Ktl-icon-tai-lieu

Số phức

Được đăng lên bởi ntquan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC
Biên soạn: Bùi Văn Ngọc, giáo viên THPT chuyên Chu Văn An Lạng Sơn
Trong đề thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng và đề thi tốt nghiệp trung học phổ
thông mấy năm gần đây, các bài toán về số phức thường hay xuất hiện với các dạng toán
như tìm phần thực, phần ảo, tìm môđun của số phức, giải phương trình…bài viết này giới
thiệu một số dạng toán cơ bản về số phức.
A. Tóm tắt lí thuyết
* Định nghĩa: Số phức là số có dạng z  a  bi (a, b  R) , i là đơn vị ảo, tức là i 2  1
a gọi là phần thực của z, kí hiệu a  Re z .
b gọi là phần ảo của z, kí hiệu b  imz .
Tập hợp các số phức kí hiệu là C.
* Các phép toán trên số phức:
+) Cho z1  a1  b1i, z2  a2  b2i .
+) z1  z2   a1  a2    b1  b2  i
+) z1  z2   a1  a2    b1  b2  i
+) z1.z2   a1  b1i  . a2  b2i   a1a2  a1b2i  a2b1i  b1b2i 2  a1a2  b1b2  ( a1b2  a2b1 )i
+)

z1  a1  b1i   a1  b1i  a2  b2i  a1a2  b1b2  ( a2b1  a1b2 )i



z2  a2  b2i   a2  b2i  a2  b2i 
a22  b22

* Mô đun của số phức, số phức liên hợp.
Cho số phức z  a  bi . Khi đó :
+) Đại lượng

a 2  b 2 gọi là môđun của z. Kí hiệu z  a 2  b 2

+) Số phức z  a  bi gọi là số phức liên hợp của z.
B. Hệ thống bài tập
I. Các phép toán trên số phức
Ví dụ 1: Cho z1  3  i, z2  2  i Tính z1  z1 z2
Lời giải

z1  z1 z2  3  i   3  i  2  i   10  10  0i  z1  z1 z2  102  02  10
3

Ví dụ 2. Tìm số phức z biết z  2 z   2  i  1  i  (1)
Lời giải:
Giả sử z  a  bi  z  a  bi
1



(1)  a  bi  2( a  bi)  (23  3.2 2 i  3.2i 2  i 3 )(1  i )
 a  bi  2a  2bi  (8  12i  6  i )(1  i )  (11i  2)(1  i )
13

3a  13
13
a 

 3a  bi  11i  11i  2  2i  13  9i  
3  z   9i
3
 b  9
b  9
2

Ví dụ 3. Cho z1  2  3i, z2  1  i . Tính z1  3 z2 ;

z1  z2
; z13  3z2
z2

Lời giải
+) z1  3 z2  2  3i  3  3i  5  6i  z1  3z2  52  62  61
+)

z z
49 1 5 2
z1  z2 3  4i  3  4i 1  i  7  i
 1 2 
 



2
z2
4 4
2
z2
1 i
1 i
2

+) z13  3 z2  8  36i  54i 2  27i 3  3  3i  49  6i  z13  3z2  2437
2

Ví dụ 4. Tìm số phức z biết: z  3z   3  2i   2  i  (1)
Lời giải
Giả sử z=a+bi, ta có:

(1)  a  bi  3a  3bi   9  12i  4i 2   2  i    5  12i  . 2  i 
 4a  2bi  10  24i  5i  12i 2  22  19i  a 

11
19
11 19
;b 
. Vậy z   i
12
2
2 2

3

Ví dụ 5. Tìm phần ảo của z biết: z  3z   2  i   2  i  (1)
Lời giải
Giả sử z=a+bi

(1)  a  bi ...
www.VNMATH.com
1
CÁC DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC
Biên soạn: Bùi Văn Ngọc, giáo viên THPT chuyên Chu Văn An Lạng Sơn
Trong đề thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng và đề thi tốt nghiệp trung học phổ
thông mấy năm gần đây, các bài toán về số phức thường hay xuất hiện với các dạng toán
như tìm phần thực, phần ảo, tìm môđun của số phức, giải phương trình…bài viết này giới
thiệu một s dạng toán cơ bản về s phức.
A. Tóm tắt lí thuyết
* Định nghĩa: Số phức là số có dạng
( , )
z a bi a b R
, i đơn vị ảo, tức là
2
1
i
a gọi là phần thực của z, kí hiệu
Re
a z
.
b gọi là phần ảo của z, kí hiệu
b imz
.
Tập hợp các số phức kí hiệu là C.
* Các phép toán trên số phức:
+) Cho
1 1 1 2 2 2
,
z a b i z a b i
.
+)
1 2 1 2 1 2
z z a a b b i
+)
1 2 1 2 1 2
z z a a b b i
+)
2
1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
. .
z z a b i a b i a a a b i a b i bb i
1 2 1 2 1 2 2 1
( )
a a b b a b a b i
+)
1 1 1 1 2 2
1 1 2 1 2 2 1 1 2
2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
( )
a b i a bi a b i
z a a b b a b a b i
z a b i a b i a b i a b
* Mô đun của s phức, số phức liên hợp.
Cho số phức
z a bi
. Khi đó :
+) Đại lượng
2 2
a b
gọi là môđun của z. Kí hiệu
2 2
z a b
+) Số phức
z a bi
gọi là số phức liên hợp của z.
B. Hệ thống bài tập
I. c phép toán trên số phức
Ví dụ 1: Cho
1 2
3 , 2
z i z i
Tính
1 1 2
z z z
Lời giải
1 1 2
3 3 2 10 10 0
z z z i i i i
 
2 2
1 1 2
10 0 10
z z z
Ví dụ 2. Tìm s phức z biết
3
2 2 1
z z i i
(1)
Lời giải:
Giả sử
z a bi
z a bi
Số phức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Số phức - Người đăng: ntquan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Số phức 9 10 337