Ktl-icon-tai-lieu

Sự biến thiên của hàm số

Được đăng lên bởi dang nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải tích 12

V.T.H

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ
Vấn đề 1: Sự biến thiên
Bài 1: Tìm m để hàm số đồng biến trên R:
b) y 

1
a ) y  x 3  mx 2  4 x  3
3

(ĐS: 2  m  2 )

(m 2  1) 3
x  (m  1) x 2  3 x  5 (ĐS: m  1, m  2 )
3

1 3
2
Bài 2: Tìm m để hàm số nghịch biến trên R: a ) y   x  2 x  (2m  1) x  3m  2
3
b) y 

(ĐS: m 

5
2

(m  2) 3
x  (m  2) x 2  (m  8) x  m 2  1 (ĐS: m  2 )
3

Bài 3: Tìm m để y =

1 3
x  (m  1) x 2  m  m  2  x  7 đồng biến trên (4;9) (ĐS: m  2, m  9 )
3

3
3
2
2
2
Bài 4: Tìm m để y = x  (m  1) x   2m  3m  2  x  2m  m đồng biến trên [1; ) (ĐS: 2  m  )
2
3
2
Bài 5: Tìm m để y = 2 x  3(m  2) x  6  m  1 x  3m  6 đồng biến trên (5; ) (ĐS: m  4 )

Bài 6: Cho y =

1
1 3
x  mx 2   3m  2  x  1 . Tìm m để hàm số đồng biến trên (1;2) (ĐS: m  )
3
5

Bài 7: Tìm m để : a) y  2 x 3  2 x 2  mx  1 đồng biến trên (1; )
b) y  mx 3  x 2  3x  m  2 đồng biến trên (3;0)

. (ĐS: m 

. (ĐS: m  2 )

4
27

1 3
9
2
c) y  mx  2(m  1) x  (m  1) x  m đồng biến trên (2; ) (ĐS: m  )
3
13
3
2
Bài 8: Cho y = x  3x   m  1 x  4m . Tìm m để hàm số nghịch biến trên (-1;1) (ĐS: m  10 )

3
2
Bài 9: Cho y = x  (m  4) x  4  m  1 x  4m  1 . Tìm m để hàm số giảm trên (-2;1) (ĐS: m  4 )

Bài 10: Cho y =

1 3
x  (2m  1) x 2   m  1 x  2m  1 . Tìm m để hàm số:
3

a) Đồng biến trên R ( 0  m  5 )

b) Đồng biến / [1; ) ( m 

1
) c) Nghịch biến trên (0;1) ( m  0 )
5

Bài 11: Tìm m để y  x 3  3 x 2  mx  m nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 1. (ĐS: m 

9
)
4

Bài 12: Cho y  2 x 3  3mx 2  1 . Tìm m để hàm số đồng biến/ (x1; x2) với x2 – x1 = 1 (ĐS: m = 1, -1)
Bài 13: Tìm m để y   x 3  m 2 x 2  mx  3m  5 đồng biến trên một đoạn có độ dài bằng 3. (ĐS:
Bài 14: Cho y  x 4  2mx 2  3m  1 . Tìm m để hàm số đồng biến trong (1;2)

ĐS: m  1

Bài 15: Cho y  x 4  2(m  1) x 2  m  2 .Tìm m để hàm số đồng biến trong (1;3)ĐS: m  2
Bài 16: Cho y 

mx  4
. Tìm m để hàm số nghịch biến trong ( ;1) .
xm

ĐS: 2  m  1

...
Giải tích 12 V.T.H
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ
Vấn đề 1: Sự biến thiên
Bài 1: Tìm m để hàm số đồng biến trên R:
3 2
1
) 4 3
3
a y x mx x
(ĐS:
2 2m
)
2
3 2
( 1)
) ( 1) 3 5
3
m
b y x m x x
(ĐS:
1, 2m m
)
Bài 2: Tìm m để hàm số nghịch biến trên R:
3 2
1
) 2 (2 1) 3 2
3
a y x x m x m 
(ĐS:
5
2
m
3 2 2
( 2)
) ( 2) ( 8) 1
3
m
b y x m x m x m
(ĐS:
2m
)
Bài 3: Tìm m để y =
đồng biến trên
(4;9)
(ĐS:
2, 9m m
)
Bài 4: Tìm m để y =
3 2 2 2
( 1) 2 3 2 2x m x m m x m m
đồng biến trên
[1; )
(ĐS:
3
2
2
m
)
Bài 5: Tìm m để y =
3 2
2 3( 2) 6 1 3 6x m x m x m
đồng biến trên
(5; )
(ĐS:
4m
)
Bài 6: Cho y =
3 2
1
3 2 1
3
x mx m x
. Tìm m để hàm số đồng biến trên (1;2) (ĐS:
1
5
m
)
Bài 7: Tìm m để : a)
3 2
2 2 1y x x mx
đồng biến trên
(1; )
. (ĐS:
2m
)
b)
3 2
3 2y mx x x m
đồng biến trên
( 3;0)
. (ĐS:
4
27
m
c)
3 2
1
2( 1) ( 1)
3
y mx m x m x m
đồng biến trên
(2; )
(ĐS:
9
13
m
)
Bài 8: Cho y =
3 2
3 1 4x x m x m
. Tìm m để hàm số nghịch biến trên (-1;1) (ĐS:
10m
)
Bài 9: Cho y =
3 2
( 4) 4 1 4 1x m x m x m
. Tìm m để hàm số giảm trên (-2;1) (ĐS:
4m
)
Bài 10: Cho y =
3 2
1
(2 1) 1 2 1
3
x m x m x m
. Tìm m để hàm số:
a) Đồng biến trên R (
0 5m
) b) Đồng biến /
[1; )
(
1
5
m
) c) Nghịch biến trên (0;1) (
0m
)
Bài 11: Tìm m để
3 2
3y x x mx m
nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 1. (ĐS:
9
4
m
)
Bài 12: Cho
3 2
2 3 1  y x mx
. Tìm m để hàm số đồng biến/ (x
1
; x
2
) với x
2
– x
1
= 1 (ĐS: m = 1, -1)
Bài 13: Tìm m để
3 2 2
3 5y x m x mx m 
đồng biến trên một đoạn có độ dài bằng 3. (ĐS:
Bài 14: Cho
4 2
2 3 1 y x mx m
. Tìm m để hàm số đồng biến trong (1;2) ĐS:
1m
Bài 15: Cho
4 2
2( 1) 2 y x m x m
.Tìm m để hàm số đồng biến trong (1;3)ĐS:
2m
Bài 16: Cho
4mx
y
x m
. Tìm m để hàm số nghịch biến trong
1( ; )
. ĐS:
2 1m
Sự biến thiên của hàm số - Người đăng: dang nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sự biến thiên của hàm số 9 10 631