Ktl-icon-tai-lieu

Sóng cơ

Được đăng lên bởi DarkPrince My
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG II: SÓNG CƠ
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ:
I.SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ :
1.Sóng cơ- Định nghĩa- phân loại
+ Sóng cơ là những dao động lan truyền trong môi trường .
+ Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động
xung quanh vị trí cân bằng cố định.
+ Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền
sóng. Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.
+ Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
Ví dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo.

2.Các đặc trưng của một sóng hình sin
+ Biên độ của sóng A: là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
+ Chu kỳ sóng T: là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường sóng truyền qua.
+ Tần số f: là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sóng : f =

1
T

+ Tốc độ truyền sóng v : là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường .

v
.
f

+ Bước sóng : là quảng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ.  = vT =

+Bước sóng  cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.
+Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là
+Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương

λ
truyền sóng mà dao động vuông pha là
.
4
+Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương
truyền sóng mà dao động cùng pha là: k.
+Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương

λ
truyền sóng mà dao động ngược pha là: (2k+1) .
2
+Lưu ý: Giữa n đỉnh (ngọn) sóng có (n - 1) bước sóng.
3. Phương trình sóng:
a.Tại nguồn O:

2λ
λ
A

E
B
C

c.Tổng quát:Tại điểm O: uO = Acos(t + j).
d.Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng.

I
Phương truyền sóng

H

F

D

J


2

G

3

u

uO =Aocos(t)

b.Tại M trên phương truyền sóng: uM=AMcos(t-t)
Nếu bỏ qua mất mát năng lượng trong quá trình truyền sóng
thì biên độ sóng tại O và tại M bằng nhau: Ao = AM = A.
t x
x
Thì : uM =Acos(t ) =Acos 2( 
)
v
T 

λ
.
2


2
sóng

x
O

M

x

x
O

x
M

x
x
)
v

x
x
* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì: uM = AMcos(t + j +  ) = AMcos(t + j + 2 )
v

x x
x x
e. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng x1, x2:    1 2  2 1 2 d2
d
v
d
1

* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì:uM = AMcos(t + j -  ) = AMcos(t + j - 2

0
x
x
  2
-Nếu 2 điểm đó nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một k...
d
1
0 N
N
d
d
2
M
A
C
B
I
D
G
H
F
E
J
Phương truyn sng
λ
2
2
3
CHƯƠNG II: SÓNG CƠ
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ:
I.SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ :
1.Sóng cơ- Định nghĩa- phân loại
+ Sóng cơ là những dao động lan truyn trong môi trường .
+ Khi sng cơ truyn đi chỉ c pha dao động của các phần tử vật chất lan truyn còn các phần tử vật chất thì dao động
xung quanh vị trí cân bằng cố định.
+ Sóng ngang sng trong đ các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông gc với phương truyn
sng. Ví dụ: sng trên mặt nước, sng trên sợi dây cao su.
+ Sóng dọc là sng trong đ các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyn sng.
Ví dụ: sng âm, sng trên một lò xo.
2.Các đặc trưng của một sóng hình sin
+ Biên độ của sóng A: là biên độ dao động của một phần tử của môi trường c sng truyn qua.
+ Chu kỳ sóng T: là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường sng truyn qua.
+ Tần số f: là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sng : f =
T
1
+ Tốc độ truyn sng v : là tốc độ lan truyn dao động trong môi trường .
+ Bước sóng : là quảng đường mà sng truyn được trong một chu kỳ. = vT =
f
v
.
+Bước sng cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyn sng dao động cùng pha.
+Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyn sng mà dao động ngược pha là
λ
2
.
+Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương
truyn sng mà dao động vuông pha là
λ
4
.
+Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương
truyn sng mà dao động cùng pha là: k.
+Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương
truyn sng mà dao động ngược pha là: (2k+1)
λ
2
.
+Lưu ý: Giữa n đỉnh (ngọn) sng c (n - 1) bước sng.
3. Phương trình sóng:
a.Tại nguồn O: u
O
=A
o
cos(t)
b.Tại M trên phương truyền sóng: u
M
=A
M
cos(t-t)
Nếu bỏ qua mất mát năng lượng trong quá trình truyn sng
thì biên độ sng tại O và tại M bằng nhau: A
o
= A
M
= A.
Thì : u
M
=Acos(t -
v
x
) =Acos 2(
x
T
t
)
c.Tổng quát:Tại điểm O: u
O
= Acos(t + j).
d.Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng.
* Sng truyn theo chiu dương của trục Ox thì:u
M
= A
M
cos(t + j -
x
v
) = A
M
cos(t + j -
2
x
)
* Sng truyn theo chiu âm của trục Ox thì: u
M
= A
M
cos(t + j +
x
v
) = A
M
cos(t + j +
2
x
)
e. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng x
1
, x
2:
1 2 1 2
2
x x x x
v
-Nếu 2 điểm đ nằm trên một phương truyn sng và cách nhau một khoảng x thì:
(Nếu 2 điểm M và N trên phương truyn sng và cách nhau một khoảng d thì : j = )
- Vậy 2 điểm M và N trên phương truyn sng sẽ:
+ dao động cùng pha khi: d = k
+ dao động ngược pha khi: d = (2k + 1)
Trang 1
O
x
M
x
O
M
x
sng
u
x
Sóng cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sóng cơ - Người đăng: DarkPrince My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Sóng cơ 9 10 685