
SO
4
; (5) AlCl
3
K
2
CO
3
; (6) Pb(NO
3
)
2
H
2
S. Những cặp nào xảy ra phản ứng khi trộn
các dung dịch trong từng cặp với nhau?
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 B. 1, 2, 4, 5, 6 C. 1, 2, 4, 6. D. 1, 2, 4, 5
Câu 4:
Cho các cặp dung dịch sau: (1) Na
2
CO
3
AlCl
3
, (2) NaNO
3
FeCl
2
, (3) HCl Fe(NO
3
)
2
, (4)
NaHCO
3
BaCl
2
, (5) NaHCO
3
NaHSO
4
. Các cặp xảy ra phản ứng khi trộn các chất trong các cặp đó
với nhau là
A. (1), (4), (5). B. (1), (3), (4). C. (1), (3), (5). D. (3), (2), (5).
Câu 5: Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeCl
3
;H
2
S và dung dịch Pb(NO
3
)
2
; H
2
S và dung dịch ZnCl
2
;
dung dịch AgNO
3
và dung dịch FeCl
3.
Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 6: Có các thí nghiệm sau:
(1) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H
2
SO
4
loãng, nguội.
(2) Sục khí SO
2
vào nước brom.
(3) Sục khí CO
2
vào dung dịch Na
2
CO
3
.
(4) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H
2
SO
4
đặc, nguội.
(5) Cho dung dịch Fe(NO
3
)
2
vào dung dịch AgNO
3
.
Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hoá học là
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 7: Cho Fe vào H
2
SO
4
đặc, nguội;SO
2
lội vào thuốc tím;CO
2
lội vào dung dịch Na[Al(OH)
4
] (hoặc
NaAlO
2
); Al vào HNO
3
đặc, nguội, Cu vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hhọc
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 8: Có các sơ đồ phản ứng tạo ra các khí như sau:
MnO
2
+ HCl
đặc
khí X + … ; KClO
3
0
2
t
MnO

khí Y + …;
SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG VÀ CẶP CHẤT VÔ CƠ
Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC
Sơ đồ phản ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ đồ phản ứng - Người đăng: Mất Niềm Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sơ đồ phản ứng 9 10 345