Ktl-icon-tai-lieu

So sánh tính axit bazơ nhiệt độ sôi

Được đăng lên bởi nguyen-tai-sy1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 2 lần


Tài liệu Luyện thi Cao Đẳng, Đại Học Năm 2009 - Môn Hóa

Chuyên đề : So sánh nhiệt độ sôi, tính axít, tính bazơ.
1. So sánh nhiệt độ sôi
- liªn kÕt hi®ro : Nguyªn tö H mang mét phÇn ®iÖn tÝch d¬ng (δ+) cña nhãm –OH nµy khi ë gÇn
nguyªn tö O mang mét phÇn ®iÖn tÝch ©m (δ-) cña nhãm –OH kia th× t¹o thµnh mét liªn kÕt yÕu, biÓu
diÔn b»ng dÊu…. Trong nhiÒu trêng hîp, nguyªn tö H liªn kÕt céng ho¸ trÞ víi nguyªn tö F, O hoÆc N
thêng t¹o thªm liªn kÕt hi®ro víi c¸c nguyªn tö F, O hoÆc N kh¸c.
- Liên Kết Hiđro của AnCol:

- Liên Kết Hiđro axit cacboxylic

- Nhiệt độ s«i cña c¸c axit cacboxylic cao h¬n cña an®ehit, xeton vµ c¶ ancol cã cïng sè nguyªn tö
cacbon. Nguyªn nh©n lµ do sù ph©n cùc ë nhãm cacboxyl vµ sù t¹o thµnh liªn kÕt hi®ro liªn ph©n tö ë
axit mạnh hơn.
- Khi sè C của rượu , axit t¨ng lªn th× nhiệt độ sôi tăng.
2. TÝnh axit vµ ¶nh hëng cña nhãm thÕ:
- TÝnh axit lµ kh¶ n¨ng cho H+
- Trong d·y ®ång ®¼ng cña axitcacboxylic no ®¬n chøc HCOOH m¹nh nhÊt, ®é m¹nh gi¶m dÇn khi
sè nguyªn tö C t¨ng.
+ Khi cã thªm c¸c nhãm thÕ đẩy e ( (CH3)3C- > (CH3)2CH- > C2H5 - > CH3- > H-) g¾n vµo m¹ch C
cña axit th× lµm gi¶m tÝnh axit
+ Khi cã thªm c¸c nhãm thÕ hót e ( CN- >F- >Cl- >Br- >CH3O- >C6H5- >CH2=CH-…) g¾n vµo
m¹ch C cña axit th× lµm t¨ng tÝnh axit.
VÝ dô: CH3COOH < Cl-CH2COOH < F-CH2COOH
3. TÝnh baz¬ vµ ¶nh hëng cña nhãm thÕ:
- TÝnh baZ¥ lµ kh¶ n¨ng nhËn H+
+ Khi cã thªm c¸c nhãm thÕ hót e g¾n vµo m¹ch C cña axit th× lµm gi¶m tÝnh axit.
+ Khi cã thªm c¸c nhãm thÕ đẩy e g¾n vµo m¹ch C cña axit th× lµm t¨ng tÝnh axit
Bµi TËp
1.. Liªn kÕt hiđrô cña CH3OH trong dung dÞch níc lµ ph¬ng ¸n nµo ?
A.

... O − H ... O − H...
|
|
CH3
H

B.

... O − H ... O − H...
|
|
H
CH3

C.

... O − H ... O − H...
|
|
CH3
CH3

D. C¶ A, B, C

2.ChÊt nµo sau ®©y cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt ?
A. CH3 - CH2 - OH

B. CH3 - CH2 - CH2 - OH

C. CH3 - CH2 - Cl D.CH3 - COOH

3.So với các axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi
GV. Thaân Troïng Tuaán

Trang 1


A. Cao hơn

Tài liệu Luyện thi Cao Đẳng, Đại Học Năm 2009 - Môn Hóa

B. Thấp hơn

C. ngang bằng

D. không so sánh được

4.Sắp xếp thứ tự nhiệt độ sôi của các chất: ancol etylic, axit axetic, etyl axetat?
A. Ancol etylic < axit axetic < etyl axetat B. Etyl axetat < ancol etylic < axit axetic
C. Ancol etylic > axit axetic > etyl axetat D. Ancol etylic > etyl axetat > axit axetic
5. Nhiệt độ sôi của rượu etylic (1), rượu metylic (2), axeton (3) dimetyl ete (4) xếp theo trật
tự giảm dần là:
A. (1) > (2) > (3) > (4)

