Ktl-icon-tai-lieu

sổ tay hóa học phổ thông

Được đăng lên bởi kieushoa12
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 3485 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG THPT SƠN ĐỘNG SỐ 3
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BỘ MÔN HÓA HỌC
......…..... Z 	 Y .................

ĐỒNG ĐỨC THIỆN

SỔ TAY HÓA HỌC
TRUNG HỌC

S¬n §éng, Ngµy 01

th¸ng 08

n¨m 2007

TRANG

MỤC LỤC
2. Quá trình hoà tan

16

3. Độ tan của các chất

16

4. Tinh thể ngậm nước

16

Chương 2: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

5. Nồng độ dung dịch

16

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

II. Sự điện li

17
17

TRANG
Phần I: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1

I. Cấu tạo nguyên tử:

6

1. Định nghĩa

1. Hạt nhân

6

2. Sự điện li của axit, bazơ, muối trong

2. Phản ứng hạt nhân

6

dung dịch nước

17

3. Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử

6

3. Chất điện li mạnh và chất điện li yếu

18

4. Độ điện li α

19

5. Quan hệ giữa độ điện li α và hằng số điện li

19

6. Axit – bazơ

19

4. Cấu hình electron và sự phân bố
electron theo obitan

7

5. Năng lượng ion hoá, ái lực với
electron, độ âm điện.

8

7. Sự điện li của nước

21

II. Định luật tuần hoàn _ Bảng HTTH

8

8. Sự thuỷ phân của muối

22

1. Định luật tuần hoàn

8

9. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện li 22

2. Bảng hệ thống tuần hoàn

8

III. Sự điện phân

23

3. Chu kỳ

9

1. Định nghĩa

23

4. Nhóm và phân nhóm

9

2. Điện phân hợp chất nóng chảy

23

5. Ý nghĩa của bảng HTTH

9

3. Điện phân dung dịch nước

24

4. Công thức Farađây

26

Chương 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC
1. Liên kết ion

11

Chương 6: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

2. Liên kết cộng hóa trị

11

1. Số oxi hoá

27

3. Liên kết cho - nhận (liên kết phối trí)

11

2. Định nghĩa

27

12

3. Cân bằng phương trình phản ứng

5. Liên kết hiđro

12

oxi hoá - khử

6. Sự lai hoá các obitan

13

4. Một số dạng phản ứng oxi hoá - khử đặc biệt 28

4. Liên kết

σ

và liên kết π

27

Chương 4: CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CHẤT KHÍ

Phần II: HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

I. Định luật Avôgađrô.

14

Chương 1: CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA 30

1. Nội dung

14

1. Cấu tạo nguyên tử

30

2. Hệ quả

14

2. Tính chất vật lý

30

II. Phương trình khí lý tưởng

14

3. Tính chất hoá học

30

5. Trạng thái tự nhiên

31

III. Hỗn hợp khí
1. Áp suất riêng của chất khí trong hỗn hợp

14

4. Ứng dụng và điều chế clo

31

2. Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí

15

6. Hợp chất

31

Chương 5: DUNG DỊCH - SỰ ĐIỆN LI – ĐIỆN

Chương 2: OXI – LƯU HUỲNH

33

PHÂN

16

I. Oxi

33

I. Dung dịch

16

1. Cấu tạo nguyên tử

33

1. Định nghĩa

16

2. Tính chất vật lý

33

3. Tính chất hoá học

33

4. Điều chế

33

7. Điều chế kim loại

54

5. Trạng thái tự nhiên

33

8. Hợp chất của kim loại

55

II. Lưu huỳnh...
TRƯỜNG THPT SƠN ĐỘNG S 3
T KHOA HC T NHIÊN
B MÔN HÓA HC
......…..... Z Y .................
ĐỒNG ĐỨC THIN
S TAY HÓA HC
TRUNG HC
sổ tay hóa học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sổ tay hóa học phổ thông - Người đăng: kieushoa12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
sổ tay hóa học phổ thông 9 10 682