Ktl-icon-tai-lieu

Sự Điện Li

Được đăng lên bởi Mai Sương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÓA HỌC 11 – NC

Năm học: 2014 - 2015

BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 1 (tờ 2)
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dd có chứa:
A.Các electron chuyển động tự do.
B.Các cation và anion chuyển động tự do.
+
C.Các ion H và OH chuyển động tự do.
D.Các ion được gắn cố định tại các nút mạng.
Câu 2: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất ?
A. NH4NO3.
B. Al2(SO4)3.
C. H2SO4.
D. Ca(OH)2.
Câu 3: Chất nào sau đây không dẫn điện?
A.KCl rắn, khan.
B. CaCl2 nóng chảy.
C.NaOH nóng chảy.
D. HBr hòa tan trong nước.
Câu 4: Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?
A. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch.
B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.
C. Sự điện li là sự phân l i một chất thành ion khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.
D. Sự điện li là quá trình oxi hoá - khử.
Câu 5: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), SO2, CH3COOH, N2O5,
CuO, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 6: Cho các mệnh đề sau:
1, Chất điện li mạnh có độ điện li  > 1.
2, Chất điện li mạnh có độ điện li  = 1.
3, Chất không điện li có độ điện li  = 0.
4, Chất điện li yếu có độ điện li  = 1.
5, Chất điện li yếu có độ điện li 0<  <1.
Chọn đáp án đúng
A.(1), (3), (5).
B.(2), (3), (5).
C.(1), (2), (4).
D.(2), (4), (5).
Câu 7: Khi pha loãng dung dịch CH3COOH 1M thành dung dịch CH3COOH 0,5M thì
A. độ điện li tăng . B. độ điện li giảm. C. độ điện li không đổi.
D. Không xác định được.
Câu 8: Khi pha loãng dd axit axetic, không thay đổi nhiệt độ, thấy độ điện li của nó tăng. Ý kiến nào sau
đây là đúng:
A. Hằng số phân li của axit (K a) giảm.
B. Ka tăng.
C. Ka không đổi.
D. Không xác định được.

 CH3COO- + H+
ằng
sau:
CH
Câu 9: Trong dd CH3COOH có cân b
3COOH 

Độ điện li  sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dd HCl vào dd CH3COOH.
A.tăng.

B. giảm.

C. không thay đổi.

D.

không xác định
được


 CH3COO- + H+
Câu 10:Trong dd CH3COOH có cân bằng sau: CH 3COOH 

Độ điện li  sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dd NaOH vào dd CH3COOH.
không xác định
A.tăng.
B. giảm.
C. không thay đổi.
D.
được
Câu 11:Trong dung dịch axit axetic (CH3COOH) có những phần tử nào sau đây:
A. H+, CH3COO- .
B. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.
C. H+, CH3COO-, H2O.
D. CH3COOH, CH3COO-, H+.
Câu 12: Trong các chất sau: K 3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Các chất điện li yếu là:
A.HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.
B.HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4...
HÓA H
ỌC 11
– NC Năm h
ọc: 2014
- 2015
Keep moving fordward
BÀI T
ẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 1 (tờ 2)
PH
ẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1:
Dung d
ịch chất điện li dẫn điện được là do trong dd có chứa:
A.
Các electron chuy
ển động tự do.
B.
Các cation và anion chuy
ển động tự do.
C.
Các ion H
+
và OH
-
chuy
ển động tự do.
D.
Các ion đư
ợc
g
ắn cố định tại các nút mạng.
Câu 2:
Các dung d
ịch sau đây có c
ùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất ?
A.
NH
4
NO
3
.
B.
Al
2
(SO
4
)
3
.
H
2
SO
4
.
D.
Ca(OH)
2
.
Câu 3:
Ch
ất nào sau đây
không d
ẫn điện?
A.
KCl r
ắn, khan.
B.
CaCl
2
nóng ch
ảy.
C.
NaOH nóng ch
ảy.
D.
HBr hòa tan trong n
ước.
Câu 4:
Câu nào sau đây đúng khi nói v
ề sự điện li?
A.
S
ự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch.
B.
S
ự điện li l
à sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.
C.
S
ự điện li là sự phân l
i m
ột chất thành ion khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.
D.
S
ự điện li là quá trình oxi hoá
- kh
ử.
Câu 5:
Cho y các chất: KAl(SO
4
)
2
.12H
2
O, C
2
H
5
OH, C
12
H
22
O
11
(saccarozơ), SO
2
, CH
3
COOH, N
2
O
5
,
CuO, Ca(OH)
2
, CH
3
COONH
4
. S chất điện li là
A.
3.
B.
4.
5.
D.
2.
Câu 6:
Cho các m
ệnh đề sau:
1, Ch
ất điện li mạnh có độ điện li
> 1. 2, Ch
ất điện li mạnh có độ điện li
= 1.
3, Chất không điện li có độ điện li
= 0. 4, Chất điện li yếu có độ điện li
= 1.
5, Ch
ất điện li yếu có độ điện li 0<
<1.
Ch
ọn đáp án đúng
A.
(1), (3), (5).
B.
(2), (3), (5).
C.
(1), (2), (4).
D.
(2), (4), (5).
Câu 7:
Khi pha loãng dung dịch CH
3
COOH 1M thành dung dịch CH
3
COOH 0,5M thì
A.
độ điện li tăng .
độ điện li giảm.
C.
độ điện li không đổi.
D.
Không xác đ
ịnh đ
ưc.
Câu 8:
Khi pha loãng dd axit axetic, không thay
đổi nhiệt độ, thấy độ điện li của nó tăng. Ý kiến nào sau
đây là đúng:
A.
H
ằng số phân li của axit (K
a
) gi
ảm.
B.
K
a
tăng.
C.
K
a
không đ
ổi.
D.
Không xác đ
ịnh được.
Câu 9:
Trong dd CH
3
COOH có cân b
ằng sau: CH
3
COOH

CH
3
COO
-
+ H
+
Đ
ộ điện li
s
ẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dd HCl vào dd
CH
3
COOH.
A.
tăng.
B.
gi
ảm.
không thay đ
ổi.
D.
không xác đ
ịnh
đư
ợc
Câu 10:
Trong dd CH
3
COOH có cân b
ằng sau: CH
3
COOH

CH
3
COO
-
+ H
+
Đ
ộ điện li
s
ẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dd NaOH vào dd
CH
3
COOH.
A.
tăng.
B.
gi
ảm.
không thay đ
ổi.
D.
không xác đ
ịnh
đư
ợc
Câu 11:
Trong dung d
ịch axit
axetic (CH
3
COOH) có nh
ững phần tử nào sau đây:
A.
H
+
, CH
3
COO
-
.
B.
CH
3
COOH, H
+
, CH
3
COO
-
, H
2
O.
C.
H
+
, CH
3
COO
-
, H
2
O.
D.
CH
3
COOH, CH
3
COO
-
, H
+
.
Câu 12:
Trong các ch
ất sau: K
3
PO
4
, H
2
SO
4
, HClO, HNO
2
, NH
4
Cl, HgCl
2
, Sn(OH)
2
. Các ch
ất điện li yếu l
à:
A.
HClO, HNO
2
, HgCl
2
, Sn(OH)
2
.
B.
HClO, HNO
2
, K
3
PO
4
, H
2
SO
4
.
Sự Điện Li - Trang 2
Sự Điện Li - Người đăng: Mai Sương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sự Điện Li 9 10 514