Ktl-icon-tai-lieu

Soạn ma trận đề thi chương Cơ học Vật lý 6

Được đăng lên bởi Nguyễn Hà Ngọc Viên
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC KÌ I
Học kì I: 19 tuần, 18 tiết.
Chương I
Cơ học

Nội dung
Bài 1. Đo độ dài
Bài 2. Đo độ dài
Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
Bài 4. Đo thể tích chất rắn không
thấm nước
Bài 4. Khối lượng. Đo khối lượng
Bài 5. Lực. Hai lực cân bằng (Kiểm
tra 15’)
Bài 6. Tìm hiểu kết quả tác dụng của
lực
Bài 7. Trọng lực. Đơn vị lực
Kiểm tra 1 tiết
Bài 8. Lực đàn hồi
Bài 10. Lực kế. Phép đo lực. Trọng
lượng và khối lượng
Bài 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng
riêng
Bài 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng
riêng (tiếp theo)
Thực hành và kiểm tra thực hành
1

Phần giảm tải

Tiết
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bỏ mục III

13
14

Đo khối lượng riêng của sỏi
Bài 12. Máy cơ đơn giản
Bài 14. Mặt phẳng nghiêng
Ôn tập
Kiểm tra học kì I

15
16
17
18

Phần I. Hệ thống mục tiêu môn học
Mục tiêu

MỤC TIÊU CHI TIẾT

Bậc 1 (Nhận biết)

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

(thông hiểu)

(Vận dụng bậc thấp)

(Vận Dụng bậc cao)

2. Xác định được GHĐ .
và ĐCNN của dụng cụ đo
độ dài, đo thể tích.
3. Xác định được độ dài
trong một số tình huống
thông thường.

CHỦ ĐỀ
1. Nêu được một số dụng cụ
1. Đo độ dài. Đo đo độ dài, đo thể tích với GHĐ
và ĐCNN của chúng.
thể tích

4. Đo được thể tích một 5. Xác định được thể
tích vật rắn không thấm
lượng chất lỏng.
nước bằng bình chia độ,
bình tràn.

2

Mục tiêu

MỤC TIÊU CHI TIẾT

Bậc 1 (Nhận biết)
2. Khối lượng và
lực
a) Khối lượng
b) Khái niệm lực
c) Lực đàn hồi
d) Trọng lực
e) Trọng lượng
riêng. Khối lượng
riêng

6. Nêu được khối lượng của
một vật cho biết lượng chất tạo
nên vật.
7. Nêu được cách xác định
khối lượng riêng của một chất.
8. Nêu được ví dụ về tác dụng
đẩy, kéo của lực.
9. Nêu được ví dụ về một số
lực. Nêu đơn đơn vị đo của
lực.
10. Nhận biết được lực đàn hồi
là lực của vật bị biến dạng tác
dụng lên vật làm nó biến dạng.
11. Nêu được trọng lực là lực
hút của Trái Đất tác dụng lên
vật và độ lớn của nó được gọi
là trọng lượng.
12. Phát biểu được định nghĩa
khối lượng riêng (D), trọng
lượng riêng (d) và viết được
công thức tính các đại lượng
này. Nêu được đơn vị đo khối
lượng riêng và đo trọng lượng

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

(thông hiểu)

(Vận dụng bậc thấp)

(Vận Dụng bậc cao)

13. Nêu được ví dụ về tác
dụng của lực làm vật biến
dạng hoặc biến đổi chuyển
động (nhanh dần, chậm dần,
đổi hướng).
14. So sánh được độ mạnh,
yếu của lực dựa vào tác dụng
làm biến dạng nhiều hay ít.
15. Viết được công thức tính
trọng lượng P = 10m, nêu
được ý nghĩa và đơn vị đo P,
m.

16. Nêu được ví dụ về vật
đứng yên dưới tác dụng
của hai lực cân bằng và
chỉ ra được phương,
chiều, độ mạnh...
HỌC KÌ I
Học kì I: 19 tuần, 18 tiết.
Nội dung Phần giảm tải Tiết
Chương I
Cơ học
Bài 1. Đo độ dài 1
Bài 2. Đo độ dài 2
Bài 3. Đo thể tích chất lỏng 3
Bài 4. Đo thể tích chất rắn không
thấm nước
4
Bài 4. Khối lượng. Đo khối lượng 5
Bài 5. Lực. Hai lực cân bằng (Kiểm
tra 15’)
6
Bài 6. Tìm hiểu kết quả tác dụng của
lực
7
Bài 7. Trọng lực. Đơn vị lực 8
Kiểm tra 1 tiết 9
Bài 8. Lực đàn hồi 10
Bài 10. Lực kế. Phép đo lực. Trọng
lượng và khối lượng
11
Bài 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng
riêng
12
Bài 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng
riêng (tiếp theo)
Bỏ mục III 13
Thực hành và kiểm tra thực hành 14
1
Soạn ma trận đề thi chương Cơ học Vật lý 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Soạn ma trận đề thi chương Cơ học Vật lý 6 - Người đăng: Nguyễn Hà Ngọc Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Soạn ma trận đề thi chương Cơ học Vật lý 6 9 10 717