Ktl-icon-tai-lieu

SÓNG ĐIỆN TỪ – ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM

Được đăng lên bởi van-ngan-nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 3 lần
- ðT: 01689.996.187 Diễn ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com
SÓNG ðIỆN TỪ
ðỀ THI ðAI HỌC + CAO ðẲNG CÁC NĂM
Câu 1(Cð 2007): Sóng ñiện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới ñây?
A. Phản xạ.
B. Truyền ñược trong chân không.
C. Mang năng lượng. D. Khúc xạ.
Câu 2(Cð 2007): Một mạch dao ñộng LC có ñiện trở thuần không ñáng kể. Dao ñộng ñiện từ
riêng (tự do) của mạch LC có chu 2,0.10
– 4
s. Năng lượng ñiện trường trong mạch biến ñổi
ñiều hoà với chu kì là
A. 0,5.10
– 4
s. B. 4,0.10
– 4
s. C. 2,0.10
– 4
s. D. 1,0. 10
– 4
s.
Câu 3(Cð 2007): Một mạch dao ñộng LC ñiện trở thuần không ñáng kể, tụ ñiện ñiện
dung 5 µF. Dao ñộng ñiện từ riêng (tự do) của mạch LC với hiệu ñiện thế cực ñại ở hai ñầu tụ
ñiện bằng 6 V. Khi hiệu ñiện thế ở hai ñầu tụ ñiện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch
bằng
A. 10
-5
J. B. 5.10
-5
J. C. 9.10
-5
J. D. 4.10
-5
J
Câu 4(Cð 2007): Sóng ñiện từ quá trình lan truyền của ñiện từ trường biến thiên, trong
không gian. Khi nói về quan hệ giữa ñiện trường từ trường của ñiện từ trường trên thì kết
luận nào sau ñây là ñúng?
A. Véctơ cường ñộ ñiện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng ñộ lớn.
B. Tại mỗi ñiểm của không gian, ñiện trường từ trường luôn luôn dao ñộng ngược
pha.
C. Tại mỗi ñiểm của không gian, ñiện trường và từ trường luôn luôn dao ñộng lệch pha
nhau π/2.
D. ðiện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
Câu 5(Cð 2007): Một mạch dao ñộng LC ñiện trở thuần không ñáng kể, gồm một cuộn
dây hsố tự cảm L một tụ ñiện có ñiện dung C. Trong mạch có dao ñộng ñiện từ riêng
(tự do) với giá trị cực ñại của hiệu ñiện thế ở hai bản tụ ñiện bằng Umax. Giá trị cực ñại Imax
của cường ñộ dòng ñiện trong mạch ñược tính bằng biểu thức
A. Imax = Umax√(C/L) B. Imax = Umax √(LC) .
C. Imax = √(Umax/√(LC)). D. Imax = Umax.√(L/C).
Câu 6(ðH – 2007)
: Trong mạch dao ñộng LC có ñiện trở thuần bằng không thì
A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao
ñộng riêng của mạch.
B. năng lượng ñiện trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu bằng chu kì
dao ñộng riêng của mạch.
C. năng lượng từ trường tập trung tụ ñiện biến thiên với chu bằng nửa chu
dao ñộng riêng của mạch.
D. năng lượng ñiện trường tập trung tụ ñiện biến thiên với chu kì bằng nửa chu
dao ñộng riêng của mạch.
Câu 7(ðH 2007): Một mạch dao ñộng ñiện từ gồm một tụ ñiện ñiện dung 0,125 µF
một cuộn cảm ñộ tự cảm 50 µH. ðiện trở thuần của mạch không ñáng kể. Hiệu ñiện thế
cực ñại giữa hai bản tụ ñiện là 3 V. Cường ñộ dòng ñiện cực ñại trong mạch là
SÓNG ĐIỆN TỪ – ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÓNG ĐIỆN TỪ – ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM - Người đăng: van-ngan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SÓNG ĐIỆN TỪ – ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 9 10 506