Ktl-icon-tai-lieu

số phức

Được đăng lên bởi dinhvanmta1993
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC
A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP
1. Acgumen của số phức z  0
Cho số phức z  0 . Gọi M là điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số z . Số đo (radian) của mỗi
góc lượng giác tia đầu Ox, tia cuối OM được gọi là một acgumen của z.
Ký hiệu: Argz   .
Nhận xét. Nếu  là một acgumen của z thì mọi acgumen của z có dạng   k .2 .
2. Dạng lượng giác của số phức
Cho số phức z  a  bi  0,  a, b    .
Ký hiệu r  z và  là một acgumen của z khi đó a  r cos  , b  rsin  .
Khi đó có thể viết z dưới dạng: z  r  cos   i.sin   .
Dạng z  r  cos   i.sin   , trong đó r  0 , được gọi là dạng lượng giác của số phức z  0 . Còn
dạng z  a  bi,  a, b    được gọi là dạng đại số của số phức z.
Nhận xét. z  r  cos   i.sin   thì z  r  cos( )  i.sin( )  .
Phương pháp viết số phức z  a  bi,  a, b    dưới dạng lượng giác
Bước 1. Tính Mođun của số phức r  a 2  b 2 .
Bước 2. Tìm acgumen của số phức   ;cos  

a
b
b
,sin    tan   .
r
r
a

3. Nhân và chia số phức dạng lượng giác
Nếu z  r  cos   i.sin   và z '  r '  cos  ' i.sin  ' trong đó r , r '  0 thì

z.z '  rr ' cos    '   i.sin    ' 
.
z r
 cos    '  i.sin    '  ,  r '  0 
z' r'
Ghi nhớ. Nhân: Tích mođun và tổng acgumen; Chia: Thương mođun và hiệu acgumen.

1




2  cos  i.sin 
1 i
2    
4
4
   



cos     i.sin    



2  4 6

3 i
 4 6 
2  cos  i.sin 
6
6

2

 
 cos  i.sin 
2 
12
12 



4. Công thức Moivre và ứng dụng
Cho số phức: z  r  cos   i.sin   .
Khi đó z n  r n  cosn   i.sinn   .
5

Ví dụ. 1  i 

5

 

 
5
5

  2  cos  i.sin    ( 2)5  cos
 i.sin
4
4 
4
4

 


  4 1  i  .


5. Căn bậc hai của số phức dưới dạng lượng giác
Số phức z  r  cos   i.sin   có hai căn bậc hai là



   



   

r  cos  i.sin  và  r  cos  i.sin   r cos     i.sin     .
2
2
2
2

 2 2 

 2 2
Bài toán thường gặp. Tìm số phức z khi biết acgumen hoặc một số phức khác xuất phát từ z
biết trước acgumen.
+ Nếu z có một acgumen bằng   z  r  cos   i.sin   với r  0 .
+ Nếu f ( z ) có một acgumen bằng   f ( z )  r  cos   i.sin   với r  0 .
B. BÀI TẬP MẪU
1. Viết các số phức sau dưới dạng lượng giác





a) 1  i 3;1  i; 1  i 3 1  i  ;
b) 2i



1 i 3
.
1 i



3 i .

1
.
2  2i
d) z  sin   i cos  .

c)

2. Tính
a)



2

 

3i 



2

3 i .

2

b)
c)
d)

...
1
DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC
A. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP
1. Acgumen của số phức
0
z
Cho số phức
0
z
. Gọi M là điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số
z
. Số đo (radian) của mỗi
góc lượng giác tia đầu Ox, tia cuối OM được gọi là một acgumen của z.
Ký hiệu:
Argz
.
Nhận xét. Nếu
là một acgumen của z thì mọi acgumen của z có dạng
.2
k
.
2. Dạng lượng giác của số phức
Cho số phức
0, ,z a bi a b
.
Ký hiệu
r z
là một acgumen của z khi đó
cos ,b rsin
a r
.
Khi đó có thể viết z dưới dạng:
z r i
.
Dạng
z r i
, trong đó
0
r
, được gọi là dạng lượng giác của số phức
0
z
. Còn
dạng
, ,z a bi a b
được gọi là dạng đại số của số phức z.
Nhận xét.
z r i
thì
cos( ) .sin( )
z r i
.
Phương pháp viết số phức
, ,z a bi a b
dưới dạng lượng giác
Bước 1. Tính Mođun của số phức
2 2
r a b
.
Bước 2. Tìm acgumen của số phức
;cos ,sin tan
a b b
r r a
.
3. Nhân và chia số phức dạng lượng giác
Nếu
z r i
' ' cos ' .sin '
z r i
trong đó
, ' 0
r r
thì
. ' ' cos ' .sin '
cos ' .sin ' , ' 0
' '
z z rr i
z r
i r
z r
.
Ghi nhớ. Nhân: Tích mođun và tổng acgumen; Chia: Thương mođun và hiệu acgumen.
số phức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
số phức - Người đăng: dinhvanmta1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
số phức 9 10 376