Ktl-icon-tai-lieu

Sự bay hơi và ngưng tụ (Vật lý lớp 6)

Được đăng lên bởi Xuan Phan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuaàn 31 – Tieát 31 :
Baøi 27 : SÖÏ BAY HÔI VAØ SÖÏ NGÖNG TUÏ ( tieáp theo )
I / MUÏC TIEÂU :
1 / Kieán thöùc : Moâ taû ñöôïc quaù trình chuyeån theå trong söï ngöng tuï cuûa chaát loûng.
Neâu ñöôïc aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñoái vôùi quaù trình ngöng tuï.
2/ Kó naêng : Vaän duïng kieán thöùc veà söï ngöng tuï ñeå giaûi thích ñöôïc moät soá hieän töôïng ñôn giaûn.
3 / Thaùi ñoä : Caån thaän – nghieâm tuùc khi THTN vaø trung thöïc trong quan saùt.
II / CHUAÅN BÒ :
1 / Cuûa GV : 2 coác thuûy tinh gioáng nhau, 2 nhieät keá, nöôùc coù pha maøu, nöôùc ñaù.
2 / Cho HS : 2 coác thuûy tinh gioáng nhau, 2 nhieät keá, nöôùc coù pha maøu, nöôùc ñaù.
III / TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :
1 / OÅn ñònh lôùp : Naém só soá lôùp
2 / Kieåm tra baøi cuõ :
- Toác ñoä bay hôi phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo ?
- BT 26-27.6. Toác ñoä bay hôi taêng khi nhieät ñoä taêng.
3 / Baøi môùi :
Hoaït ñoäng 1 : Tình huoáng.
Giôùi thieäu VD hieän töôïng ñôn giaûn: nöôùc ñoïng döôùi naép vung, dóa ñaäy toâ mì, ...
Hoaït ñoäng 2 : Trình baøy döï ñoaùn veà söï ngöng tuï.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV - HS GHI CHEÙP
GV höôùng daãn HS tìm döï ñoaùn
(goïi nhieàu HS ) vaø ghi vôû.
HS ñoïc thoâng tin sgk – döï ñoaùn.
Caù nhaân traû lôøi – ghi vôû.
II / SÖÏ NGÖNG TUÏ:
1 / Tìm caùch quan saùt söï ngöng tuï:
a / Döï ñoaùn:
Ngöng tuï laø quaù trình ngöôïc vôùi bay hôi. Muoán ngöng
tuï xaûy ra nhanh ta giaûm nhieät ñoä cuûa hôi.
Bay hôi
Ngöng tuï
Loûng Hôi
Sự bay hơi và ngưng tụ (Vật lý lớp 6) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự bay hơi và ngưng tụ (Vật lý lớp 6) - Người đăng: Xuan Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sự bay hơi và ngưng tụ (Vật lý lớp 6) 9 10 447