Ktl-icon-tai-lieu

Sóng ánh sáng

Được đăng lên bởi anhchangwin
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 91 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT LÝ 12 - TÁN SẮC ÁNH SÁNG – BÀI TẬP TỰ LUẬN
0
Câu 1.
Mét l¨ng kÝnh cã tiÕt diÖn th¼ng lµ tam gi¸c ABC cã gãc chiÕt quang A  60 , chiÕt suÊt cña
l¨ng kÝnh ®èi víi tia tÝm vµ tia ®á lÇn l-ît lµ nt  1,54 vµ nd  1,5 .

1) Mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng hÑp tíi mÆt bªn AB (gÇn A) d-íi gãc tíi i1  60 0 . TÝnh gãc hîp bëi
hai tia giíi h¹n lã ra khái mÆt bªn AC.
2) B©y giê thay ®æi gãc tíi cña chïm ¸nh s¸ng tr¾ng chiÕu vµo l¨ng kÝnh sao cho gãc lÖch øng víi
tia mµu vµng (cã chiÕt suÊt nv  1,52 ) lµ cùc tiÓu. TÝnh gãc hîp bëi hai tia giíi h¹n lã ra khái
mÆt bªn AC.
0
0
§S: 1) 3,2 , 2) 3,5 .
0
Câu 2.
Mét l¨ng kÝnh thuû tinh cã gãc chiÕt quang A  6 chiÕt suÊt cña nã ®èi tia tÝm vµ tia ®á lÇn
l-ît lµ nt  1,6644 vµ nd  1,6552 . ChiÕu mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng hÑp vµo mÆt bªn AB cña l¨ng
kÝnh theo ph-¬ng vu«ng gãc víi mÆt ®ã rÊt gÇn A. Høng chïm tia lã b»ng mµn ¶nh E song song víi AB
vµ c¸ch AB mét kho¶ng 1 m (xem h×nh).
1) TÝnh gãc hîp bëi hai tia lã mµu ®á vµ tÝm.
2) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 vÖt s¸ng mµu ®á vµ mµu tÝm trªn mµn.
0
§S: 1) 0,055 , 2) 0,0968 cm .

0
Câu 3.
Mét m¸y quang phæ cã l¨ng kÝnh thuû tinh gãc chiÕt quang A  60 . ChiÕu ®ång thêi c¸c bøc
x¹ 1 ,  2 vµo m¸y quang phæ. BiÕt chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c bøc x¹ 1 ,  2 lÇn l-ît lµ:

n1  1,414 vµ n2  1,732 . L¨ng kÝnh ®-îc ®Æt sao cho bøc x¹  2 cho gãc lÖch cùc tiÓu.
1) TÝnh gãc tíi cña chïm s¸ng tíi l¨ng kÝnh vµ gãc lÖch qua l¨ng kÝnh øng víi  2 .
2) Muèn cho gãc lÖch øng víi  1 ®¹t cùc tiÓu th× ph¶i quay l¨ng kÝnh mét gãc bao nhiªu? Theo
chiÒu nµo?
0
§S: 1) Gãc tíi i1  60 0 , gãc lÖch cùc tiÓu øng víi  2 lµ Dmin  60 , 2) Ng-îc chiÒu kim ®ång hå
0

mét gãc 15 .

Câu 4.
Hai l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang lÇn l-ît lµ A1  60 0 , A2  30 0 ®-îc ghÐp víi nhau nhh×nh vÏ, sao cho gãc C vu«ng, chiÕt suÊt cña hai l¨ng kÝnh phô thuéc b-íc sãng tÝnh theo c¸c c«ng thøc
sau ®©y:

n1  a1 





b1
b
, n2  a2  22
2



trong ®ã





a1  1,1 , b1  105 nm2 ;

a2  1,3

b2  5.10 4 nm2 .
Tán sắc quan thấu kính
Câu 5.

Mét thÊu kÝnh máng hai mÆt låi cïng b¸n kÝnh R1  R2  20 cm , chiÕt suÊt cña chÊt lµm

thÊu kÝnh ®èi víi tia ®á vµ tia tÝm lÇn l-ît lµ nd  1,63; nt  1,71. ChiÕu mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng
song song víi trôc chÝnh.
1) TÝnh kho¶ng c¸ch tõ tiªu ®iÓm øng víi tia ®á, tõ tiªu ®iÓm øng víi tia tÝm.
2) §Æt mét mµn ¶nh vu«ng gãc trôc chÝnh vµ ®i qua tiªu ®iÓm cña tia ®á tÝnh ®é réng cña vÖt s¸ng
trªn mµn. BiÕt thÊu kÝnh cã r×a lµ ®-êng trßn cã ®-êng kÝnh d  25 cm .