B....
Tài liệu Luyn thi Cao Đẳng, Đi Hc Năm 2009 - Môn Hóa
Chuyên đề : So sánh nhiệt độ sôi, tính axít, tính bazơ.
1. So sánh nhiệt độ sôi
- liªn kÕt hi®ro : Nguyªn H mang mét phÇn ®iÖn tÝch d¬ng (δ
+
) cña nhãm –OH nµy khi ë gÇn
nguyªn tö O mang mét phÇn ®iÖn tÝch ©m (δ
-
) cña nhãm –OH kia th× t¹o thµnh mét liªn kÕt yÕu, biÓu
diÔn b»ng dÊu. Trong nhiÒu trêng hîp, nguyªn tö H liªn kÕt céng ho¸ trÞ víi nguyªn tö F, O hoÆc N
thêng t¹o thªm liªn kÕt hi®ro víi c¸c nguyªn tö F, O hoÆc N kh¸c.
- Liên Kết Hiđro của AnCol:
- Liên Kết Hiđro axit cacboxylic
- Nhiệt đ s«i cña c¸c axit cacboxylic cao h¬n cña an®ehit, xeton vµ c¶ ancol cã cïng sè nguyªn
cacbon. Nguyªn nh©n lµ do sù ph©n cùc ë nhãm cacboxyl vµ sù t¹o thµnh liªn kÕt hi®ro liªn ph©n tö ë
axit mạnh hơn.
- Khi sè C của rượu , axit t¨ng lªn th× nhiệt độ sôi tăng.
2. TÝnh axit vµ ¶nh hëng cña nhãm thÕ:
- TÝnh axit lµ kh¶ n¨ng cho H
+
- Trong d·y ®ång ®¼ng cña axitcacboxylic no ®¬n chøc HCOOH m¹nh nhÊt, ®é m¹nh gi¶m dÇn khi
sè nguyªn tö C t¨ng.
+ Khi cã thªm c¸c nhãm thÕ đẩy e ( (CH
3
)
3
C- > (CH
3
)
2
CH- > C
2
H
5
- > CH
3
- > H-) g¾n vµo m¹ch C
cña axit th× lµm gi¶m tÝnh axit
+ Khi thªm c¸c nhãm thÕ hót e ( CN- >F- >Cl- >Br- >CH3O- >C6H5- >CH2=CH-) g¾n vµo
m¹ch C cña axit th× lµm t¨ng tÝnh axit.
VÝ dô: CH
3
COOH < Cl-CH
2
COOH < F-CH
2
COOH
3. TÝnh baz¬ vµ ¶nh hëng cña nhãm thÕ:
- TÝnh baZ¥ lµ kh¶ n¨ng nhËn H
+
+ Khi cã thªm c¸c nhãm thÕ hót e g¾n vµo m¹ch C cña axit th× lµm gi¶m tÝnh axit.
+ Khi cã thªm c¸c nhãm thÕ đẩy e g¾n vµo m¹ch C cña axit th× lµm t¨ng tÝnh axit
Bµi TËp
1.. Liªn kÕt hiđrô cña CH
3
OH trong dung dÞch níc lµ ph¬ng ¸n nµo ?
A.
3
... O H ... O H...
| |
CH H
B.
3
... O H ... O H...
| |
H CH
C.
3 3
... O H ... O H...
| |
CH CH
D. C¶ A, B, C
2.ChÊt nµo sau ®©y cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt ?
A. CH
3
- CH
2
- OH B. CH
3
- CH
2
- CH
2
- OH C. CH
3
- CH
2
- Cl D.CH
3
- COOH
3.So với các axitancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi
GV. Thaân Troïng Tuaán
Trang 1
So sánh tính axit bazơ nhiệt độ sôi - Trang 2
So sánh tính axit bazơ nhiệt độ sôi - Người đăng: nguyen-tai-sy1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
So sánh tính axit bazơ nhiệt độ sôi 9 10 205