Ktl-icon-tai-lieu

So sánh ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và suy thoái môi trường

Được đăng lên bởi phungthinhung
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 8392 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Phân biệt ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và sự cố môi trường ( thông
thường sẽ so sánh theo cặp)
Tiêu chí

Ô nhiễm môi trường Suy thoái môi trường

Sự cố môi trường

Khái
niệm

Là sự biến đổi của
các thành phần môi
trường không phù
hợp với tiêu chuẩn
môi trường gây ảnh
hưởng xấu tới con
người và sinh vật

Là sự suy giảm về
chất lượng và số
lượng, thành phần
môi trường gây ảnh
hưởng xấu tới con
người và sinh vật

Là tai biến hoặc rủi
ro xảy ra trong quá
trình hoạt động của
con người hoặc biến
đổi bất thường của
thiên nhiên, gây ô
nhiễm, suy thoái
hoặc biến đổi môi
trường nghiêm trọng

Mối quan
hệ qua lại

Suy thoái môi
trường, sự cố môi
trường đều là một
trong những nguyên
nhân gây ô nhiễm
môi trường

ô nhiễm môi trường,
sự cố môi trường có
thể là nguyên nhân
gây ra suy thoái môi
trường

Nguyên
nhân

Bắt nguồn từ hành
vi đưa vào môi
trường chất độc hại,
chất gây ô nhiễm
môi trường

Bắt nguồn từ hành vi
lấy đi các giá trị sinh
thái của các thành
phần môi trường, làm
suy giảm chất lượng
của nguồn tài nguyên

Chủ yếu do yếu tố
thiên nhiên như đất
nông nghiệp bị ngập
mặn do sóng thần,
cháy rừng do sét
đánh

Trách
nhiệm
pháp lý
đối với
nguyên
nhân do
thiên
nhiên gây
ra

Không

Không

Phải chịu trách nhiệm
pháp lý nhất định

Cấp độ
thể hiện

Mức độ cấp tính cao
hơn thể hiện ở khía
cạnh ô nhiễm môi
trường có thể xảy ra
đột ngột, tức thì
trong một khoảng

Mức độ mãn tính cao
hơn do quá trình suy
thoái phải là kết quả
của một quá trình
thoái hóa cạn kiệt lâu
dài làm suy giảm,

Các biện
pháp
phòng
ngừa,
khắc phục

thời gian tùy thuộc
vào lượng chất độc
chất thải xả vào môi
trường

mất đi các giá trị của
các thành phần môi
trường

Phòng ngừa chủ yếu
bằng ngăn chặn
hành vi xả thải, chất
gây ô nhiễm vào
môi trường

Phòng ngừa chủ yếu
bằng cách ngăn chặn
hành vi khai thác, sử
dụng quá mức các
thành phần của môi
trường

Khắc phục : làm
sạch môi trường
bằng cách thu gom,
xử lý hoặc làm
loãng mức độ độc
hại của các chất gây
ô nhiễm môi trừơng

Khắc phục : phục hồi
lại số lượng, chất
lượng của các thành
phần môi trường

...
Phân biệt ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và sự cố môi trường ( thông
thường sẽ so sánh theo cặp)
Tiêu chí Ô nhiễm môi trường Suy thoái môi trường Sự cố môi trường
Khái
niệm
Là sự biến đổi của
các thành phần môi
trường không phù
hợp với tiêu chuẩn
môi trường gây ảnh
hưởng xấu tới con
người và sinh vật
Là sự suy giảm về
chất lượng và số
lượng, thành phần
môi trường gây ảnh
hưởng xấu tới con
người và sinh vật
Là tai biến hoặc rủi
ro xảy ra trong quá
trình hoạt động của
con người hoặc biến
đổi bất thường của
thiên nhiên, gây ô
nhiễm, suy thoái
hoặc biến đổi môi
trường nghiêm trọng
Mối quan
hệ qua lại
Suy thoái môi
trường, sự cố môi
trường đều là một
trong những nguyên
nhân gây ô nhiễm
môi trường
ô nhiễm môi trường,
sự cố môi trường có
thể là nguyên nhân
gây ra suy thoái môi
trường
Nguyên
nhân
Bắt nguồn từ hành
vi đưa vào môi
trường chất độc hại,
chất gây ô nhiễm
môi trường
Bắt nguồn từ hành vi
lấy đi các giá trị sinh
thái của các thành
phần môi trường, làm
suy giảm chất lượng
của nguồn tài nguyên
Chủ yếu do yếu tố
thiên nhiên như đất
nông nghiệp bị ngập
mặn do sóng thần,
cháy rừng do sét
đánh
Trách
nhiệm
pháp lý
đối với
nguyên
nhân do
thiên
nhiên gây
ra
Không Không Phải chịu trách nhiệm
pháp lý nhất định
Cấp độ
thể hiện
Mức độ cấp tính cao
hơn thể hiện ở khía
cạnh ô nhiễm môi
trường có thể xảy ra
đột ngột, tức thì
trong một khoảng
Mức độ mãn tính cao
hơn do quá trình suy
thoái phải là kết quả
của một quá trình
thoái hóa cạn kiệt lâu
dài làm suy giảm,
So sánh ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và suy thoái môi trường - Trang 2
So sánh ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và suy thoái môi trường - Người đăng: phungthinhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
So sánh ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và suy thoái môi trường 9 10 617