GMAIL: HONGM...
GMAIL: HONGMINHBKA
1
VẬT LÝ 12 - TÁN SẮC ÁNH SÁNG BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 1. Mét l¨ng kÝnh cã tiÕt diÖn th¼ng lµ tam gi¸c ABC cã gãc chiÕt quang
0
60A
, chiÕt suÊt cña
l¨ng kÝnh ®èii tia tÝm vµ tia ®á lÇn l-ît lµ
541,n
t
51,n
d
.
1) Mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng p tíi mÆt bªn AB (gÇn A) d-íi gãc tíi
0
1
60i
. TÝnh gãc hîp bëi
hai tia giíi h¹n lã ra khái mÆt bªn AC.
2) B©y giê thay ®æi gãc tíi cña chïm ¸nh s¸ng tr¾ng chiÕu vµo l¨ng kÝnh sao cho gãc lÖch øng víi
tia mµu vµng (cã chiÕt suÊt
521,n
v
) lµ cùc tiÓu. TÝnh gãc hîp bëi hai tia giíi h¹n lã ra khái
mÆt bªn AC.
§S: 1)
0
23,
, 2)
.
Câu 2. Mét l¨ng kÝnh thuû tinh cã gãc chiÕt quang
0
6A
chiÕt suÊt cña nã ®èi tia tÝm vµ tia ®á lÇn
l-ît
66441,n
t
65521,n
d
. ChiÕu mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng hÑp vµo mÆt bªn AB cña l¨ng
kÝnh theo ph-¬ng vu«ng gãc víi mÆt ®ã rÊt gÇn A. Høng chïm tia lã b»ng mµn ¶nh E song song víi AB
vµ c¸ch AB mét kho¶ng
m1
(xem h×nh).
1) TÝnh gãc hîp bëi hai tia lã mµu ®á vµ tÝm.
2) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 vÖt s¸ng mµu ®á vµ mµu tÝm trªn mµn.
§S: 1)
0
0550,
, 2)
cm,09680
.
Câu 3. Mét m¸y quang phæ l¨ng kÝnh thuû tinh gãc chiÕt quang
0
60A
. ChiÕu ®ång thêi c¸c bøc
21
,
vµo m¸y quang phæ. BiÕt chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c bøc
21
,
lÇn l-ît lµ:
4141
1
,n
7321
2
,n
. L¨ng kÝnh ®-îc ®Æt sao cho bøc x¹
2
cho gãc lÖch cùc tiÓu.
1) TÝnh gãc tíi cña chïm s¸ng tíi l¨ng kÝnh vµ gãc lÖch qua l¨ng kÝnh øng víi
2
.
2) Muèn cho gãc lÖch øng víi
1
®¹t cùc tiÓu th× ph¶i quay l¨ng kÝnh mét gãc bao nhiªu? Theo
chiÒu nµo?
§S: 1) Gãc tíi
0
1
60i
, gãc lÖch cùc tiÓu øng víi
2
0
60
min
D
, 2) Ng-îc chiÒu kim ®ång
mét gãc
0
15
.
Câu 4. Hai l¨ng kÝnh gãc chiÕt quang lÇn l-ît
0
2
0
1
3060 A,A
®-îc ghÐp víi nhau nh-
h×nh vÏ, sao cho gãc C vu«ng, chiÕt suÊt cña hai l¨ng kÝnh phô thuéc b-íc sãng tÝnh theo c¸c c«ng thøc
sau ®©y:
2
1
11
b
an
,
2
2
22
b
an
trong ®ã
11
1
,a
,
;nmb
25
1
10
31
2
,a
24
2
105 nm.b
.
Tán sắc quan thấu kính
Câu 5. Mét thÊu kÝnh máng hai mÆt låi cïng b¸n kÝnh
cmRR 20
21
, chiÕt suÊt cña chÊt lµm
thÊu kÝnh ®èi víi tia ®á tia tÝm lÇn l-ît
71,1;63,1
td
nn
. ChiÕu mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng
song song víi trôc chÝnh.
1) TÝnh kho¶ng c¸ch tõ tiªu ®iÓm øng víi tia ®á, tõ tiªu ®iÓm øng víi tia tÝm.
2) §Æt mét mµn ¶nh vu«ng gãc trôc chÝnh vµ ®i qua tiªu ®iÓm cña tia ®á tÝnh ®é réng cña vÖt s¸ng
trªn mµn. BiÕt thÊu kÝnh cã r×a lµ ®-êng trßn cã ®-êng kÝnh
cmd 25
.
Sóng ánh sáng - Trang 2
Sóng ánh sáng - Người đăng: anhchangwin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sóng ánh sáng 9 10 240