Ktl-icon-tai-lieu

Soạn câu hỏi ôn tập vật lí

Được đăng lên bởi Huỳnh Bảo An
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SOẠN CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT LÍ
Câu 1: Giải:
Công thực hiện của người đó là:
ADCT: A= F.s=1200.20=24000J
Công suất của người đó là:
ADCT:  = A : t = 24000:900=26,(6)W
Vậy  = 26,(6)
Câu 2: Giải:
Vì công thực hiện của người và xáng cuốc bằng nhau khi di chuyển 20m3 cát từ dưới ghe
lên bờ nên:
Công thực hiện của người là: A1: t1 =A1 : 8 (J)
Công thực hiện của xáng cuốc là: A2 : t2= A2:0,5 (J)
Mà A1 = A2 nên A2 : 0,5 > A1 : 8
Hay : công suất của xáng cuốc lớn hơn
Câu 3:Giải:
Công của người kéo là:
ADCT: A = F.s= P.h=F.h=180.8=1440J
Công suất của người kéo là:
ADCT:= A : t = 1440: (1:12)=1440:1x12=17280W=17,28kW
Vậy A=1440J ; = 17,28 kW
Câu 4: Giải:
Dùng hệ thống ròng rọc động thì được lợi hai lần về lực nhưng lại thiệt hai lần về đường
đi, nghĩa là không được lợi gì về công nên:
Chiều dài dây dẫn phải kéo là
s = 2.h = 2.10 = 20 (m)
Công lực kéo là:
ADCT: A=F.s= 0,25 x 20 = 5J
Vậy F=025N ; s = 20m ; A= 5J
Câu 5:Giải:
Công thực hiện của người này là:
ADCT: A=F.s=20.1000=20000J
Thời gian người này thực hiện là:
Từ công thức: V=s:t => t=s:V=1000:2= 500(s)
Công suất của người này thực hiện là:
ADCT: =A:t=20000:500=40N
Vậy: A=20000J ; =40W
Câu 6: Tóm tắt
m = 2400g = 2,4kg
l= 15m
h=1,8m
Fc = 36N
Tính A= …J
Giải
Công trực tiếp nâng vật là:

ADCT : A1 = F.s = P.h =10m.h= 10.2,4.1,8=43,2J
Công kéo vật bằng mặt phẳng nghiêng là:
ADCT: A2 = Fc . l = 36.15=540J
Công của người kéolà:
A = A1 +A2 = 43,2 + 540 = 583,2J
Vậy A = 583,2 J

HẾT

...
SOẠN CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT LÍ
Câu 1: Giải:
Công thực hiện của người đó là:
ADCT: A= F.s=1200.20=24000J
Công suất của người đó là:
ADCT:
= A : t = 24000:900=26,(6)W
Vậy
= 26,(6)
Câu 2: Giải:
Vì công thực hiện của người và xáng cuốc bằng nhau khi di chuyển 20m3 cát từ dưới ghe
lên bờ nên:
Công thực hiện của người là: A1: t1 =A1 : 8 (J)
Công thực hiện của xáng cuốc là: A2 : t2= A2:0,5 (J)
Mà A1 = A2 nên A2 : 0,5 > A1 : 8
Hay : công suất của xáng cuốc lớn hơn
Câu 3:Giải:
Công của người kéo là:
ADCT: A = F.s= P.h=F.h=180.8=1440J
Công suất của người kéo là:
ADCT:= A : t = 1440: (1:12)=1440:1x12=17280W=17,28kW
Vậy A=1440J ; = 17,28 kW
Câu 4: Giải:
Dùng hệ thống ròng rọc động thì được lợi hai lần về lực nhưng lại thiệt hai lần về đường
đi, nghĩa là không được lợi gì về công nên:
Chiều dài dây dẫn phải kéo là
s = 2.h = 2.10 = 20 (m)
Công lực kéo là:
ADCT: A=F.s= 0,25 x 20 = 5J
Vậy F=025N ; s = 20m ; A= 5J
Câu 5:Giải:
Công thực hiện của người này là:
ADCT: A=F.s=20.1000=20000J
Thời gian người này thực hiện là:
Từ công thức: V=s:t => t=s:V=1000:2= 500(s)
Công suất của người này thực hiện là:
ADCT: =A:t=20000:500=40N
Vậy: A=20000J ; =40W
Câu 6: Tóm tắt
m = 2400g = 2,4kg
l= 15m
h=1,8m
Fc = 36N
Tính A= …J
Giải
Công trực tiếp nâng vật là:
Soạn câu hỏi ôn tập vật lí - Trang 2
Soạn câu hỏi ôn tập vật lí - Người đăng: Huỳnh Bảo An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Soạn câu hỏi ôn tập vật lí 9 10 854