Ktl-icon-tai-lieu

SOS

Được đăng lên bởi Trần Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2

VIF

Lời nói đầu.
I/ Lời
Bất ñẳng thức hoán vị là những bài toán rất ñẹp bới sự phát biểu ñơn giản nhẹ
nhàng của chúng. Tuy nhiên, việc giải chúng thì ngược lại, việc tìm một lời giải cho
chúng vô cùng vất vả và khó khăn. Và ñối với những bài toán có 2 ñẳng thức trở lên
thì mọi việc lại càng trở nên khó khăn hơn. Sau một thời gian học hỏi kinh nghiệm và
tìm tòi, tôi ñã tìm ñược một kĩ thuật ñể ñánh giá cho những bất ñẳng thức hoán vị ñơn
giản. Do ñộ khó của các bài toán nên ñôi khi một số lời giải có ñôi chút dài, nhưng bù
lại là ta có thể làm chặt cho một số bài toán (ñây là một ñiều bất ngờ mà kĩ thuật này
mang lại).
Cũng xin nói thêm rằng: bất ñẳng thức hiện ñại rất phong phú với rất nhiều bài
tập. Tuy nhiên với bất ñẳng thức hoán vị vòng quanh thì khác, nó rất ít nên có thể coi
là những bài toán hiếm. Việc tạo ra một bất ñẳng thức ñúng ñã là khó mà ñể bất ñẳng
thức ñó hay thì càng khó hơn, nên ñối với bất ñẳng thức hoán vị thì ñiều ñó lại càng
khó thực hiện. Vì thế kĩ thuật này chỉ là một công cụ nhỏ nhưng lại vô cùng hữu ích
ñể các bạn có thêm một hướng giải quyết các bài toán bất ñẳng thức hoán vị vòng
quanh ba biến.
Mặc dù bài viết ñược hoàn thành trong lúc tôi ñang cắm trại nên rất mệt, nhưng
tôi vẫn cố gắng hoàn thành bài viết này trong một ngày trọng ñại 26-3-2009 (ðoàn
thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh). Vì thế tôi sẽ rất hoan nghênh những sự ñóng góp,
tìm tòi sáng tạo thêm cho kĩ thuật này từ phía các bạn. Mọi thắc mắc – ñóng góp ý
kiến xin vui long lien hệ theo ñịa chỉ:
E-mail: vnineq@yahoo.com hoặc YM: vnineq

giảả
Tác gi

VIF

Ngày 26 Tháng 3 Năm 2009
3

VIF

II/ Cơ sở
sở của kĩ thuật.
Sẽ thật bất ngờ nếu tôi nói với các bạn rằng cơ sở của kĩ thuật này là phương pháp
phân tích bình phương S.O.S: là ñưa bất ñẳng thức thuần nhất ba biến a,b,c về dạng:
S a (b − c ) 2 + S b ( c − a ) 2 + S c ( a − b ) 2 ≥ 0

ðối với bất ñẳng thức ñối xứng ba biến thì việc quy về dạng chính tắc S.O.S như
trên là ñơn giản giúp ta dễ dàng giải quyết bài toán. Tuy nhiên, ñối với bất ñẳng thức
hoán vị vòng quanh thì cách quy trên ñôi khi không thích hợp và tạo ra các hệ số
S a ; Sb ; S c rất cồng kềnh và khó xử lí. Trong trường hợp ñó có một cách khác là quy về
dạng: (Tôi tạm gọi nó là phân tích bình phương hoán vị S.O.C)
S a (b − c ) 2 + Sb (c − a ) 2 + Sc ( a − b) 2 ≥ S ( a − b)(b − c )(c − a )

Cách quy trên có gì lợi?:
- Thứ nhất: ñối với các dạng hoán vị vòng quanh thì nó tự nhiên và ñơn giản hơn
cách ñưa về S.O.S...
2
VIF
VIFVIF
VIF
Ngày 26 Tháng 3 Năm 2009
I/ L
I/ LI/ L
I/ Lời nói
ời nói ời nói
ời nói đ
đđ
đầu.
u.u.
u.
Bt ñẳng thc hoán v nhng bài toán rt ñẹp bi s phát biu ñơn gin nh
nhàng ca chúng. Tuy nhiên, vic gii chúng thì ngược li, vic tìm mt li gii cho
chúng vô cùng vt v khó khăn. ñối vi nhng bài toán 2 ñẳng thc tr lên
thì mi vic li càng tr nên khó khăn hơn. Sau mt thi gian hc hi kinh nghim và
tìm tòi, tôi ñã tìm ñược mt kĩ thut ñể ñánh giá cho nhng bt ñẳng thc hoán v ñơn
gin. Do ñộ khó ca các bài toán nên ñôi khi mt s li gii có ñôi chút dài, nhưng bù
li ta th làm cht cho mt s bài toán (ñây mt ñiu bt ng kĩ thut này
mang li).
Cũng xin nói thêm rng: bt ñẳng thc hin ñại rt phong phú vi rt nhiu bài
tp. Tuy nhiên vi bt ñẳng thc hoán v vòng quanh thì khác, nó rt ít nên th coi
nhng bài toán hiếm. Vic to ra mt bt ñng thc ñúng ñã khó ñể bt ñẳng
thc ñó hay thì ng khó hơn, n ñối vi bt ñẳng thc hoán v thì ñiu ñó li càng
khó thc hin. Vì thế kĩ thut này ch mt công c nh nhưng li cùng hu ích
ñể các bn có thêm mt hướng gii quyết các bài toán bt ñẳng thc hoán v vòng
quanh ba biến.
Mc dù bài viết ñược hoàn thành trong lúc tôi ñang cm tri nên rt mt, nhưng
tôi vn c gng hoàn thành bài viết này trong mt ngày trng ñại 26-3-2009 (ðoàn
thanh niên Cng sn H Chí Minh). Vì thế tôi s rt hoan nghênh nhng s ñóng góp,
tìm i sáng to thêm cho kĩ thut này t phía các bn. Mi thc mc ñóng góp ý
kiến xin vui long lien h theo ñịa ch:
E-mail: vnineq@yahoo.com
hoc YM: vnineq
Tác gi
Tác giTác gi
Tác giả
VIF
VIFVIF
VIF
www.VNMATH.com
www.VNMATH.com
SOS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SOS - Người đăng: Trần Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
SOS 9 10 297