Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay Vật lý 12 (Nguyễn Quang Đông)

Được đăng lên bởi mrthai1984
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 4205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn

Mobile: 0974974888

NguyÔn Quang §«ng

Sæ tay

vËt lý 12
dµnh cho häc sinh «n thi tèt nghiÖp THPT vµ
luyÖn thi ®¹i häc

th¸I nguyªn - 2009

1

NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn

Mobile: 0974974888

Môc lôc
Trang
H−íng dÉn chuÈn bÞ thi vµ thi tr¾c

3

nghiÖm m«n vËt lý
CH¦¥NG I: dao ®éng c¬

5

CH¦¥NG II: sãng c¬ häc vµ sãng ©m

15

CH¦¥NG III: dßng ®iÖn xoay chiÒu

19

CH¦¥NG IV: dao ®éng vµ sãng ®iÖn tõ

26

CH¦¥NG V: sãng ¸nh s¸ng

29

CH¦¥NG VI: l−îng tö ¸nh s¸ng

33

CH¦¥NG VII: vËt lý h¹t nh©n

37

CH¦¥NG VIII: tõ vi m« ®Õn vÜ m«

42

CÊu tróc ®Ò thi TNTHPT vµ TS§H

47

Mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó tµi liÖu ®−îc hoµn chØnh h¬n
Email: nguyenquangdongtn@gmail.com. Mobile: 0974974888
2

NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn

Mobile: 0974974888

H−íng dÉn chuÈn bÞ thi vµ thi tr¾c nghiÖm m«n vËt lý
I. ChuÈn bÞ kiÕn thøc lµ quan träng nhÊt
Cã thÓ nãi ®èi víi h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, phÇn chuÈn bÞ kiÕn thøc lµ quan träng nhÊt, cã
thÓ nãi lµ kh©u quyÕt ®Þnh: “Cã kiÕn thøc lµ cã tÊt c¶”, cßn viÖc lµm quen víi h×nh thøc tr¾c nghiÖm lµ hÕt søc
®¬n gi¶n. Häc sinh nªn dïng 99% thêi gian cho chuÈn bÞ kiÕn thøc vµ chØ cÇn 1% lµm quen víi h×nh thøc thi
tr¾c nghiÖm.
1. C©u tr¾c nghiªm ®−îc sö dông lµ lo¹i c©u tr¾c nghiÖm nhiÒu lùa chän, ®©y lµ lo¹i c©u tr¾c nghiªm gåm 2
phÇn:
PhÇn më ®Çu (c©u dÉn): Nªu néi dung vÊn ®Ò vµ c©u hái ph¶i tr¶ lêi.
PhÇn th«ng tin: Nªu c¸c c©u tr¶ lêi ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Trong c¸c ph−¬ng ¸n nµy, chØ cã duy nhÊt mét
ph−¬ng ¸n ®óng, häc sinh ph¶i chØ ra ®−îc ph−¬ng ¸n ®óng ®ã.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sÏ sö dông lo¹i c©u tr¾c nghiÖm cã 4 lùa chän: A, B, C vµ D vµ cã duy nhÊt mét
ph−¬ng ¸n ®óng. C¸c ph−¬ng ¸n kh¸c ®−îc ®−a vµo cã t¸c dông “g©y nhiÔu” ®èi víi thÝ sinh.
2. Néi dung c©u tr¾c nghiÖm cã thÓ lµ lý thuyÕt hoÆc bµi to¸n.
3. §Ò thi gåm nhiÒu c©u, r¶i kh¾p ch−¬ng tr×nh VËt lý líp 12, kh«ng cã träng t©m, do ®ã cÇn häc toµn bé néi
dung cña ch−¬ng tr×nh m«n häc (Theo h−íng dÉn «n tËp cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o), kh«ng ®−îc bá qua mét
néi dung nµo, tr¸nh ®o¸n “tñ”, häc “tñ”. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i lµ häc thuéc lßng toµn bé c¸c bµi lý thuyÕt,
thuéc tõng c©u tõng ch÷ nh− trong viÖc thi tù luËn tr−íc ®©y. Häc ®Ó thi tr¾c nghiÖm ph¶i hiÓu kÜ néi dung c¸c
kiÕn thøc c¬ b¶n, ghi nhí nh÷ng ®Þnh luËt, ®Þnh nghÜa, nguyªn lý, c«ng thøc, tÝnh chÊt, øng dông c¬ b¶n ... Ph¶i
n¾m v÷ng kÜ n¨ng gi¶i c¸c d¹ng bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch bµi tËp.
4. Mét sè lo¹i c©u tr¾c nghiÖm m«n vËt lý th−êng gÆp:
a....
NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn Mobile: 0974974888
1
NguyÔn Quang §«ng
Sæ tay
vËt lý 12
dµnh cho häc sinh «n thi tèt nghiÖp THPT vµ
luyÖn thi ®¹i häc
th¸I nguyªn - 2009
Sổ tay Vật lý 12 (Nguyễn Quang Đông) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay Vật lý 12 (Nguyễn Quang Đông) - Người đăng: mrthai1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Sổ tay Vật lý 12 (Nguyễn Quang Đông) 9 10 177