Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay vật lý 12

Được đăng lên bởi no1vipboy9x
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3926 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nguyễn Quang Đông

Sổ tay

vật lý 12
dành cho học sinh
ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học

tháI nguyên - 2011

Nguyễn Quang Đông. ĐH Thái Nguyên

Mobile: 0974974888

Mục lục
Trang
Cấu trúc đề thi TNTHPT và TSĐH
H−ớng dẫn chuẩn bị thi và thi trắc

2
3

nghiệm môn vật lý
CHƯƠNG I: dao động cơ

5

CHƯƠNG II: sóng cơ và sóng âm

17

CHƯƠNG III: dòng điện xoay chiều

21

CHƯƠNG IV: dao động và sóng điện từ

28

CHƯƠNG V: sóng ánh sáng

31

CHƯƠNG VI: l−ợng tử ánh sáng

35

CHƯƠNG VII: vật lý hạt nhân

39

CHƯƠNG VIII: từ vi mô đến vĩ mô

45

NGUYỄN QUANG ĐễNG – ĐH THÁI NGUYấN
Email: nguyenquangdongtn@gmail.com. Mobile: 0974.974.888
1

Nguyễn Quang Đông. ĐH Thái Nguyên

Mobile: 0974974888

CẤU TRÚC ĐỀ THI TS ĐH, CĐ

CẤU TRÚC ĐỀ THI TN THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 cõu]

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 cõu]

Nội dung

Số cõu

Nội dung

Số cõu

Dao động cơ

7

Dao động cơ

6

Súng cơ

4

Súng cơ

4

Dũng điện xoay chiều

9

Dũng điện xoay chiều

7

Dao động và súng điện từ

4

Dao động và súng điện từ

2

Súng ỏnh sỏng

5

Súng ỏnh sỏng

5

Lượng tử ỏnh sỏng

5

Lượng tử ỏnh sỏng

3

Hạt nhõn nguyờn tử

Hạt nhõn nguyờn tử

6

5

Từ vi mụ đến vĩ mụ

Từ vi mụ đến vĩ mụ

II. PHẦN RIấNG [10 cõu]

II. PHẦN RIấNG [8 cõu]:
Thớ sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần A hoặc B)

Thớ sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trỡnh Chuẩn [8 cõu]

A. Theo chương trỡnh Chuẩn [10 cõu]
Chủ đề

Số cõu

Chủ đề

Dao động cơ

Dao động cơ

Súng cơ và súng õm

Số cõu

Súng cơ và súng õm
6

Dũng điện xoay chiều

Dũng điện xoay chiều

4

Dao động và súng điện từ

Dao động và súng điện từ

Súng ỏnh sỏng
Súng ỏnh sỏng

Lượng tử ỏnh sỏng

Lượng tử ỏnh sỏng

4

Hạt nhõn nguyờn tử

4
Hạt nhõn nguyờn tử

Từ vi mụ đến vĩ mụ

Từ vi mụ đến vĩ mụ
B. Theo chương trỡnh Nõng cao [8 cõu]

B. Theo chương trỡnh Nõng cao [10 cõu]
Chủ đề
Động lực học vật rắn

Chủ đề

Số cõu

Động lực học vật rắn

4

4

Dao động cơ

Dao động cơ

Súng cơ

Súng cơ

Dao động và súng điện từ

Dao động và súng điện từ

Dũng điện xoay chiều

Dũng điện xoay chiều
Súng ỏnh sỏng

Số cõu

Súng ỏnh sỏng
6

Lượng tử ỏnh sỏng

Lượng tử ỏnh sỏng

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Hạt nhõn nguyờn tử

Hạt nhõn nguyờn tử

Từ vi mụ đến vĩ mụ

Từ vi mụ đến vĩ mụ

2

4

Nguyễn Quang Đông. ĐH Thái Nguyên

Mobile: 0974974888

H−ớng dẫn chuẩn bị thi và thi trắc nghiệm môn vật lý
I. Chuẩn bị kiến thức là quan trọng nhất
Có thể nói đối với hình thức th...
Nguy
Ô
n Quang §«ng
Sæ tay
vËt lý 12
dµnh cho häc sinh
«n thi tèt nghiÖp THPT vµ luyÖn thi ®¹i häc
th¸I nguyªn - 2011
Sổ tay vật lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay vật lý 12 - Người đăng: no1vipboy9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Sổ tay vật lý 12 9 10 336