Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay tra cứu cung cắp điện

Được đăng lên bởi xuanha8722
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 6102 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tra cuu thiet bi dien
Phô lôc 1
ThiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn
B¶ng Néi dung Trang
1-1 C¸c hÖ sè tÝnh to¸n cña c¸c nhãm thiÕt bÞ ®iÖn 4
1-2 Gi¸ trÞ k
sd
ϕ
cos
cña c¸c hé tiªu thô ®iÖn 7
1-3
TrÞ sè trung b×nh cña hÖ sè k
nc
, cosϕ vµ T
max
cña mét sè xÝ nghiÖp
8
1-4 SuÊt phô t¶i cña mét sè ph©n xëng 8
1-5 SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng cña mét sè ph©n xëng (dïng ®Ìn sîi ®èt) 8
1-6 TrÞ sè trung b×nh k
sd
ϕ
cos
cña c¸c nhãm thiÕt bÞ 9
1-7 SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng cho c¸c khu vùc 10
1-8 trÞ sè trung b×nh k
nc
,
ϕ
cos
cña mét ph©n xëng 10
1-9 trÞ sè trung b×nh T
max
ϕ
cos
cña c¸c xÝ nghiÖp 11
H×nh 1 Nh÷ng ®êng cong biÓu thÞ gi¸ trÞ K
max
theo n
hq
vµ K
sd
11
H×nh 2 §å thÞ n
hq*
= f(n
*
, P
*
) ®Ó x¸c ®Þnh sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶ 11
1-10 B¶ng tÝnh n
hq*
theo n
*
vµ P
*
12
1-11 B¶ng tra trÞ sè K
max
theo K
sd
vµ n
hq
13
1-12
Tñ ph©n phèi ®éng lùc lo¹i СП-58 do Liªn X« chÕ t¹o
14
1-13
Tñ ph©n phèi ®éng lùc lo¹i СП-62 vµ СПY-62 do Liªn X« chÕ t¹o
14
1-13b
Tñ ph©n phèi ®iÖn ¸p thÊp lo¹i ПP do Liªn X« chÕ t¹o
15
1-14 M¸y biÕn ¸p ba pha hai cuén d©y do Liªn X« chÕ t¹o 16
1-15 M¸y biÕn ¸p ba pha hai cuén d©y do ViÖt Nam chÕ t¹o 17
1-16 Th«ng sè kü thuËt m¸y biÕn ¸p ph©n phèi do ABB chÕ t¹o 18
1-17 Gi¸ tiÒn m¸y biÕn ¸p ph©n phèi 3 pha do ViÖt Nam chÕ t¹o 19
1-18 M¸y biÕn ¸p ph©n phèi 35/0,4 kV, ®iÖn ¸p ®iÒu chØnh
%,52x2
±
do
ABB chÕ t¹o
20
1-19 M¸y biÕn ¸p ba pha hai d©y quÊn do Nhµ m¸y ThiÕt bÞ ®iÖn chÕ t¹o
(THIBIDI)
20
1-20 M¸y biÕn ¸p ph©n phèi hai cÊp ®iÖn ¸p do c«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng
Anh chÕ t¹o
21
1-21 M¸y biÕn ¸p trung gian
22635
÷
/
kV do c«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng
Anh chÕ t¹o
23
1-22 M¸y biÕn ®iÖn ¸p ®o lêng do Siemens chÕ t¹o 24
1-23 M¸y biÕn ®iÖn ¸p ®o lêng do Liªn X« chÕ t¹o 25
1-24 M¸y biÕn dßng ®iÖn h¹ ¸p
V 600U
do C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn chÕ t¹o 26
1-25 M¸y biÕn dßng ®iÖn trung ¸p do C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn chÕ t¹o 27
1-26 M¸y biÕn dßng ®iÖn trung ¸p do Siemens chÕ t¹o 28
1-27 M¸y biÕn dßng ®iÖn do Liªn X« chÕ t¹o 29
1-28 M¸y biÕn dßng ®iÖn tõ
50035
÷
kV ®Æt ngoµi trêi do Liªn X« chÕ t¹o 32
1-29
M¸y biÕn dßng thø tù kh«ng kiÓu c¸p TНП do Liªn X« chÕ t¹o
32
1-30 M¸y biÕn dßng víi ®iÖn ¸p trªn 1000V do Liªn x« chÕ t¹o 30
1-31 Th«ng sè kü thuËt cña c¸c lo¹i m¸y c¾t trung ¸p do Liªn X« chÕ t¹o 33
1-32 Th«ng sè kü thuËt cña c¸c lo¹i c¬ cÊu truyÒn ®éng ®iÖn tõ do Liªn X«
chÕ t¹o
34
Nguyen Hien Trung - 9:50 a7/p7 - 7/22/13
1
Sổ tay tra cứu cung cắp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay tra cứu cung cắp điện - Người đăng: xuanha8722
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Sổ tay tra cứu cung cắp điện 9 10 598